Subject Koach Hiloni Home

letter

?האושב םיהולא היה ןכיה


:ינב ונילא בתכ

,םולש שפוח רתאמ הרישל

אל ונחנאש םושמ ,תאזכ הלאשל הבושת ןיאש ,בישא "האושב םיהולא היה ןכיה" ךתלאשל
.תונוש תופוקתב השוע אוה המו ,אוה המו ,םיהולא תא ראתל םילגוסמ

ינב


:הריש לש התבושת

,בר םולש ינבל

ןיאש הדומ - םיבר םייתד םיגיהנמכ אלו ,ןכו רשי םדא תוחפל התא .ךתבושת לע הדות
.הפי .הבושת וז הלאשל

ןכיה עדוי ךניא םא ,םיהולא תא ראתל לגוסמ ךניא םא :הז אוה ךיבגל יתוא אילפמש המ
המ עדוי התא דציכ ,רבד יצחו רבד וילע עדוי ךניא השעמלו ,דימת וא םיתעל ,םייק אוה
ובתכוהש ,םיוויצל סיסב ךחומבו ךבלב םייק דציכ ?בשוח אוה המ ?הצור אוה המ ?השוע אוה
וא ,םיהולא תא ראתל רשפא יא םא ?"םיהולא" ותוא םשב םינבר ידיב םימייוסמ םידוהיל
,תושי לש תוכמס לבקל רשפא ללכב ךיא ?"ונוצר" תא תעדל רשפא ךיא ,אצמנ אוה ןכיה תעדל
ותוא המ םיעדוי םהש םירמוא םינברש הדבועה םאה ?רבד יצחו רבד הילע עדוי ךניאש
?תישממ תוכמס ךרובע הווהמ ןכא הווצמו הצורו רמוא םיהולא

.דאמ דע הומתו רזומ

,הבושת ךל ןיא םא לבא .םיכחהל םג ילוא .עומשל חמשא ,וז יתהימת לע הבושת ךל שי םא
םג ?םייק ונניאש רבדב ןימאמ התאש הדות ילוא ,םדוק יל תינעש המל ההז ךתבושתש וא
.הנושארה ומכ הנכו הנוגה יאדווב ,הבושת איה ךכ לע תיבויח הבושת

,ךלש
שפוח רתאמ הריש


ףדה שארלSubject Koach Hiloni Home