Subject Secular Power Home

:רלמ היפוצ י"ע ונילא חלשנש בתכמ
19.12.1998 תבש

הננער ןעשמ תובא תיב :לא

12/1998 הכונח תביסמ

,םולש הלהנהה ירבחלו לפטמה תווצל ,תיבה יריידל

תודגנתה לשב תאזו ,תבש יאצומל תבש ברעמ הכונח תביסמ תייחד לע שמא עדוויהל ונמהדנ
.תבש "לוליח" לש הנעטב םוקמב יתדה חיגשמה

וניגח תא גוגחל םישקבמ ונא ,יתד דסומ ונניאש ,הז תיבבו הנידמב םייתד אל םיחרזאכ
תא ונילע הפכי והשלכ תיתד הנומא לעבש םינכומ ונניאו ,ונתנומאו וננוצרל םאתהב
םירעב אלא הננערב םיררוגתמ םניאש ימכו ,עובשה תומי לכ השק םידבועש ימכ .ויקוח
דחי לארשי יגח תא גוגחל ונרובע רתויב םיבוטה םידעומה םה תבש רקובו ישש ברע ,תורחא
.הז דסומב וניריקי םע

תיבב םינכתשמה וניריקי םע גחה תחמשב ןכש ,תבש "לוליח" תנעט תא שפנ טאשב םיחוד ונא
יתדה חיגשמה לש תינטלתשה ותשירדב אקווד .רדהבו דובכב תבשה תא םימייקמ ונא תובאה
ןכש ,תבשה תא (ומעטל) "םיללחמ" ונמצע אצמנ צ"החא 5.30 העשב תבשב הביסמה תא םייקל
.תבשב םתיבמ תאצל וצלאיי קוחרמ םיאבה

יתלבה ,תינטלתשה השירדה תא ףסה לע תוחדל וינכתשמלו וידבועל ,תיבה תלהנהל םינופ ונא
,ונל םיחונ ויהיש םידעומב תיבה תוביסמ תא םייקלו ,תדה חיגשמ לש תנגוה יתלבהו תקדוצ
.הייפכ לכ אלל

14 הקלחמ תרייד ,ןייטשלמרימ המולב
ןייטשלמרימ 'בג לש התב ,רלמ היפוצ ר"ד
םהיתוחפשמו


לש הווסמב תישענ איהשכ םג ,תיתד הייפכ לש הרוצ לכל דגנתהל ךל ארוק "שפוח" רתא
.ונל רפס אנא ,המוד רופיס ךל שי םא .תבש "לוליח"


Subject Secular Power Home