Subject Secular Power Home
letter

הירטמיסו תוניגה ,שפוחה לש היצזימיטפוא לע

זעוב לש ותבושתו ,שפוח רתאל ,ידרח ריעצ ,ןונרא תאמ בתכמ

ד"סב
! הכרבו םולש שפוח רתאל
לואשלו םכל רמול הצור יתייה ,תינוכית הנטק הבישיב דמול ינאו ןונרא יל םיארוק
:תולאש 'סמ םכתא
םיינוליחה םגו םייתדה םגש ,הצור אוהש המ השעי דחא לכש םיצור םתאש םתרמא
אלש םיצור ונחנא ,םייתדה ,ונלש םייחהמ קלחו ,םיצור םהש ךיא תויחל ולכוי
ימ םע תעדל לכונ אל זאו םיאושינכ וניניעב בשחנ אל הז יכ תיחרזא הנותחב ונתחתי
הברה דועו ...'וכו ןתחתהל רתומ ימ םע עדנ אלו לארשיב םירזממ תויהל םילולעו
םתא המל זא ,ינשה לצא ברעתמ אל דחא לכ םתרמאש המ יפל םאש םגו ,םירבד
ירה ,תושעל המ הז תא הז םיפוכ אל ירה ,אבצל סייגתהל םידרחה תא םיחירכמ
ונחנא ירהו ,ונתוא ופכית םתא ךיא זא ,תובישיל סייגתהל םכתא הפכינ אל ונחנא
ינחורה קלחה ונחנא ,יזיפה אבצב םימחלנ םתאו ונלש דומילב 'ה אבצב םימחלנ
? תושעל המ ונל ורמאתש המל זא ,םעב
הרותה תכרבב

שממ בורקב מ"המ תאיבל הפצמה ןונרא


letter:שפוח רתאמ זעוב לש הבושתה

boaz@hofesh.org.il

!ןונרא םולש

,ללכב יתבתכש המ םע רדתסמ אל התא םא :תובתכתהה ךרוא לע המידקמ הרעה
הז - יתדמע תא ןיבמ התא ךא םימייוסמ תועד יקוליח םיראשנ םא .הנע אנא
איה תועד יקוליח לש תמייוסמ הדימ :החישה תא ךישמהל ךרוצ ןיאו ,יל קיפסמ
.הבושח

ןיבל (םיחרזא לע תולבגמ תלטה יא) יביספ שפוח ןיב דירפהל שי :הבושתל התע
.(םיחרזאה תושרל םיעצמא תדמעה) יביטקא שפוח
עגופ הז ,דחא חרזא לש יביספה שפוחה תא םיליבגמ אל םאש ןיבהל בושח
שפוח םוחתמ תואמגוד יתש ןתא .םירחא םיחרזאל יביטקא שפוח תתל תורשפאב
:העונתה

דימעת הנידמהש ילב לבא ,דאמ הפי הז העונת שפוח ךל שיש הז :הנושאר אמגוד
.הזה שפוחה םע תושעל המ הברה ךל ןיא םישיבכ ךתושרל
םג) ילש שוכרב עוגפל ךכבו ,סמ תובגל הנידמה לע ,םישיבכ ךתושרל דימעהל ידכ
ידכ (םישנא דוע לשו) ילש שפוחב ועגפ ךכ .(ללכב יתוא תרשמ אל הזה שיבכה םא
.העונתה שפוח תא יביטקא ןפואב (םישנא דועלו) ךל קפסל


:הינש אמגוד
ויהי זא ,(םירוזמרמ תפרוג תומלעתה) ןמז לכב תמוצ לכב עוסנל לכוי דחא לכ םא
םושל עוסנל לכוי אל דחא ףאו ,םיקוקפ ויהי םישיבכה לכ ,םיתמצה לכב תונואת
.םוקמ
םיענומ זא ,םישנאה לכמ תולבגמה תא ריסהל םיסנמ םא :רתוי תיללכ העפות וז
.םישנאה לכמ שפוחה תא
העפות לש הללכה איהש "ירוביצה הערמה הדש" הנוכמ רתוי תיללכה העפותה
."ריסאה תמליד" הנוכמה


דחא לכש םיצור םתאש םתרמא") שפוח לא םירבדמ רשאכ ןיבהל ךירצש הדוקנ וז
ןובשח לע אב דחא לש שפוח יכ ,םלוכל טלחומ שפוח ןיא :("...הצור אוהש המ השעי
העיגפו םודאב רוצעל ינשה תבוח אוה עוסנל דחא לש שפוחה :ותלוז לש שפוחה
העיגפו סמ םלשל ינשה תבוח אוה שיבכ לבקל דחא לש שפוחה .ולש העונתה שפוחב
תיחשהל אל ינשה תבוח אוה שוכר לעב תויהל דחא לש שפוחה .ולש שוכרה שפוחב
.וב עוגפל אל ינשה תבוח אוה ןוחטיבל דחא לש שפוחה .תלוזה שוכר תא

letter

:בתכ ןמכייר היננח
עגתשהל ישפוח שיא לכ

(םירואנה םירטשמב)

