Subject Secular Power Home

"הדגאהו" שיאה - קחצי ןונמא ברה

("חריה לומ חבונה שיאה" ,.נ.א ידי לע בתכנ)

A.N.

.קחצי ןונמא ברה - םיריעצ ינומה הבושתב ריזחמש ןואגה ברה לע רבדל יתיצר םעפה זא בוט

שקנתמ יל וחלשי אלש) ריכזא אל ינא המש תאש הוולשה יריע תובוחרב יל ךלוה ינא זא
עיגמ אוה' םהילע בותכש רהוז קוריו םודא עבצב םיטלש האורו (קוחצב אלו קוחצב ידרח
הרהמ דע לבא ,ןוסק'ג לקיימ וא ןוטנילק וא רזייח יתבשח ,הז ימ יתעדי אל .'הנח סדרפל
.קחצי ןונמא ןואגה ברה הזש יל ררבתה

היחאש הרפיסו (בוט יל רוכז המש םא) זר ילטנ תינמגודה הנייארתה עובש םירגוס תינכותב
תוטלק ועמש ולש הרבחהו אוהש הרמא איה ךכ רחאו הבישיב אצמנ עגרכ אוהו הבושתב רזח
.קחצי ןונמא לש

אל ל"הצ ילגש םירמוא םש) ס"ש לש יקוחה יטאריפה וידרב ולש תואצרה יתעמש ינא םג
עומשל םיאב םישנא :הככ זא .הבושתב ריזחמ אוה ךיא לע רבדל יתיצרו ,(. . .םייקוח
,םיעמוש םהש המ הז אל ךא ,המואל תולגתהלו ויפ תא חותפל דמוע םיהולא וטוטוא הנהש
אוב רחאל "םיעשר"ל הכחמש לודגהו ארונה ןידה םוי לעו ברקה םלועה ףוס לע תואצרה אלא
תורוב לא םיינוליח וראשנש ולא וחרבי ארונהו לודגה ןידה םויבש רפסמ קחצי .חישמה
ךיא לע רבדמ אוה . . .רתתסהל רשפא יא םשהמ יכ םהל רוזעי אל הז לבא תורופחמו
תוספות תוילמשח םישותי תודוכלמש ומכ קוידבו שמשה רואב םישותי ומכ וצחמיי "םיעשרה"ש
יתוא ןבציעש רבדה .זא וראשיש םיטעמה םינוליחה ופרשי םג ךכ ,"ילמשח קיז"ב םישותי
קחצי ןונמא ברה :רמולכ . . ."חרופ שמש םויל םהל ואצי םיקידצהו" :ולש טוטיצ :דחוימב
.ינוליח ראשיהל זעיש ימל הכחמש רוחש דיתעו דחפ המיא לש תואצרה תרזעב הבושתב ריזחמ

הז םאו ,רבד לכל טסירורטכ ךתוא ןמסל ךירצו טסיניימוח התא :תוטשפב רמוא יתייה ברל
לשב דיה תא יביבל תפפוכמ ס"ש ?תושעל המ לבא .קוניצל ךתוא ךילשמ יתייה יב יולת היה
ךופהל םכלש הנידמל ונתת לא ורוע ומוק :םיינוליחל ארוק ינא זא .היצילאוק יכוביס
.ול ףע שפוחהו םיקתושו םיבשוי םתא ;תישילש םלוע תנידמל

הז הפ' :רמואש (יניימוח וידר) ס"ש לש "תמאה לוק" וידרב ןיזאמ תוקד המכ ינפל יתעמש
זא םייוגה לככ הנידמ םיצור םילוגעה םייפקשמה םע םירואנה הלא . . .םידוהי לש הנידמ
םיצור םה' :ףיסוה ןרדשהו '.םידוהי לש הנידמ הז הפ םיצור םהש הנידמ הזיאל וכליש
תאו .הינש ןריא ןאכ הצור אוהש רפסל ,ןבומכ ,חכש אוה '.2 רפסמ הקירמא ומכ הפ תושעל
םיתרשמ םהיתונבו םהינב םייפקשמה םע ולא ירה ?םכילע ןגי ימ :לאוש יתייה ןיזאמה
?םכילע ןגהל ראשיי ימ זא ,אבצב

אלל םידמולש תובישיה ינב תוכזב אוה ל"הצ לש וחוכ םצעבש םירמואש ןבומכ םהלש וידרב
ונלוכ זא .הל דומעי אל לארשי תנידמ לש החוכ הרות ילבו תובישיה ינב ילבו הקספה
!ביואה תא רגמל חילצמ ונלש אבצה ותוכזבש ול הדונו הידבוע ברל הווחתשנ

אלו םידרחל קר תונעטב םיאב עודמ לאושש ירזינב לע רבדל יתיצר ןורחא רבדו
ולמע םתוריעצבש םינקז םישנא םירג ןיקניישב ,ירזינב ,עמש :ןפג ביבאלו םיאניקניישל
םהידכנ םג םויהו אבצב זא ויה םה ,הבישיב ובשי אל םה .תראפתל הנידמ ירזינב ךל ונבו
ןפג ביבא ,ןפג ביבאל רשאבו ;(קחצי ןונמא לש הדחפהה ירבדמ ולהבנו ועמש םא אלא) אבצב
.םירחא לע וייח חרוא תא תופכל הסנמ אל תוחפל

A.N.

("חריה לומ חבונה שיאה" ,.נ.א ידי לע בתכנ)


Subject Secular Power Home