Subject Secular Power Home
letter

:ףסאמ ונלביקש בתכמ

,םיהולאל רושק אל ללכ קדצהש יתיליג"
"םלומגכ םילבקמ אל םיבוט םישנאשו

:(לוחכב הריש לש הבושתה) ןלהל םיאבומ ףסא לש בתכמהו הלש הבושתה .הריש התנע בתכמל

.םולש הרישל
.הלאשב רזוח ינוליח איה ימצע תא רידגהל הבוט יכה ךרדהש בשוח ינא :יתייעב תא ךינפב גיצהל ינוצרב
םינשב םלוא ,'וכו תורשכ רמוש םיהולאב ןימאמ יתרוסמ םדא יתייה ינא .אל ללכו ללכ ?הומת עמשנ
רושק אל ללכ קדצהש יתיליג .םזיאתאה יפלכ ,תוינוליחה יפלכ רתוי הבר תוחתפתה יב הלחה תונורחאה
.םלומגכ םילבקמ אל םיבוט םישנאשו םיהולאל
לפנש ןוסאהו ,"קדצ" גשומל םדא ינב לש םהישעמ ןיב רשק ןיאש ןיבה בויא םג !בויא לע הלוע וליפא התא
תחלצה התאש ןוכנה דעצה תא תושעל זעה אל בויא לבא .ךכל תכתוח הייאר היה ותחפשמ לעו וילע
,חיכומ רשקה רסוחש אלא ,"קדצ" ןיבל "םיהולא" ןיב רשק ןיאש קר אל ,ןכא !רהנה תא תוצחל :תושעל
,"םיהולא" תא רתאב שפח .דבלב םהיתובשחמל אלא ,םדאה ינבל ללכ רושק ונניא "םיהולא" גשומהש
רקיעב לבא ,ויתווקת ,ויתופיאש ,וידחפ ,םדאה חומ לש ותאצמה ירפ אוה ,הז אשונב רמוח ןומה אצמתו
.תוומה ןמ ותמיאו וידחפ

יתבשח הלחתהב .יתביבסב םישנאהמ רתוי הברה ירסומ םדא ןבל ימצע תא בישחמ ינא יכ יתוא ןבציע הז
יתחכונשמ םלוא בויא רופיס תא ריכזהל ליחתה ירופיסו הנומאה ךשמהב יתאצמ ןורתפה תאו יתאטחש
.ונילא רושק אל אוהש וא יתוא בהוא אל אוהש וא ןוילע חוכ ןיאש הארנכ .והזש יתטלחה ךשמנ ילש בצמהש
םע דחיו ,דראילימ 6 דבלב םויה - םדא ינב הברה ךכ לכ םלועב שי ?ךתוא אקווד בהאי "םיהולא"ש עודמ
ינפל ריכהל ךירצ אוה ,(- :םתס) הנש 5770 ילוא ,םינש הברה רבכ יח "םיהולא" ירה - רבעב היהש המ
ןטקה ףסא ,ךילע ץוצק םש "םיהולא"ש בשוח התא המל זא .םדא ינב ידראילימ יפלא המכ הזיא םינפלו
דלי קר ןכש ,תיתודלי איה רבדה ךכש הבשחמה םצע ?רחא והשימ לע וא ,הנטקה הריש ,ילע וא ,בקעי ינבב
םדא ינב .וילע םיבשוחו ותוא םיעמושו םיאור ם-ל-ו-כ ,םלוכו ,םלועה זכרמב אצמנ אוהש בשוח ןטק
אל ללכ "אוה"ש ,תעגה וילא ןורתפה .םינטק םידלי וז הניחבמ םה םהילע חיגשמש םיהולאב םינימאמש
ןימאמ היהש והשימל השק הז .טבלתהל המ ללכב ךל ןיאו ,הנוכנה הבושתה איה איה ,ונילאו ,ךילא רושק
.חוכ רוגאל ול תרזוע וכרד תקדיצ לבא .ךכ ןכא ?ותנומא תא תונשל

letter

אוה ילואש בשוח ינא םימעפל םלוא ךשמנ ןידע ךפהמה .טסיאתאל יתרוסממ ךופהל יתלחתה טאל טאל
.שפוחל תאצל וא הנומאל רוזחל םא יתעדי אלו םיהולאל יל הרקש ער רבד לכ רשקל יתלחתהו םייק
,השקבב - ןימאהל הצורש ימ .הצע אישהלו ץעייל ,ינומכ ,דצה ןמ םדאל השקו ,ךבוסמ אוה הנומאה ןיינע לכ
ךכ לכ התאש ךילע ההמת ינא ,ץמואבו ,השק ךכ לכ השעמ תושעל חוכה ךל היה םא לבא .התא םג .ןימאיש
,יפוסוליפ גשומכ קר םייק "םיהולא" .דוחפל הממ ךל ןיא .םייק אל טושפ תיסיפ תושיכ "םיהולא" .טבלתמ
היגרנא התוא תא עיקשהל םוקמב ,םירתוימ תומוקמב ךרוצ אלל תוביס םישפחמש םדא ינב לש םחומב
םדאה ינב םע תאז רושק ?המל ?"םיהולא"ל ער רבד לכ רושקל .רתוי םיבושח םיאשונ םודיקל תיתבישח
תולתל ונל רוסא ונל םימרוג םהש לבסהו רעצה לכ םעו ,דימת ,דימת ורקיו םירוק ,ורק תונוסא !עבטה םעו
אוה "הביס"ה אשונ לכ ,תרחא םעפב הבחרהב הז לע רבדנו ןכתייו ,ללכב ."ינטש" וא "יהולא" םרוגב םתוא
.תינש הז לע רבדנש יל ריכזת ."לא"ל רושק אלש ןיינע

.יתוא םיאכדמ ,םינפבמ יתוא םילכוא ולאה תושגרה ?ןוכנ השוע ינאש רבדה םאה
וב ארקו "שפוח" רתאל סנכיה ,ארק ,הירפסל ךל - םירפסב רזעית .ןוכנ רבד השועו תישע טלחהב התא
.ךלש חוכה אוה ףסא קר - רבכ ךל יתרמא .ךמצעל רוזע - "םירפסו םירמאמ" רודמב
.השקבב .תרחא התומע לכ וא ללהל יתוא יחלשתש הצור יניא ,יל ירזע
?םהמ דחא התא םאה ."םיפסא" המכ ןאכ ויה ?רבעב וז תרגסמב ונחחוש רבכ םאה .ךל יתינע רבכ הז לע
תחאל סנכיה :ארקתש הצילממ ,ךליבשב אלפנ רפס והז ?"תושפנה ידייצ" רפסה תא ריכמ התא םאה
.ליכשתו דמלתו הנהיתו ,םילקש 25 זבזב ,"םירפס תמוצ" תויונחמ

,המח דודיע תכרבב ,ךלש
."שפוח" רתא תווצמ ,יצרא הריש

letter

רמוע - ףדה תא ךרע

Subject Secular Power Home