Subject Secular Power Home

?םיללובתמ = םיינוליח:לאגימ ונלביקש בתכמ

,הריש םולש
הרטמה ,יתעדל .םתמקהש רתאה תורטמו תונורקע תא יתארקו ךתצעב יתעמש
איה "ימויקו יתוברת ךרעכ תינוליחה תידוהיה תוהזה תגצה" :םתבתכש הנושארה
ןוחבלו ררבל ןיינועמ יתייה ןכל .ןכמ רחאל תוטרופמה תורטמה ראש לכל סיסבה
:הנושארה הרטמב רומאה תא

סחייתמ ,ל"נה הרטמב עיפומה "תידוהי" וא "ידוהי" ראותה םש יכ חינמ ינא .1
וא ,"םידוהי" םמצעל םיארוק רשא ,םדא ינב תצובק לש ראותה םשל
הירוטסיהה לכ ךשמב תאזו ,םירחא םדא ינב י"ע "םידוהי" םיארקנה
,תיסחי שדח גשומב רבודמ ןיאו ,הנוכנ וז החנה םא .ונל העודיה תישונאה
,בוריקב הנש 3,500 -כ םייקה ראות םשב וא גשומב םיקסוע ונא יזא
.ירוטסיהה ידוהיה םעל סחייתמ רשאו ,ינמודמכ

תמייק ,תדה תווצמ תרימש יא י"ע תנייפואמה ,ןוליחה תעפות יכ ,קפס ןיא .2
לארשי תכלממב םיטבשה תרשע .ידוהיה םעה לש ומויק תפוקת לכ ךרואל
אלו ,זאד לעה תמצעמ ,ןוי תוברתמ ועפשוה םינווייתמה .תווצמ ומייק אל
הכ הצואת הרבצ ןוליחה תעפות תונורחאה םינשה 200 -ב .תווצמ ומייק
םניא ,םירחא יניעב וא םמצע יניעב םידוהי םהש םישנאה בור יכ דע ,הלודג
.םויכ תווצמ םימייקמ

,תידוהיה תדה תווצמ תא םייקל קיספהש ימ לכ יכ ,תירוטסיה הדבוע וז .3
,םיטבשה תרשעל הרק רבדה .תידוהיה ותוהז תא דביאו עמטנ ,ללובתה
ידלי לכ .םינורחאה תורודב םיליכשמה ילודגמ לודג קלחל ףאו ,םינווייתמל
וידלי לכ רשא ,דחא ןב דבלמ ,ורצנתה ,הלכשהה תעונת ישארמ ,ןוסלדנמ
.ידוהי אצאצ ףא וידלימ ראשנ אל - תונויצהו הנידמה הזוח ,לצרה .ורצנתה
.העימטה תעפותל ןוליחה תעפות ןיב דאמ הובג םאתמ שי יכ איה הדבוע

תא ריבגהלו קזחל "שפוח" טנרטניאה רתא תרטמ ,השעמל ,יכ ןיבמ ינא .4
.ןוליחה תעפות

םידוהי םא ,םכניינעמ הז ןיא יכ ,קיסהל לוכי ינא םאה ,ליעל רמאנה לכמ .5
םעה םא םכניינעמ הז ןיא יכ , קיסהל לוכי ינא םאה ?ועמטייו וללובתי
?םיבר םימע ומלענש יפכ ,םלעיי וא םייקתהל ךישמי ידוהיה

.ידוהי תויהל םדאל יאדכש ןעוט ינניא הזבש תורמל ,וז הלאש לאוש ינא .6
.תורצ קר הירוטסיהה לכ ךלהמב םהל המרג םדא ינב לש םתודהי כ"דב

םכניינעמ הז ןיאש ,רמולכ ,תיבויח איה ליעל 5 ףיעסב הלאשל הבושתה םא .7
הרטמה לש אפיסה תא רתוס רבדה יזא ,ידוהיה םעה לש ומויק ךשמה
."ימויקו יתוברת ךרעכ תינוליחה תידוהיה תוהזה תגצה" :םכלש הנושארה
בשחיהל הלוכי ילוא ,תינוליח תידוהי תוהז יכ החיכומ ,הארנכ ,הירוטסיהה
תידוהי תוהז רמולכ .ךורא חווטל אל יאדוב ,ימויק אל ךא ,יתוברת ךרעכ
.דבלב ינמז םויק תלעב תוהז חרכהב ,הארנכ ,איה תינוליח

