Subject Secular Power Home

תחפוקמ הטילא

ןרפס .ד ןתנוי תאמ

,והינתנ ןימינב רבעשל הלשממה שאר לש םתעד יפל ,תאזה הנידמב "הטילא"ל ךייש ינא
.יזנכשא םג ,ייאטח בורבו ,ינלאמש ,ליכשמ ,ינוליח ינא :יערד הירא דיתעלש ריסאהו
םינודאה יניעב הטילא בשחיי דובכב סנרפתמש ימ לכ ךא ,ןוילעה ןורישעב אל ינא ילוא
דועו - םירומל הרומכ ךא ,תיטילופה תרמצב אל םג ינא .םהיתועד לע קולחיש דבלבו ,ל"נה
,תובר םינשל הנידמה לש הפוצרפ תעיבקל והשמ השוע ינא - ך"נת ומכ "שיגר" עוצקמב
.ןלצל אנמחר

.חפוקמ םג ינא לבא ."הטילא" ינא ,ןכבו

,םידבוע םניאש תאזה הנידמב םישנא הברה שיו .יתסנרפל השק דבוע ינא ,לכ תישאר
לבקל םיפידעמ םהש ינפמ וא ,("םידמול" הללכהב שמתשא אל) תובישיב םיאצמנ םהש ינפמ וא
םילעופ ומכ םיתוחנ םישנאל רתוי תומיאתמה ,תויוזב תודובעב קוסעל אלו הלטבא ימד
.ןבומכ ,ינובשח לע לכה .הזב אצויכו םיינקירפא ,םיידנליאת ,םיינמור

וא ,תמא סמ םימלשמ םניאש תאזה הנידמב םישנא הברה שיו ,תמא סמ םלשמ ינא ,תינש
הנידמהמ תוסנכה םימילעמ םהש ינפמ וא ,יתנייצש תוביסהמ ,םידבוע םניא םהש ינפמ
.םינדמח םתס םהש ינפמ וא ,תייוגהו תינויצה

םישנא הברה שיו .ןונבלב םג םהמ דחאו ,ל"הצב ותריש יתחפשמ ינב לכ ,תישילש
הבישי ירוחבל המד תדיחי וזיאב םיתרשמש וא ,ללכב ל"הצב םיתרשמ םניאש תאזה הנידמב
!םינויצהו םינוליחה ,םיריירפה ותומיש .רבעשל

ךוניחה ביצקת יצוציקש םינשב ,םידימלת םיעברא לש תותיכב ודמל יידלי ,תיעיבר
.ןבומכ ,םייטרפ םירועיש ךירצה הז .םירקבל םישדח ונילע ולפנ םידומילה תועש יצוציקו
ינא לבא .לובלב ימד ,לולכש ימד ,לויט ימד ,דומיל ירפס רובע םלשל ךירצ יתייה םגו
םידומיל םוי םידמול םהידליש תאזה הנידמב םיבר םישנא שיו ?םלשא אלש המל ,"הטילא"
םניאו ,םניח םויל תוחורא יתש םילבקמ ,םניח דומיל ירפס םילבקמ ,תונטק תותיכב ךורא
..ןבומכ ,ינובשח לע לכה .םימולשת םוש םימלשמ

ימד יתפסוה םגו ,הטיסרבינואב יידלי לש דומילה רכש תא יתמליש ינא ,תישימח
םידמולש תאזה הנידמב םיריעצ שיו .(!ךרוצ תועש הברה ויהש ןבומכ) ךרוצה תעשב םויק
לע לכה .רוידב תופתתשהו םויק ימד םילבקמ דועו ,ףסכ ןיא םניח תובישיב תובר םינש
ינא ,םידלי הברה םידילומו תוחפשמ םימיקמ םה ,םהידומיל ןמזב ,םאו .ןבומכ ,ינובשח
.םתוא םג סנרפמ

לבקמ ונניאש ,יביטברסנוק תסנכ תיבב ללפתמ ינא .יתד שפוח וליפא יל ןיא ,תישיש
םלשמ ינא ןכל .הנידמה י"ע םיכמתנ םירחא תסנכ יתבש העשב הזו ,תותדה דרשממ הכימת םוש
.ימעטל תסנכ תיבב ללפתהל תוכזה לע םיהובג תורבח ימד

.יינברמ דחא י"ע ועצובי םא םהיאושינב ריכת אל הנידמה ,ןתחתהל וצרי יידלישכ
יסכודותרואה דסממה ינברש העשב הזו ,טג תתל וא רייגל םיאשר םניא יינבר ,ןכ ומכ
תחתמ ףונ םולשת םיבוג דועו ,הלאה םירבדה תא תושעל הנידמה י"ע םיקסעומ ידרחהו
.ןחלושל

דוע ,יתוא םיאכדמו יתוא םיטחוס ,יתוא םילצנמ ,יתוא םיחפקמש רחאל ,וישכעו
,תינעזגה ,תידרחה ס"ש תגלפמ לש היצילאוקל הפוריצ תא הנבהב לבקל ינממ םישקבמ
?תאכדמהו תתחשומה ,תינטחסה

.האג "הטילא" ינא .הלילחו סח


Subject Secular Power Home