Subject Secular Power Home
letter

ונממש קיקלחה תושבגתה הערא יתמ"
"?לודגה ץפמה לחה

לשו רתאה תווצמ זעוב לש םתבושת - ךשמהב .זועמ ונלבק אבה בתכמה תא
.הריש לש הרעה דועו ,רימע ןד רוספורפ
,םולש שפוח רתאל

.אביקע-ינבמ אלא ,ידרחה ןוויכהמ אל ,"הלאשב רזוח" םיארוק םתאש המ ינא
ןיידע יל שי .אל קלח לעו ,תובושת יתאצמ ןהמ קלח לעש ,תולאש ןומה יל ויה
הבושתב ריזחמ לכש הלאשה יהוזו ,תעל תעמ יתוא הדירטמו תרזוחש תחא הלאש
ינפל) יכרדב חוטב-אל יתייהש הפוקתב יתרביד םתאש םישנא הברהו ,ךתוא לאוש
ןושארה קיקלחה תושבגתה הערא יתמ :איה הלאשהו ,הב וטבלתה (םינש רשעכ
?לודגה ץפמה קלחה ונממש

,םייחב ותוגהנתהבו ויכרדב ידמל חוטבה ,טסיאתאכ םייח לש םינש ירחא ,ירעצל
,דוע יכרד תא הנשי אל רבדהש םגה - הלאש התוא לע בישהל לגוסמ אל ןיידע ינא
.דאמ יתוא דירטמ הזה רסחה ,יתד םדא םע תמעתמ ינא וב בצמ לכבו

!דחא שארב םכתא ינא ,בגא .וז יתלאש לע בישהל ולכות םא םכל הדוא

.זוע
:זועל בישמ ,שפוח רתא תווצמ זעוב

!זוע םולש

,ללכב יתבתכש המ םע רדתסמ אל התא םא :תובתכתהה ךרוא לע המידקמ הרעה
הז - יתדמע תא ןיבמ התא ךא םימייוסמ תועד יקוליח םיראשנ םא .הנע אנא
איה תועד יקוליח לש תמייוסמ הדימ :החישה תא ךישמהל ךרוצ ןיאו ,יל קיפסמ
.הבושח

:םיקלח ינשב הנעא .תכמסומ הבושת ךל תונעל לכוא אל ןכלו ,יאקיסיפ ינניא

םיאקיסיפ לש הבושתהמ ןיבמ ינאש המ .1      
.תדה לש הרסחה הבושתל ךלש הרסחה הבושתה תאוושה .2      

התוא יתנבה ינאש יפכ ,םיאקיסיפהמ קלח תבושת

ץפמה תביס התיה המ" וא ,"לודגה ץפמה לש רמוחה עיגה הפיאמ" הלאשה
וז הלאשב ."לודגה ץפמל םרג רשא לודגה ץפמה ינפל היה המ" :העמשמ "לודגה
ונניאש ,ונחנאש הילאמ תנבומ ךכ לכ תעמשנ החנהה) תרתסנ החנה שי
ץפמל "ינפל" היהש החנהה :(הילא ונתוא ונפיש ילב הב םיניחבמ אל ,םיאקיסיפ
.ןושארה ןמזה היה אל לודגה ץפמהש איה החנהה :תורחא םילימב .לודגה
עגר לכלש ,םוימויה ייחמ ,םיליגר ונחנאש ללגב ונל תיעבט ךכ לכ איה וזה החנהה
היה אלש םינעוט םיאקיסיפהמ קלח .תמדוק הנשו תמדוק הקדו םדוק עגר שי
.ןמזה ליחתה םש :לודגה ץפמל "ינפל"