ול בושחה םדא יכ ,קיסהל ןתינ ליעל רמאנה לכמ םאה ,דדובה םדאה תמרב .8
םדא וליאו .תווצמ םייקל ךירצ ,םידוהיכ ויאצאצו וידלי םויק ,ומויק ךשמה
?תווצמ םייקל אל ומצעל תושרהל לוכי ,ול בושח וניא ל"נהש

םע" ,"ידוהי" םיגשומה תרדגהל יתסנכנ אל ללכ יכ ,הריש ,בל ימיש .9
תורדגהב יולת וניא ,ליעל רמאנה לכ יכ ,'וכו "הכלה" "תווצמ" ,"ידוהי
.הלא םיגשומ

.ל"נל תוסחייתה לבקל חמשא
הכרבב
לאגי
:דדוע לש ותבושת

.הנבל דדוע הז ,בר םולש לאגיל

הנבמל תישאר סחייתא .תונעט לש ףסואו יגול הנבמ :םירבד ינש ךלש בתכמב שי
.תונעטה ףסואמ קלח לע ריעא ךכ רחאו ,יגולה

יגולה הנבמה

ןיבמ תחא הרטמש ךתומשרתה תא סיסבב ביצמ ךלש בתכמה לש יגולה הנבמה
.תורטמה ראשל סיסבה איה רתאה תורטמ
.אל איה
לכ תא לבקמ ינא :שפוח רתא לש ךמותכ ,ילש יכרעה הנבמה תא אמגוד חקינ
.תונושארה יתש תא אל ךא ,הנורחאה דעו תישילשהמ רתאה תורטמ
:תינוליחה תידוהיה תוהזה לע ירמאמב אורקל לוכי התא יתדמע לע דוע
דימתלו תחא םעפ - תידוהיה תינוליחה תוהזה
תרתסנה החנהה תפישח - ידוהיה לש תינוליחה ותוהז
(הזה ףדה תא חסינש וכותמ ימ םע וא) רתאה תווצ םע תועד יקוליח ,ןכ םא ,יל שי
תועד יקוליח יל ןיא ,תאז םע .סיסבב םש התאש וז ללוכ ,םהיתורטממ םיתש לע
.רתאה םויק תקדצה םעו םהישעמ בור םע
ילוא ,טעמל) תורחא תורטמ סיסבב תדמוע הנניא הנושארה הרטמהש איה הנקסמה
םירחא לצאש ירה ,תונושארה יתש ילב תורטמה ראש תומייק ילצא םא .(הינשה
.הנושארה סיסב לע אלש תורטמה ראש םייקתהל תולוכי
ךבתכמב תונעטה ראש ,ותוא האור ינאש ןפואב יגולה הנבמה תא יתדמעהש רחאל
תועמשנ ולא תונעטמ קלח ,ךדיאמ .תיגול תרשרשב תוילוחכ ןדיקפת תא תודבאמ
.ןהל תונעל יוארו ,ונלצא םירקבמה םייתד יפמ בושו בוש

תונעטה ףסוא

תירוטסיהה תודהיה םע תודהיה יוהיז

תא םיפידעמ ונייה .תירוטסיהה תודהיה יכישממכ ונמצע תא םיאור ונחנא ,ןכ
ירבע" .ךכ ורביד םעפ .םילובלב הברה ענומ היה הז ."ידוהי" ינפ לע "ירבע" םשה
תוירבע תמשנל" ,"ירבעה רוביצה תוהקמ ןנוגתי ,ירבעה לייחה דומעי" ,"תירבע רבד
.המודכו "תלצאנ
תניחבמ ידוהי :לופכ םוקמ תא "ידוהי" חנומה ספות םוימויה תפשבש םשור השוע
.רובידה תפשב םישמתשמ רתאב .ותוימואל תניחבמ ירבעו ותד
ןב" םיקלח ,"ידוהי" חנומב ושמתשה הפוקתהמ םיקלח :חנומב שומישה ןמזל רשא
.המודכו םינויצ ידי לע רקיעב ,"ירבע" םיקלח ,(םייתד ידי לע) "השמ תד
.ינויצה םרזל םיכיישכ ונמצע תא םיאור ונחנא

