Subject Secular Power Home
letter

? ימיטיגל הבושתב םיריזחמב קבאמה םאה

:דהואמ ונלבקש בתכמ

,בר םולש

הייפכה תא רוצעל ךירצ .תותיחשה תאלמ תנוטנטקה ונצראל דואמ בושח יתעד יפל םכלש רתאה
טאל טאל תונוב ס"ש ומכ תוגלפמ ךיא םיאורו דצב םיבשוי ונאש איה היעבה ;ץראב תיתדה
.תולוק תונקל ליבשב תומורתו הרזע תרזעב תוינע תוינוליח תוחפשמ תודחשמ ,הלשממב חוכ
לע רבד םוש םימש אל םהו הכלה תנידמ הפ גיהנהל םיתמ ס"ש לש םיגיהנמהש רורב ירה הז
.ץראב הפ היטרקומדה

הקוחב ןושארה קוחהש הז :תיתדה הייפכה תא רוצעל ידכב תושעל םיבייחש דחא רבד קר שי
,גהנוי הז קוחש עגרב ."הנידמהמ תדה תדרפה קוח" ,אוה רבכ םתחהל הכירצש תילארשיה
.הפוקשו הרורב ךכ -לכ ,תוחפל ילש ,ןתרטמ תא ודבאי תויתדה תוגלפמה

רתאב יתבהא אלש המ .םתעד תא עיבהל תוכז שי םלוכל ,תילאטוט היטרקומדב ןימאמ ינא
ונלש ומכ הבושתב ונתוא ריזחהל תוסנל תוכז םהל שי .הבושתב םיריזחמה םע לשמל הז םכלש
םהיתויוכזב עוגפל ונל םג רוסאו תויוכז שי םייתדל םג .םהילא סחייתהל אל תוכז שי
.(טסיאתא ,בגא ינא) םהלש םייחה תוכיאבו

...הבוטה הדובעה תא וכישמת הרקמ לכב

letter

:התנע הרישו

.וינכתלו רתאל ךיתואמחמו הפיה ךבתכמ לע הדות ."שפוח" רתאמ ,הריש ינא ,דהוא ךל םולש
וא ,ונתא דחא שארב אל טושפ התא תחא הדוקנב קרו ,ךיתורעהו ךירבדמ 95% םע המיכסמ ינא
."הבושתב םיריזחמה" הזו ,ומצע אשונה םע - ןוכנ רתוי

,הבושתב "הרזחה"ה ,םצעב ,יהמ ,ומצע ךילהתה תא ריכמ ךניאש ,הניבמ ינא ךתשיג םצעמ
הנידמב םדא לכל :קדוצ התא תינורקע .עצבתמ הז ימ לעו ,תוטישה ןהמ ,תעצובמ איה דציכ
התא :היטרקומדב םג ,לובג שי רבד לכל לבא ,םירבד תושעלו העד עיבהל תוכז שי תיטרקומד
,לשמל ,ןימאמש ,םדאל תושרהל (ימלוע תפקשה םג איהש) ךמלוע תפקשה תרגסמב ,םיכסת אל
םאו ,התא המכ ןב תעדוי אל ינא) 14 -ה ןב ךנב תא חקייש ,עובש דועב עיגי םלועה ץקש
רובעלו ,(ךלש) תיבה תא בוזעל ותוא ענכשי ךנוצרלו ךתעדל דוגינבו ,(החפשמ לעב התא
דועב אוביש ןוסאה ינפמ ןגומ היהי ,ותנומאל ,םש ,היאלמיהה ירהב רוגס דסומב תויחל
.עובש

