Subject Secular Power Home

!םידרחה ורוע

.ג דוד

,רקי דרח

?טובור ומכ לעופ התאש תעדי םאה

,תויאמצע תועד ךל ןיא
,(םהימ ןייצל רתומל) - ךיגיהנמ לש תרשמ התא
- ךיגיהנמ תוארוה יפל לעופ התא
.ה"בקה תוארוה יפל אלו
וז הבתכש ידכ ץמאמ לכ ושעי ךיגיהנמ
- ךידיל ועיגי אל הגוסמ תובתכו


?עודמ        

תלדב רוגס ,ןתייצ ךתוא םישועש םירבדה תא תוקני ליגמ רבכ ךתעדותל רידחהל םיחרוט םה
.תוצימא תולאש לואשל זיעהל ךל םינתונ םניאו ,ךיתומא

םידבכ םישנועב ךתוא םידיחפמ םהו םהירבסה תא תובגל ידכב ה"בקה םשב םישמתשמ םה
.םהיתוארוה יפלו םהיכרדב ךלת אל םא םיימשמ

:ךמצע תא תלאשה

?לואשל ךל רוסא עודמ
?בושחל ךל רוסא עודמ
?קפקפל ךל רוסא עודמ
?םיטובור לש םע ךירצ ה"בקה םאה

אלש הפיגמל ךופהיו קופקפה טשפתי ןפ קפקפל ךלש ןויסנ לכמ בר דחפ םידחופ ךיגיהנמ
וארי ןעמל" קפקפמ לכ םיצימשמו םידנמ םה ןכלו ךתונתייצל דאמ םיקוקז םה .רוצעל ולכוי
."רוסא המו רתומ המ" בטיה ןיבהל םלהקל םינתונו ,"וארייו

ול וריכזי םדאה ינבש ךכל קוקז אשינהו םרה םלוע ארוב ה"בקה םאה
שולשלח הזכ אוה םאה ?ץרענו לודג אוה המכ דע ברעו רקוב ידימ
?ןוחטב רסחו
ךיגיהנמל ללכב אוה קוקז עודמ - לוכי לכו קזח ה"בקה םא
?םיכוותמכ
.םישינעמכו "םימכח"כ ,םיכוותמכ ,ףס ירמושכ םמצע תא ונימ םה


.םתסנרפבו םתעפשהב ,םחוכב עוגפל םילולע הלאשהו קופקפה

:ךמצע תא תלאשה
שדוקה חור םאה ?שודקל ךפהיא םאה - ןמז קיפסמ תווצימ םייקאו דמלא םא"
םישודק ךיגיהנמש ןימאמ תמאב התא םאה "?ילא הלגתי ה"בקה םאה ?ילע הרשת
? ךל רשאמ ה"בקל רשק רתוי םהל שיו

?ךמצע תא לואשל םעפ יא ליחתת םאהיעור :ףדה תא ךרע

Subject Secular Power Home