תוללובתהו ןוליח לע

םייקל קיספהש ימ ןיבל ללובתהל ידכ תווצמ םייקל קיספהש ימ ןיב ןיחבהל שי
םייקל קיספהש ימ לכש איה תקיודמה תירוטסיהה הדבועה .ירבע תויהל ידכ תווצמ
.ללובתה - ללובתהל ידכ תווצמ
היילעה זאמ קר ונל שי הלאכ - ירבע תויהל ידכ תווצמ םייקל קיספהש ימל רשא
ןנוכל ידכ תווצמ םייקל וקיספהש םידוהיל תירוטסיה אמגוד םוש ןיא .הנושארה
קיספהש ימ םע ונתוא תוושהל ןגוה אל הז .תווצמ אלל םויק תב תידוהי הליהק
עווגל ידכ לכוא תונקל קיספמש ימ תא תוושהל ומכ הז :ללובתהל ידכ תווצמ םייקל
םייתניב .ונוזמ לכ תא דבל לדגל טילחמ אוה יכ לכוא תונקל קיספמש ימ םע בערב
לפכוה 1948 זאמ .תורוד העברא - תישיא ינא .תורוד השיש הפי םיקיזחמ ונחנא
.הרשע יפ ץראב ונרפסמ
,תחתופמ הישעת ,תראפתל הנידמ ןיאמ שי ונינב תונורחאה םינשה םירשעו האמב
,תויתדה תומר לכב םילוע לש םיבר םינוילימ הצרא ונאבה ,הפופצ הרובחת תכרעמ
הרושהמ םייעדמ םיגשיהל ונעגה ,תואלפנ הרישו תורפס ונבתכ ,קזח אבצ ונומיקה
.םלועב הנושארה
.ידוהיה םעב (םייח תקקוש לש ןבומב) תינויח תינוליח הליהק התיה אל םלועמ
לש תילכלכ תוליפט הילע תאשל ידכ הקיפסמ וזה תינוליחה הליהקב םייחה תמצוע
םלשמ ןובשח לע םייחו הסנרפב םיפתתשמ םניא רשא הרות ידמול לש הרידא תומכ
.םינוליח רקיעב ךא ,םידבוע םידרח םגו םייתד םג םה םיסימה ימלשמ .םיסימה
תליהק תוושהל ןיא .הליהקב ןלחתמל ופגב ןלחתמ תוושהל ןיא :הנותחתה הרושה
תושעל ןיא .תירבע תרבודו תידוהי הנידמב בור תליהקל ירכונה בורל החותפ טועימ
.הלבקהה לש םיטרפה לע דיפקהל שי .חנש המ םע תוירוטסיה תולבקה

הרטמכ ןוליחה

תא ריבגהלו קזחל שפוח טנרטניאה רתא תרטמ ,השעמל ,יכ ןיבמ ינא" תבתכ
."ןוליחה תעפות
.בותכ אל הזש חכוויתו תורטמה ףד תא בוש ארק
:תורטמה ףד תאירקל תודוקנ המכ שיגדהל הצור ינא
.םייתד אל ,םינוליח אוה רתאה לש דעוימה להקה ·
.םייתד קר ,םינוליח ןלחל רשפא יא ·
,תמא תעד ילוא) ןוליחל איבהל ותרטמש ןוגריא ףא ץראב ןיא ·
(ןוליחל תונויסנב םימישאמ םידרחה רשא
ןימאהל וקיספי ,םייתד תויהל וקיספי םישנאש דעב ינא ,ןכ :תישיאה יתעדל רשא
ענכשל הסנמ ןיידע ינא םימעפל .םינבומ דועב תועטל וקיספיו ,דועו היגולורטסאב
דימת תשבוגמ הדמע ילעב םע תוחיש .שדחמ םעפ לכ הז לע רעטצמו ,םישנא
.ןויגה לש ריק אל בורלו ,םוטא ריקב תולקתנ
תינוליחה הדמעה תאש אלא ,וזה הדוקנב רתוי םיבוט םינוליחהש רמוא אל ינא
בור ןיידעו) .ריקה תא ךירצ אל זאו ,ינויגה ןפואב קידצהל יתנבה בטימ יפל רשפא
.(ריקה תא םיכירצ םינוליחה