גשומה תא ריכמ התא םא .תבכרומ רתוי איה םיאקיסיפה לש הבושתה השעמל
ץפמה :םיאקיסיפהמ קלח לש הבושתה וז זא ,"תירלוגניס הדוקנ" לש יטמתמה
ץפמה ינפל הרקש רבד םושש איה הז לש תועמשמה .תירלוגניס הדוקנ אוה לודגה
תניחבמ .וירחא הרקש רבד םוש לע עיפשהל לוכי אל ,וינפל והשמ הרק םא ,לודגה
ץפמה םירקמה ינשב :לודגה ץפמב ליחתה ןמזהש הנעטל ליבקמ הז תויתביסה
.תמדוק הביס לכמ ררחושמ לודגה

עדוי ינא ןיאש איה הביסה ."םיאקיסיפהמ קלח" חנומב שמתשמ ינאש בל םישת
םילבוקמ םה ,ןפוא לכב .םיאקיסיפה תליהק לכ לע םילבוקמ הלאה םירבסהה םא
.םהמ םיוסמ קלח לע

תורסח תובושת יתש ןיב האוושה

:תובושתה לכ תא תעדוי תדה הרואכל .(םיהולא) לא לע תרבדמ תיתדה "הבושת"ה
לש ונוצר המ תעדל ןיא יכ - םולכ תעדוי אל איה השעמל .םיהולאה לש ונוצר לכה
העידי-יאה לכ תא םימש וכותלש קש ןיעמ אוה םיהולאה עדיה תניחבמ .םיהולאה
רוסא לבא ,הפ שי המ םיעדוי ונחנא" בותכ קשה לע ."קשה ךותב הז" םירמואו
יא םיהולא לע .םיהולא הזש םירמוא - םיעדוי אלש המ לכ :הלבקהה ."לואשל
ינימ לכ לש רבסהב תובר תוחלצה הגישמ תאז תמועל הקיסיפה .םולכ רמול רשפא
םיהולאל הז תא םיסחיימ אל .םיעדוי אלש םירמוא - םיעדוי אל רשאכ .תועפות
.העידי יאה תא םיריתסמו

.רבעל תוכייש ולאה תולאשה לכ לבא

תדהו הקיסיפה ןיב ירקיעה לדבהה

.אל תדלו ,יובינ תלוכי שי הקיסיפל :דיתעל ךייש תדל הקיסיפה ןיב יתימאה רעפה

.ןכ הקיסיפה .םירטמ הרשע הבוגמ הלוג לש הליפנ ןמז היהי המ ונל תרמוא אל תדה

רטמ לש ךרואב תיעוביר לזרב תרוק תאשל הלוכי לקשמ הזיא ונל תרמוא אל תדה
.ןכ הקיסיפה .רטמיטנס לש עלצ םעו

ןכ הקיסיפה .לופיי אלש רשג תונבל ךיא ונל תרמוא אל תדה

ןכ הקיסיפה .עונמ םע בכר ילכ תונבל ונתוא הדמיל אל תדה

.היגולונכטה לכ תא המרת הקיסיפה .תיגולונכט המורת םוש המרת אל תדה

,בר עדימ תנתונ הקיסיפה .דיתעב הרקיש המ יבגל עדימ םוש ונל תנתונ אל תדה
.אלמ אל םא םג

.הברה תנתונ הקיסיפה .היגולונכטו םירישכמ ןנכתל ילכ םוש ונל תנתונ אל תדה


,הכרבב
.שפוח רתא תווצ ,לט ןבול זעוב
ביבא לת תטיסרבינואמ רימע ןד 'פורפ לש ותבושת
זוע לש ותלאשל


רצוויהל יושע היה לודגה ץפמה ,לודגה ץפמל רבסה העיצמה ,םיטנאווקה תרות יפל
לש הליחתכלמ ומויק תא חינהל ךרוצ ןיאש ךכ ,קירה לש תיטנאווק היצאוטקולפמ
תרות .הבושתב םיריזחמה תובקעב זוע השקמ ורוקמ לעש זכורמ קיקלח ותוא
המ - םהיפב הרוגשה הליבקמה הלאשהמ ץקועה תא םג האיצומ תיללכה תוסחיה
.ונלש ןמזה תישאר םג אוה ,היפל ,לודגה ץפמהש ןוויכ - ?לודגה ץפמה ינפל היה