עגופ ונועגש ןיא דוע לכ

.םירחאה םיעגתשמב

:םג בתכ אוה
ליגרת ןימ הז דיה ףונפנ

תרמגנ ותושרש

ליחתמ הבש הדוקנב

.תרחא היירב ףוצרפאיבהל רשפא ךיא ןחבנ ,םלשומ שפוחל איבהל רשפא יאש וניארש ירחא ,וישכע
.יברמ שפוחל
ץורל לכות אלש ךל רורבו ,הצירב גשיה גישהל הצור התא םא :תינויגה היינפ וז
רורב םא .לוכי התאש רהמ יכה ץורל לכות ךיא ןוחבל הסנמ התא ,סוסמ רהמ רתוי
- בוט יאטמחש תויהל הצור התא ךא ,םלועב רתויב בוטה יאטמחשה היהת אלש ךל
ךיא םיקדוב ונחנא םג ךכ .תויהל לוכי התאש רתויב בוטה יאטמחשה תויהל הסנת
.ונתלוכיבש רתויב ברה שפוחל איבהל לכונ


:םלשומ שפוח לבקל היעב שי םהבש םירקמה םהמ חסננ
.ינשה לש שפוחה ןובשח לע אב דחא לש שפוחה םהבש הלא םה םירקמה
?הלא םירקמב םיטילחמ ךיא
:יתרבחה רשקהבו תירוטסיהה הפוקתב יולת הז

.(שפוח ושפיח אל זא) .קזח רתויש ימ טילחה ןומדקה םדאה לצא ·
ושפיח אל זא םג) .רתוי הובג דמעממ היהש ימ תבוטל וטילחה םייניבה ימיב ·
.(שפוח
.(שפוח ושפיח אלש חטבו) .יראה עזגה תבוטל וטילחה תיצאנה הינמרגב ·
ינש :ןויוושה ןורקיע סיסב לע טילחהל םירומא תינרדומה היטרקומדב ·
.רתוי הנטק היהת שפוחב העיגפ וזיא םירחובו ,םיווש םיבשחנ םידדצה

:הלעמל יתתנש תואמגודה תא ןחבנ אוב

- ?םיקוקפ ויהי םישיבכה לכש וא ,רוזמרב תצק הכחי םדא לכש ,ףידע המ .1
.רוזמרב תצק הכחי דחא לכש ףידע :קפס ןיא

ןיא - ?סמל ףסכה תא ונל וחקיי אלש וא םישיבכ ונל ויהי אלש ,ףידע המ .2
,ןוזיא לשו הדימ לש הלאש רבכ אוה סמה הבוג .םישיבכ ויהיש ףידע :קפס
.ףסכהמ קלח ונל ראשייש ףידעש רורבו

ךומסל לכוי םדאש וא ותלוז לש ושוכר תא תחקל לכוי דחא לכש ,ףידע המ .3
לש ושוכר תא תחקל וילע רסאיי תאז תרומתו ,ושוכר ראשנ ושוכרש ךכ לע
רוסיא תרומת ,ושוכר תא ןנכתל לכוי דחא לכש ףידע :קפס ןיא - ?ותלוז
.ותלוז שוכר תא תחקל

letter


ךירצ טופישה :תוניגהה דוסי לע שפוחב תירעזמה העיגפה :דחא אוה ןורקיעה
תוניגהה תא .םיברועמה םישנאה לש תיפיצפסה תוהז אלו ,בצמב יולת תויהל
ידכ דחא םדאב הברה עוגפל ןגוה אל הז :היירטמיסה ןורקיע סיסב לע םינחוב
בוביס" איה היירטמיסה תניחבל הקינכטה .רחאב העיגפה תא תצקמב ןיטקהל
.התנתשה הטלחהה םאה קודבתו ,םישנאה ידיקפת תא ףילחהל הסנת :"ןחלושה
.תירטמיס התייה אל הטלחהה - ןכ םא
איה שפוחב העיגפ וזיא דודמל השק יכ ,שממל לק דימת אלש ןורקע הז :ישוק
.רתוי הלודג
םירשי םישנא םיניינעמה םירקמה בורב :עירפמ ונניא ללכ ךרדב ישוקהש רבתסמ
אוה םישנאה דחא רשאכ) .שפוחב רתוי הלודגה העיגפה יבגל העדה התוא ילעב ויהי
.(הטומ םימעפ הברה ולש טופישה ןיינע לעב

שפוחה תא רפשמ דבע :תודבע לע רוסיאב רבודמ רשאכ תדבוע תוניגהה ךיא בל םיש
לבא (הצור התאש המ השוע אוה יכ) םירבד הברה תושעל ךל רשפאמ אוה .ךלש
הרסאנ תודבעש הבר ךכ לכ איה (הצור אוהש המ השוע אל אוה) ולש שפוחב העיגפה
:בוט רתוי דוע תדבוע היירטמיסה .הצחמל תורואנה וא תורואנה תונידמה לכב
ןבומכ ?תודבעב ךמות תייה זא םג םאה :םיפלחתמ ויה וילעבו דבעה ידיקפתש חיננ
.אלש