תוללובתהל סחיה

"?ועמטייו וללובתי םידוהי םא ,םכניינעמ הז ןיא יכ ,קיסהל לוכי ינא םאה" :תבתכ
.םינויצ ינא םגו רתאה תווצ לכ :רוציקב ךל הנעא
.אל - םה .ינויצ היה םהיבא :לצרה לש םידליה ןועיט לע רוזחת לא

ידוהיה םויקה ךשמהו תווצמ םויק

רשא ,תופסונה תורטמהו ריחמה ןורקע ,תמאה ןה וז הבושתב תובושחה תודוקנה
לפטא ךכ רחאו ,תיללכה הלאשה לע הנעא םדוק .ןיטולחל ונממ תמלעתמ הלאשה
.תופסונה תורטמהו ריחמה ןורקעב
וז ,בל םיש .םידוהי ויהי םידליהש תורבתסהה תלדגהל תחא ךרד אוה תווצמ םויק
םלוכ ויה וינימאמו יבצ יאתבש ,ךריכזהל .החטבה אל ,תורבתסהה תלדגה קר
.ומלסאתהו ,תווצמו הרות ירמוש םידוהי
.םידוהי ויהי םידליהש תורבתסהה תא לידגהל רתוי תובוט םיכרד שי ,תאז תמועל
.תווצמ םויק תורתוס ןניא ולאה םיכרדהמ קלח
תירבעה הנידמב םידליה תא לדגל איה תווצמ םויק תרתוס הניא רשא תחא ךרד
ראשיהל בוט יוכיס קר אל דליל ןתונ הז .לארשי תנידמ :םינוליחה ומיקה רשא
.תירבעה תירוביצה היישעב ףתתשהל בוט יוכיס םג אלא ,ידוהי

תופולחו ריחמה ןורקע

ידכש חיננ :תכרפומ אמגוד .ריחמ לכב אל ךא ,םידוהי ויהי ילש םידליהש יל בושח
היה םיזוחא האמל םיזוחא םיעשתמ םידוהי ויהי ידליש תורבתסהה תא לידגהל
.םינמיס תפש תוברל ,הפש לכ ןיבהלו רבדל ,בותכל ,אורקל דומלל םהמ עונמל ילע
אורקל ,תירבע ןיבהל ,רבדל םדמלמו םתודהיל תורבתסהב רופישה לע רתוומ יתייה
.בותכלו
םיעשתמ םידוהי ויהי ידליש תורבתסהה תא לידגהל ידכש חיננ :תישעמ אמגוד
.תווצמו הרות תרימשל םכנחל ילע היה םיזוחא השימחו םיעשתל םיזוחא
ינניאו ,ילע קלוח יתד םדאכ התאש עדוי ינא .קיזמו יוקל ךוניח הזב האור ינא
קיפסמ הז .ילש הדמעה תא ךל ריבסהל קר אלא ,הזה חוכיוה תא עירכהל הסנמ
.םייוכיסב רופישה לע רתוול ידכ יתניחבמ יוקל
םאש ןימאמ ינא .תורבתסהב לודיג ותוא תא גישהל תורחא םיכרד שי ילוא ,בגא
בור ,לארשיב םילויטו תירבע הירוטסיה לע ,םיירבע הרישו תורפס לע ידלי תא ךנחא
.ץראב וראשיי םהש יוכיסה