.םיפיטמה לש הז דחוימבו ,תוישוקה ןייעמ רכסיי אל ךכבש אלא ,הפיו בוט הז לכ
תוארל וצריי םינימאמה ?הקיסיפה יקוח ואב ןיאמ :איה האבה תיעבטה הלאשה
לאשנ רבכו ,לואשל ןתינ הדימה התואב לבא .םיהולאה לש ,וחומ וא ,ודי תא םהב
תא החינמה הבושתהו ,דואמ תומוד תולאשה יתש ?םיהולאה אב ןיאמ :אנד תמדקמ
םמויק תא החינמה הבושתהמ רתוי תענכשמ הניאש יאדוו לאה לש יחצנה ומויק
הקיסיפה יקוח לש םתופקת ,תאז תמועל .הקיסיפה יקוח לש הליחתכלמ
אל ןתינש תועמשמ לכב ,לאה םויק תחנהל דוגינב - ונייחל םהלש תויטנוולרהו
םוקמ לכב שומישב ונידי לע תחכומה הדבוע איה - םמצע הקיסיפה יקוחמ הנושה
רבד לכ ץרתל ךרטצנש ילבמ אלפומה ונמלוע תא ןיבהל ונל רשפאמ עדמה .העש לכבו
ינא" :ןייטשנייא ירבד לע בוש רוזחנ ,רסומל רשא .לאה ןוצר ידי לע ונל ןבומ וניאש
תדמוע תישונא-לע הטירוטוא םוש ןיאש ,דבלב ישונא ןיינע הקיתאב האור
."וירוחאמ

רתאה תווצמ הריש לש הרעה ,םויסלו


תווהתהל ןושאר רוקמכ לבקנש םרוג לכ יבגל לואשל רשפא זוע לאשש הלאשה תא
אוהו ,דימתמו זאמ היה םיהולא - רמוא יתדה ןימאמה .םיהולא :לשמל .םוקיה
לא ךממ אלפומב :בישי - םיהולא ותוא לע ותוא לאשת םא לבא .ונמלוע תא ארבש
תא לבקמ עדמה .קודבל אל ,ררבל אל ,רוקחל אל ,לואשל אל - רמולכ .שורדת
הזל ארוק עדמה םויכ .הלחתהה תדוקנ היה אוהו ,דימת היהש והשמ שיש ,ןורקיעה
."לודג ץפמ"

לדבה םייק ,תומוד - תיעדמהו תיתדה- תושיגה יתשש ,הארנ הרואכלש ףא לע
,הלאש לש ןורקיעה לע ססובמ עדמה :תיתדה הנומאה ןיבל עדמה ןיב ינורקע
תדוקנ םויה .העש לכ ,םוי לכ .השדח תמא שופיחו יוסינ ,רוריב ,הייהת ,הריקח
הלגתי רחמש חינהל ריבסו ,ךשמנ יעדמה רקחמה ."לודג ץפמ"כ תלבוקמ הלחתהה
ותוא :םדאה ידיב םיהולאה ארבנ זאמ רבד שדחתה אל ,ינש דצמ ,תדב .שדח והשמ
,תרגתסמו תינרמש השיג התוא ,םינחלופ םתוא ,"םייוויצ" םתוא ,םיהולא
ונלוכש יפכ .תומילא ידכ דע ,רחאה תאנשב ,תורעבב ,תורובב הכורכ התוינוציקבש
.דומילהו ךוניחה ךרד איה הלאכ םיילילש םיטביה עונמל ךרדה .םויה םג הזל םידע
םה .םידחופ םה הממ בטיה םיעדוי םה .ישפוחה ךוניחל םידרחה םידגנתמ ידכב אל
!שפוחה ןמ םידחופ


לודגה ץפמה :שפוח תמב :םג ואר

letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home