:םומיסכמל שפוחה תא איבהל ןויסינה סיסבב דמועה יגולה הנבמה תא םכסנ

םלשומ שפוחל עיגהל רשפא יא ·
םומיסכמל שפוחה תא איבהל תוסנל שי ·
לש ןיינע הז .קדצומ הז םיתיעלו ,יביספ שפוחב העיגפ בייחמ יביטקא שפוח ·
.הדימ
שי ,רחא םדא לש שפוחל דחא םדא לש שפוחה ןיב טקילפנוק שי רשאכ ·
רתוי הנטקה העיגפה תא סרוג הז ןורקע .תוניגהה ןורקע יפל עירכהל
ןורקע תא םישמממ .םישנאה יפל אל ,בצמה יפל תדדמנ העיגפה .שפוחב
.היירטמיסה
.קהבומ הז בורל ךא ,רתוי הנטקה העיגפה יהמ עובקל היעב שי םיתיעל ·

letter


:תילעהש תודוקנה תא תחאל תחא ןחבנ אוב התע

לכוי אל :ינוליחב העיגפה :"תיחרזא הנותחב ונתחתי אלש םיצור ונחנא" .1
לבא ,רקש הז ,בגא) יתדב תראותמה העיגפה .הצור אוהש ימ םע ןתחתהל
םאה קודבל ךרטצי ,דיתעב ,ילוא :(יללכה ןורקיעהמ בושח תוחפ הברה הז
הצרי םאו ,(תונברה ימושירב בותכ) רזממ אוה ותא ןתחתהל הצור אוהש ימ
ןיאושינב ןתחתהל בייח היהי ,היעב וזש רבתסי םא ,ילוא זא ,ותא ןתחתהל
.ינוליחב שרופמב איה רתוי הלודגה העיגפה ."םירוסא" וא םייתד אל
ןתחתמ ימ עובקל חוכ הל היהיש הצור תונברהש איה תיתימאה הביסה ,בגא
.תונותח לע תלבקמ איהש ףסכו

המ הז תא הז םיפוכ אל ירה .אבצל סייגתהל םידרחה תא םיחירכמ םתא" .2
תוחפל) סמ םלשל םג םהילע םגו ילע םיפוכש ומכ קוידב הז :"תושעל
הובג םלצא סמה תמלעה זוחאש יאדווב ינומכ עדוי התא .קוחה תניחבמ
.םיירוביצ םיתוריש דועלו תואירב ,םישיבכ תיינבל שמשמ סמ .(דאמ
,ןוחטב ילב רשפא יא .ןוחטיבה :דחא ירוביצ תורישל שמשמ אבצב תוריש
אלו ןגוה אל הז .ונלוכ הז הזה והשימה .הז תא תושעל בייח והשימו
העיגפה לש תנגוהה הקולחה המ רורב ןאכ .אל ינשהו תרשי דחאש ירטמיס
ללגב איה אל םידרחהו םקלח תא תתל םינכומ םינוליחהש הדבועה .שפוחב
הלאשב .ידרח לש םיכרעה תכרעממ בושח הזכ קלח ונניא תוניגהה ןורקעש
םישולשש וא (םישדוח םישולש) יצחו םייתנש תרשי ידרחש :ןגוה המ"
ילב םג) הרורב הבושת שי "ומוקמב שדוח דוע דחא לכ ותרשי םינוליח
.ךרוא ותוא ותרשי םלוכש ןגוה :(התיא רתוי הרורב לבא ,היירטמיס
דימלת ותויהב ,הבישי דימלתש רופיס הז לע ואיצמה םידרחה םיאמוסרפה
תמגדה הזה רופיסל ףרטצמה ללמה תא ;לייח ומכ ץראה לע ןגמ ,הבישי
ןימאמ אל ,ינוליח ינאש רוכזת :ךמצעב הז לע תונעל לוכי התא .ךמצעב
ומכ עמשנש הזה רופיסה תא תונקל ךירצ ינא המל יל ריבסתו ,םיהולאב
.רחא והשימ ררחשל ידכ רתוי תרשל יתוא ןרמתל הסנמה ץורית


letter,םימכסומ םניאש םירבד לע "ירה" הלמב שמתשת לא :הנטק הבוט יל השעתו
'ה אבצב םימחלנ ונחנא ירהו" דיגת לא .םתוא לבקמ אל ינאש עדוי הלאש רקיעבו
לאו ,ואבצ תא אלו םיהולא תא אל לבקמ אל ינאש עדוי התא רשאכ "ונלש דומילב
.אל התא .הז תא לבקל ינממ הפצתו םעה לש ינחורה קלחה התאש יל רפסת,הכרבב

.שפוח רתא ,לט-ןבול זעוב
boaz@hofesh.org.il

letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home