תופסונה תורטמה

עדוי ינא .דועו רסומ ,החותפ הבישח ,הבחר הלכשה :ידלי ךוניחב תורטמ דוע יל שי
ריכתש ךכל אלא ךתמכסהל הפצמ ינניא :בושו ,תקולחמ ונל תויהל היושע הפ םגש
.ליעל תורכזנה תודוקנה לכב הקול יתדה ךוניחה יתעדל :יתדמע תא

תמאה

.םיהולא ןיא םא תווצמ םויקל ךנחל הביס ןיא :רתויב הבושחה הדוקנה וז
.םיהולא ןיאש ןימאמ ינא
.רקש אוהש ןימאמ ינאש רבדל ידלי תא ךנחא אל
.ךל רורב אוהש ענכושמ ינאש דע ,טושפ ךכ לכ הז לכ
:רזומ הזו ,םיניבמ אל םייתדהמ םיברש הדוקנ ןאכ שי ,תאז תורמל
הזכ רבד שיש םינימאמ םניא םינוליחה ."םיהולאב םידרומ" םניא םיינוליחה
החנה ךותמ םינוליחה תוגהנתה תא ןיבהל םיסנמ םייתד םימעפ הברה .םיהולא
.םיהולאב םינימאמ םינוליחה םגש תרתסומ
.אל ונחנא
.םיהולא ןיאש החנה תדוקנ ךותמ ואצ ,ונלש תוגהנתהה תא םיחתנמ םתא רשאכ
.ונתוא ןיבהל הדיחיה ךרדה והז
.תווצמ רומשל םידליה תא ךנחנש הביס םוש ןיא זא ,םיהולא ןיא םא

,בוט לכ
.הנבל דדוע
:הריש לש התבושת

,יצרא הרישמ םולש - לאגיל

תווצ ונל שי ןכש ,רתאה תווצל ירבח ,דדועל םג ותוא יתרבעה .ךבתכמ רובע הדות
רשוכו תרחא הבישח שי ונתאמ דחא לכל תוינוליחה וניתודמעל רשק אללו ,ןווגמ
,ןהב םיטבלתמ םינוליח םידוהי טעמ אלש ,תולאש תילעה ךבתכמב .הנוש יוטיב
ינאש דוע .םיפסונ םיבר תוחכונב וב ןודל יוארש גצומכ ךבתכמ תא האור ינא ןכלו
לע החמש ינא .ךילא דדוע לש ותבושת בתכממ קתוע יתלבק רבכו ,ירבד תא תחסנמ
.ילשמ תורחא טבמ תודוקנמ ךל הנע אוהש ,ךכ

,הבישחב ןה ,תויוגש אצומ תודוקנ רפסמ ךותמ תאצוי איה לבא ,יל תנבומ ךתדמע
הלועו ,תווצמ תרימש-יא םע תוללובתה לש םיעוריא ךרוכ התא .תודבועב ןה
:"םיטבשה תרשע" תא איבמ התא "החכוה"כ .םהיניב רשק שי הרואכלש ,ךירבדמ
.תידוהיה ותוהז תא דביאו עמטנ ,ללובתה תידוהיה תדה תווצמ תא םייקל קיספהש ימ לכ"
,םיטבשה תרשע ינב ,םידוהיהש ךל ןיינמ ?ךל ןיינמ ."...םיטבשה תרשעל הרק רבדה
דבל ,םהילע והשמ עדוי ןכ ימ ?םהילע עדוי התא ללכב המ ?תווצמ ומייק אל
ארוקה תא הליבומש ,סיסב תרסח תועט וז ןאכ גיצמ התאש המ ?תויצלוקפסמ
.יהשלכ תואיצמל רשק רבדל שיש ילבמ ךתעד תא לבקל

שמתשמ התאשכ ןווכתמ התא קוידב ימל ."םינווייתמל" וז ךרדב ךישממ התא
רובס םולכ ?וז תלפרועמו הרזומ הרדגה וז ןיאה ?םינווייתמה םה ימ ?וז הלימב
?ולאכ "תודבוע" חכונל יניצר ןויד ךורעל רשפאש ,ךנה