הנוכשב תיבל תיבמ רבוע אוהש ךל עדונו ,ב"הראב דסוממ ףסכ לש הטחוב לבקמ םדא ותוא
התא .היאלמיהב ולש דסומה לע תוטלקו תוירכוס םהל קלחמו ,םידליה לכ לע דבועו ךלש
(הקיתשב) די ןתונ התאו ,ךנב תא תדספה ?וחור לע הלועש לככ תושעל ול השרת :היעבב
ךתחנהל ,היטרקומדה הנקמש תוכזב תעגפ ?ונממ תאז ענמת .םיפסונ םידליב העיגפל
תוכיאבו םהיתויוכזב עוגפל ונל רוסא" ?הבושתב םיריזחמה לע תבתכ ךיא - תינושארה
שפוח" ןתונ התא ןאכ םג ?"ןטשה תכ" ,לשמל ,ומכ ,תויטסימ תותכ םע המו ."םהלש םייחה
,תועדה לכל רוסא הז - תינפוג העיגפ אקווד ואל ?םדא ינב עוגפל ןטש-יחילשל "תויוכז
?ךלש היטרקומדב רתומ ןכ הז ?תישפנה העיגפה םע המ לבא

letter

ןוכנ רתוי וא ,תכב רבודמו ,תימיטיגל תוליעפ הנניא "הבושתב הרזחה"ה .רקיה ידידי ,אל
אלו ,האור אלו היניע תא תמצועש תילארשיה הרבחב אלמ שפוח ךותמ תולעופש ,תובר תותכ
"הבושתב םיריזחמ"ב ונקבאמ-יקבאמב .ךכ בשוחש דיחיה אל התא .רבודמ םצעב המב ,הניחבמ
םהל םיביתכמ ונניא ,םהייחב םיברעתמ ונניא .םהלש "םדא תויוכז" םושב םיעגופ אל ונא
ושכרי תוברת המו ושבלי דציכו ולכאי המ םהל םיביתכמ ונניא ,םתנוכשבו םתיבב ושעי המ
וא םה - שיאש ילבמ ונירעבו ונתיבב ונייח תא תויחל ונתוכז לע םיקבאנ ונא !ם"שבז -
,ונייח-חרוא תא ונשי ,(ונל ויהי רשאכ) ונידליב ועגפי ,ונייחל ושלפי - םירחא םיפיטמ
ונאש המ הז .תולפת תונומאו לבה תונויער םיכרה םהיתוחומל ורידחי ,ונידלי תא ודיחפי
האמב וא ,קרב-ינבב םהלש רפסה יתב ירעשב םידמוע אל ונחנא .םישוע ונאש ה הזו ,םיצור
תומלעתה ,טרפה תויוכז לש הטוב הרפה ןאכ שי ."תיבב" ונלצא םישוע םהש ומכ םירעש
לכ דצמ תנכוסמ תונלשרו ,תויסיסבה תויטרפה וניתויוכז תרימשל עגונה לכב ונדצמ הנוגמ
.תודרחתהה ךילהתב המולגה הנכסה תא םיאור םניאש ,הלא

ונתוא ריזחהל תוסנל תוכז םהל שי" היפל ,הרואכל-תקדוצ תינורקע הדמע עיבמ התא ךבתכמב
םירגובמל לבגומ היה הז םא ןוכנ .ןוכנ ."םהילא סחייתהל אל תוכז שי ונלש ומכ הבושתב
תודסומ ,רוגס יאבצ הנחמ ומכ ,םידחוימ םיאנתב םדא ינבל וא םיניטקל רוסאו ,דבלב
תנווכמה הפטההש ,םיאנתב םייוצמ ,םירגוב םג ,םדאה ינב םש .'וכו םילוח יתב ,ךוניח
"םיישפוח" םירגוב לע םג לבא .הל דגנתהל אלמה שפוחה םהל שיש אלב םהילע לועפל הלולע
היטרקומדב םאה ?תודחפהה תא ?תרתסומה תואמרה תא ?םתדובע תוטיש תא ריכמ התא םאה -
- "תושפנה ידייצ" - אשונב םמהמ רפס אורקל ךל ץילמהל יל השרה ?רתומ - לכה - לכה
יתעלב .ו"ליבב "םירפס תמוצ"ב לוזב םישדוח המכ ינפל ותוא יתינק .ןתיב-הרומז תאצוהב
אשונב ילא רוזחת ךכ רחא !ארק !יתעד לע ללכ םילוע ויה אלש םירבד םש יתדמל !הלימ לכ
.הז


- ונתא רשק לע רומשלו ,"שפוח" רתאב רקבל אנ ךשמהו ,בוט עובש

"שפוח" רתאמ ,יצרא הריש

letter

Subject Secular Power Home