Subject Secular Power Home

ןעט ראשה ןיב .רורדימע ל"את םע ןויאר תונורחא תועידיב םסרפתה תועובש רפסמ ינפל)
ןיבל םהיניב לדבה ןיא תירבע םירבדמ םינוליחהש הדבועה דבלמש ןויאר ותואב רורדימע
לתמ זפ רדנסכלא י"ע חלשנ ןלהלש בתכמה ."הנושמ תודהי אוה הזוניפש"ש ןכו ,םייוגה
.(ביבא

הנושמ תודהי ,ןכא

רורגימע ל"את לש הנושמה ותעיבקל הבוגת
הנושמ תודהי אוה הזוניפשש

רובס רורגימע .היכרעל הזע האנשו תודהיב תיסיסב תורוב ףשוח רורגימע ל"את םע ןויארה
השוב אלל .יהמ תודהי ןיבמ אוה יזא תחת תעירקו עמש תאירק ןיב לדבהה תא עדוי אוה םאש
,ןבומכ תעד ילב ,תוסגב ףקותו ,יתד יתכלממ ךוניח הארנכ ,ותלכשה תודידר תא ףשוח אוה
.הזוניפש ךורב תא :תונויצה לש יגולואידיאה החוכ רוקמ תא

חותינה ילכ ול ויה ולו הזוניפש לש "ינידמ יגולואית רמאמ" תא ארוק רורגימע היה ול
:תינויצה העונתה ידסיימ וקיסהש המ תא קיסמ ילוא היה ינוליחה ךוניחה קינעמש הבישחהו
ולכוי םידוהיהו דורשל תודהיה הלוכי ובש דיחיה ןפואה יכ עובקל ןושארה היה הזוניפש
תחטבה יכו ,תינויוושו תינוליח הנידמ ,תישממ תידוהי הנידמ תרגסמב וניה ,םמצעב טולשל
.ויכרדב וכלי םא הנידמ תמקה הניה לארשי םעל םיהולא

יליטמו "עמש" יארוק ,םינברה תליהק יניעב םינינצל זא ויה הזוניפש לש ולא תועד
תינויוש תידוהי הנידמ לע הבשחמה רשאו יבצ יאתבש תמגוד רקש יאיבנ ירחא והנש ,תומרח
.השק הלחלחו תרומרמצ םהב הררוע

לש האיש הניה ,ם"במרה לש תיפוסוליפה וכרד ךישממ ,הזוניפש תרות :דמלו אצ רורגימע
וז איהו תונויצ היורק וז תודהי .תולפתה תונומאהמ תקקוזמה תיטסיאותונומה תודהיה
םימעפ רופס ןיא םיהולא חיטבהש יפכ קוידב לארשי תנידמ תא ידוהיה םעל הקינעהש
.(ןנד רורגימע-הד אבילא הנושמ הניה הרותה םג םא אלפתא אל) ..הרותב

תוצרמנ לעפש הז היה ,ןוירוג ןב דוד ,תורודה לכב לודגה ינויצהש אלפ לכ ןיא ךכיפל
.הנושמ םדא ןב ןכא ,לארשיב ותרות תצפהלו תירבעל הזוניפש םוגרתל

ותודהיש ,רורגימע ל"את לש ותעיבקב הנושמ קדצ שי יכ עובקל ןתינ הנושמ תיוזמ ,םוכיסל
יכ הנושמ איה .הכזו המכח ,הרוהט תודהי התויהב הנושמ איה .הנושמ איה הזוניפש לש
יקשנמו לארשי עמש" יארוק החקלש ךכב הנושמ איה .תונויצה הניה תישעמה התומלגתה
תינחור המצעו העד תוריחו הבשחמ שפוח ,תוינוליח םהל הקינעהו הנש םייפלא ךשמ "הזוזמ
.לארשי תנידמ תמקהלו תינידמ תוריחל הליבוהש

.הנושמ תודהי ןכא

(ביבא לת ,זפ רדנסכלא י"ע בתכנ)Subject Secular Power Home