הלכשהה ישנא יפלאו תואמ לש תומישר ךותמ הלעמו ךכרדב ךישממ התא ןאכמ
לצא תובואכ תויתחפשמ תויעב ברעמ התאשכ ,לצרהו ןוסלדנמ :תומש ינש תונויצהו
ינשה לש ידוחייה והרקמ וא ,ידוהיה םעל רשק לע תחצינ "הייאר" םע (לצרה) דחאה
תיטמוטפמיס איה ותורצנתה םאה ?רצנתה אוה םא המ זא .רצנתהש ,(ןוסלדנמ)
עדוי התאש הנימאמ ינא ?הפוקת התוא תודהי לש הלכשהה ישנא לכל (תנייפאמ)
.רבדה ךכ אלש בטיה

םעה לש ומויק תפוקת לכ ךרואל תמייק ...ןוליחה תעפות יכ קפס ןיא" בתוכ התא דחא דצמ
,םיטבשה תרשע לש םתומלעיה תא) תורופס תואמגוד איבמ התא דגנמ לבא ,"ידוהיה
אל תווצמה םויק וצ יריפמש ,ךכל הייארכ (לצרה תאו ןוסלדנמ תא ,םינווייתמה תא
תפוקת לכ ךרואל ידוהיה םעב תוארהל ךל שיש המ לכ הז םולכ .םידוהיכ ודרש
ויהש ונמעב םיבר ויה ,גיצמ התאש הכוראה הירוטסיהה לכ ךרואל ירה ?וייח
ויה הפוריאל םיאמורה ידיב ולגוהש ולא לכ םולכ .ודרשו ,ךירבדכ - םינוליח
תא ללכ הניבמ ינניא !םינוליח ויה םהב םיברש תרמא ךמצעב ירה ?תווצמ ימייקמ
.םידוהיכ וינב רומיש ןיבל ידוהיה םעב תוינוליח ןיב רשוק התאש רשקה

.םעל םויק ןיא תוברת אלל .תוברת ול שיש יאנתב םעכ ותרגסמ לע רמוש םע
ולאכ ויה .תויתד תוכרעמ רקיעב ידוהיה םעה לש ותוברת הללכ תומודק תופוקתב
םירפסה ומכ ,יתדה םמעט תא ומאת אלש תוברת תוכרעמ קיחדהלו קיחרהל וגאדש
,הדרש אל וזו ,הזינגב ואיבחה אלא ,ך"נתה לש ןונאקב םתוא וללכ אלו ,םיינוציחה
התוא לש םירמה-ןולובזה - זאד תדה יגיהנמש תוברתה ירפס קר ודרש .ונרעצל
ךנחלו רמשל ודיפקה - הז םוחתב תגציימ תומדכ רמה ןולובזל רוזחא דועו - הפוקת
תויתוברת תורגסמ ורצונ זאמ ידוהיה םעה ייח ךלהמב .דבלב םרואלו םרואל
רקיעב וגשגשו וחרפ ולאו ,תדה תווצמ םויק אלל םג ,תויתד אל םג ,תושדח ,תופסונ
,הנש 300-400 ינפלש הפוריאב תימלוע-ללכה תינחור-תיתוברתה החירפל ליבקמב
םהב ,םירידא תוברת-ימוחת תללוכ םויכ ידוהיה םעה לש ותוברת .ןכל םדוק םגו
בייחמ ונניא ידוהיה םעה לש ומויק ,ךכיפל .םייתד קר אל טלחהב לבא .םייתד םג
תובר ןה תויורשפאה ןאכו .תידוהיה תוברתה לע הרימש אלא ,תווצמ תרימש
טלחהב ,ןכ .םידדועמו םיניינעמ ,םיאלפנל ונייח תא ךפוהש המ הזו ,תורישעו
!םידדועמו םיניינעמ ,םיאלפנ

