Home Koach Hiloni Home


?תדה דגנ האחמב םיאצוי םתא המל
הריש לש הבושתהו ,רמעמ ונלביקש בתכמ
(הריש לש הבושתה - לוגסב ,רמע לש בתכמה - רוחשב)


,םולש הריש

.ךבתכמ לעו רתאב ךרוקיב לע הדות ,רמע ךל םולש

:ןועיטו ןועיט לכ רחאל ,ךלש תורושה ןיב תואבומ יתובוגת

.ולש תונורקעה םע המיכסמ ייד ינא כ"הסבו ןיינעמו הפי דואמ רתאהש דיגהל יתיצר
םג םיאצויו תיתדה הייפכה דגנ האחמב םיקפתסמ אל םתא המל ,דחא רבד ןיבהל יל השק לבא
.המצע תדה דגנ האחמב

תא ונתלבק-יאל תנווכתמ תא םא .המגוד יל ינת ?"תדה דגנ האחמ" תנווכתמ תא המל
היורקה תושיה היפל ,ונלש העד תעבה אלא ,תדה דגנ האחמ הנניא וז - תוכמסכ "םיהולא"
ונל ןיא םאה .תמכחותמ תישונא האצמה אלא הנניא ,ילנוסרפ-ישעמה הטביהב ,"םיהולא"
םינעוטש ,הבושתב הרזחהה יפיטמל דוחייב ?רתומ םייתדל קר םאה ?אשונב העד עיבהל תוכז
?הז םוחתב תורעבנ תותולבה

תוכזה תא ןיא דחא ףאל ,קדצבו ,תדה תא ונילע ופכייש םיצור אל ונחנאש ומכש תבשוח ינא
םישנא לע תופכל םילוכי אל ונחנא ,ויתווצמ תא םייקלו םיהולאב ןימאהל ונילע תופכל
.רתוי ןימאהל אל םינימאמ

ובלש המב ןימאהל אלש יתד םדא לע תופכל הנווכ לכ ונל ןיא .ונתדמע תנבהב העוט תא
לע םירעבנ תומלועמ תותולבה םיעלובש ,ונכותב םימימתה תנגהל תלעופ ונלש תכרעמה .ץפח
.תושיי התוא לש ומויק רבדב םינועיטה "תותימא"

תאו םתוא לבקל הכירצ ינא ןכ םג ןימאהל יתוא םיחירכמ אלו םינימאמ םה דוע לכ יתעדל
.םהלש ךרדה
ברקמ קר אלו ,הכימת ןומה םידיספמ םתאש הז לבח הזש ךכל תירקיעה הביסהש תבשוח ינא
יל םגו םהל עירפמ דואמ הזה ןיינעהו רתאב ורקיבש םירבח םע תרבדמ ינא ,ןימאמה רזגמה
."רבד לכל םינוליח" ונחנאו דואמ

ונל ןיא :השיגדמו תרזוח ינאו ,ונתדמע תנבהב ,ךומכ ,םיגוש םהש ,ךירבח לכל אנ יריבסה
,הזולנ תינויער הפקתמ דגנכ הננגימ אוה ונלש וקה .יתד לש ותעדו ותד רימהל הנווכ לכ
הליעיו הנוכנ הנגה עצבל רשפא יאו - תויגאמ תודחפהו תויואמרב הוולמה ,תנגוה אל
.תחקרמ תיב לש תוילירטסבו תונידעב הז םוחתב

ך"נתהש המ לכו ך"נתב בותכש המ לכ אל ,ןוכנ ,דואמ םיפי םיכרע םג תדב שי הזל רבעמ
!רעוכמ לכה אל םג לבא הפי אוה ול ךנחמ

םייתד םישנאש גייוסמ יתלבה רשקה תא תצמאמ תא :ךכ לע יל לבחו ,הרומח תועט ךינפל הנה
,םיטסקט לש ףסוא אלא ,תד ונניא ך"נתה :ךכ רבדה ןיאש דועב ,תדה ןיבל ך"נתה ןיב ורשק
םיעוריא ,ידוהיה םעה תודגאו םירז םימע תודגא ,תומודק תורוסמ לש בוליש םהש
שי .יכרע-ישונא רסומו תויתורפס-תוינחור תוריצי ,תיתד הקוח ,יתד ןחלופ ,םיירוטסיה
ינהוכ ידיב דימת התשענ הכירעה ןכש ,ילולימה רושיקב דוחייב ,םייתד םיטנמלא ך"נתב
םיקלחה םה ך"נתבש רתויב םיפיה םיקלחה .תד-יטנא דאמ הברה ך"נתב שי לבא .תד
,חוכשל רוסא ,ןבומכ .ישונאה רסומה אלא ישארה ןקחשה אוה םיהולא אל םשו ,םיירסומה
רשאמ רתוי הברה הצופנ התיה ,םילילא וא םיהולא - לאב הנומאה תומודק תופוקת ןתואבש
לארשי ץראב ידוהיה םעה ינבמ םיבר םיברש ,יארת יארקמה טסקטב ירכזית םא לבא ,םויכ
ןעמל ומחל םיאיבנה לכ טעמכ ."הווהי-םיהולא" יטסיאתונומה לאב אלו םילילאב ונימאה
,םיפרתב קובדל ךישמה ובורב ידוהיה םעה :וחילצה אל לבא ,"הווהי-םיהולא"ב הנומאה
תנווכתמ תאש "הפיה" תדה הנניא וז .'וכו ,הרשאב ,לעבב ,ןוגדב ,תרותשעב ,םימלצב
.הילא


Moshe - Michaelangelo
"ורתי תונב לע ןגמ השמ"
,הרפסאוג ופוקא'ג יד הטסיטאב ינבו'ג תאמ דב לע ןמש רויצ
.1540-1494 ,יקלטיא רייצ

םילימהמ ןיבהל ןתינש יפכ ,"רעוכמ ך"נתב לכה"ש ונבתכ אל רתאב םוקמ םושב :דועו תאז
,םירעוכמ ,םילוספ םירבד ןומה שי לבא ,םיפי םירבד הברה ך"נתב שי .ךבתכמ לש תונורחאה
תחא השקמכ ,יהולא-יתד רפסכ ך"נתה תא לבקמ יתדה ןימאמה .םיישונא-יתלבו םיילילש
קר אל ?ונירבח-ךירבח לכו ינאו תא ?ונחנא לבא ,הילע רערעלו רהרהלו קפקפל רוסאש
דירפהלו שפחלו שפשפו רקבלו קודבל ונילע הבוח אלא ,הזכ טביהב תאז לבקל ונל רוסאש
הצקומהו לוספה ,ילילשה ןיבל ,ך"נתבש יבויחהו ישונאה ,הפיה ןיב הרורבו הרומג הדרפה
.וב שיש סואימה תמחמ

םש שי .יארקו יסנכיה ,אנא ."עובשה תושרפ" - וילע ךל הצילממ דאמ ינאש רודמ רתאב שי
.םירורב םירסמ

.רמע הכרבב

!תוארתהל !שפוח רתאב - ךירבח לכו תא - ךתוארל הווקמה ,ךלש
.שפוח רתא תווצ תרבח ,יצרא הרישןאכ אורקל רשפא - אשונ ותואב םילמ המכ דוע

ףדה שארל


Home Koach Hiloni Home