אל התאשכ ,"העימטה תעפותל ןוליחה תעפות ןיב דאמ הובג םאתמ שי"ש עבוק התא
וז - תינוליחה תונויצה אלמלא ."ןוליח" הז המו "העימט" וז המ ללכב רידגמ
לצרה הזחש תינוליחה חורב לארשי תנידמ תא המיקהו הדלי ,התרה ,התגהש
ידוהיה םעה םא .וננמז תב תודהיל ישעמ רכז רתונ היה אל (ךמעטל "ללובתמ"ה)
םינבר לש לטובמ אל רפסמ ברקמ "תווצמה ימייקמ" יכרדב ךלוה היה
,"לטפ ץימ" ולש ריאמ לש ורמאמ האר) תיחרזמה הפוריא תלוג לש םיסכודותרוא
רפאה-יררהב םרפאב םירבונו ונינש םויכ םיבשוי ונייה ,(6.8.1993 ,תונורחא תועידי
.רפא ותואמ קלח ונייה אל ללכב םא ,ואנרקיבו קנדייאמ לש

- החותפה תיתרוסמהו תינוליחה - תינרדומה תידוהיה תוברתה יקיזחמ םידוהיה
תווצמה ירטונ .תונורחאה םינשה 200 ךשמב תודהיל סיסבה תא םיווהמש ולא םה
םתרוסמ תאו םהלש השודקה ישימשת תא ,רתויה לכל ,רומשל וחילצה םיינוציקה
םידוהיה לש וז איה תונורחאה םינשה 200 לש תודהיב שודיחהו הריציה .תיאכראה
השדח תיתוברת הריצי םוש ורצי אלו טעמכ םייסכודותרואה םידוהיה !םינוליחה
תוברתב תרזוח הריבנ איה םקוסיע תיברמ !הנש 400 ינפלמש "ךורע ןחלוש" זאמ
םכרד !התראפתב תודהי הנניא וז ."תדה תווצמ" םויקו תוליפת ,תויונשרפ ,רבעה
,שודיח ,תומכסוממ הייטס ,םיכרע יוניש ,ךרד-תצירפ - תודהיה ךרד איה ל"זח לש
.תרחא הנומא תגצה םג ,"םיהולא" לע םג ,הנומאה לע םג תרוקיב תרבעה

,תיתדה תוינוציקהו ,תונוש תונומאו תונוש תועד ילעב םידוהיל שרע איה תודהיה
קיחרתו הקיחרמ ,הקיחרהש וז איה ,"תווצמ םויק" קר ,"ךכ קר" תעבוקש וז
תותכה ברקמ אלא ,תודהיה ברקמ אל - הברקמ םירשכו םיבוט םידוהי דיתעב
.תודהיה לש תוינוציקה.תודהיה לש תוינוציקה

תא אלא תדה תווצמ תא אל םימייקמש ולא םה ונחנא ,םינוליחה םידוהיה ,ונחנא
לגד תא ףינהל ךישמנו ונפנהש הלא םה וניתובאו ונחנא .םידוהיה םדאה ינב תווצמ
וא ,םייטמ-ךשה וא ,םיציבר-ברה אלו ,תישונאהו תיטסילרולפה ,תינלבוסה תודהיה
חסונ רקשה-יחישמ וא םייערדה וא םיאיידבועה וא ,םירזינבה וא ,םייקחצי-ןונמאה
םימייקמ םנמא םה !תפלוח העפות םה ולא לכ .חצנל-םייחה-םיר'ציבאבולה
.ןאכ םטרפא אלש ,םירחא םירבד םג םימייקמ םה תווצמה דצל לבא ,"תווצמ"
לבא ,יתדה ןחלופה תאו תד-תווצמ תא םימייקמ ונניא ,םינוליחה םידוהיה ,ונחנא
תא םיחפטמ ,תירבעה הפשהו ןושלה תא םישדקמו םירמוש םה אלו ונחנא
,רויצה ,עונלוקה ,ןורטאיתה ,הקיסומה ,תורפסה - הפיהו הפנעה תידוהיה תוברתה
ולא םה ונחנא .ידוהיה םעה לש ותוברתב תויונמאה רתי לכו לוחמה ,לוסיפה
לאל קרס תוליפתב אל ויתוצופתלו ויתורודל ידוהיה םעה רכז לע רומשל םידיפקמש
ידוהי סיסב הזיא לע .ןפוד-יאצוי החצנהבו רומישב ,ךוניחב אלא ,םייק ונניאש
סומע ,רהזי 'ס ,יקסבוחינרשט לואש ,קילאיב ןמחנ םייח ,הדוהי-ןב רזעילא וחמצ
לע וא ,"תדה תווצמ" סיסב לע םולכ ?םיפסונ הריציו חור ישנא יפלאו תואמו זוע
ימיב רבכו ?ישונא-ללכהו ישונאה ,ישפוחה ,ינוליחה - חותפה ידוהיה סיסבה
...ונרפס-תיבב םידמלמ אל הז תאש אלא ,תינוליח הרישו תורפס החרפ םייניבה
...דמלל הוויצ רמה ןולובזש המ תא קר םידמלמ ונרפס-תיבב

םה םלעייש ימ :ךיתונקסמ םג המעו ,היוגש ךתבישח - יריקי לאגי ,אל
לגתסהל םינכומ םניאו ,םכרדמ תונשל םיצור םניאש ,תונרמשה-תומוח-ירטונ
הזתופיה תולעהל תוכז שי ךל םא .םע לכב ומכ ,םעכ ונב תולחש תואלפנה תורומתל
,ודחכנ םיטבשה תרשע :וז תוכז שי יל םג ,םיטבשה תרשע ןדבוא לע ךלשמ
תושימגל תונוכנ אלבו הרתי תונדפקב תדה תווצמ לע ורמשש םושמ ,יתסריגל
ודדנ םהילא ,םיקוחרה םימעה ברקב דורשל וחילצה אל תאז ןיגבו ,תישונא
.םתולגב

ותודהי תא םייקלו ינוליח תויהל לוכי ידוהי .תועמטיהל תוינוליח ןיב רשק ןיא
לש וא ךש ברה לש ותודהי תויהל תבייח הנניא ותודהישכ ,יח אוה הב הרבחה ךותב
רמוש ידוהי המכ דע ,ךל שיחמהל תנמ לע ,ולא םיינש יתכדיש הנווכב .קחצי ןונמא
תידוהי הרבחכ ,ונתבוח .ונימי תואיצממ קתונמו קחורמ ,הנוש תויהל לוכי תווצמ
הישרושו היתורצוא ,הרשוע לע ,תידוהיה ונתוברת תא חפטלו ךישמהל ,תינוליח
הרוצבו תוכיראב ונדמע ןתועמשמ לעש ,"תדה תווצמ"ל רשק לכ אלל ,םייכרעה
רתאב האר - שפוח רתאב ונלש רקחמה תדובעב תירוקמ
http://www.hofesh.org.il/articles/halacha/taryag.html

וז ךרד האור ינא ,םידרחה לש םכרדכ אלש לבא ,יניעב בושח תוללובתהה אשונ
- הצורש ימ .רהוס-תיב הנניא ימעטל תודהיה .םדא לכ לש תימיטיגלה ותוכזכ
התוא ,תינוליחה תידוהיה תוהזה .אירב היהיש - הצור ונניאש ימ .ןאלהאסו ןאלהא
.הב ראפתהלו הגיצהל ,התוארהל שיש ,תמייק הדבוע איה ,רתאב םישיגדמ ונחנא
קצוי םדא לכש ןכותה איה התוהמו - תוהז איה תוהז .הרמושלו החפטל םג - ןבומכ
ךרעכ בשחיהל הלוכי ילוא תינוליח תידוהי תוהז"ש ,עבוק התא המ ךמס לע .הכותל
,היחא ינא התיאו ,ילש יתוהז איה תינוליחה-תידוהיה יתוהז ??"ימויק אל ךא ,יתוברת
טלחהבו ,הכורא תידיתע הירוטסיה ךרואל ,םינוליחה םידוהיה יתימע לכ םע דחי
!תימויק

,הכרבב ,ךלש

שפוח רתא תווצ תרבח ,יצרא הריש


ףדה שארל


Subject Secular Power Home