Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

1 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,דדוע
:20.9.99

:הרטשמהו םינבאה יקרוז ,םירופיכה םוי

.םיסנלובמא קר אל .יטרפ בכרב םירופיכה םויב העיסנ דגנ קוח ןיא לארשיב

."םיחוטב" תומוקמב רקיעב לבא ,םירופיכה םויב םיעסונ םיבר םישנא

םיקרוז (ללכ ךרדב םינוליח) םינגילוחו םיחחרפ םהב רשא ,תונערופל םידעומ תומוקמ םנשי
קזח קורזל לק םשמ .לגר יכלוהל םירשג :םידעומה תומוקמה ןיב .בכר ילכ לע םינבא
.תולודג םינבא

תמירגל ןויסנ לע ףיעס םג יאדוו "הרובחת ביתנב םירבועה ייח ןוכיס" ףיעס) הריבע וז
תומוקמב םירטוש םישל הרטשמה לש התבוח .הרטשמה תיארחא תוריבע תעינמ לע .(קזנ
.םידעומה

.רשגה עצמאב רטוש דמוע רשאכ רשג לעמ םינבא קורזל וזיעי אל םינגילוחה בור

Forum Hofesh

,קירא
18.9.99

!הבוט הנשו םולש שפוח רתאל

תוקיחצמה תובוגתה יתש תא םגו רופיכ םויב תושעל םיצור םתאש המ לע העדוהה תא יתארק
וא םת ינשהו עשר דחא זא ,חספ לש הדגהה יפל םה הלאה תומשה םא .יסוי לשו עשרה לש
יתממ ?םיעובצ ודלונ םהש וא ,םיקידצ םואתפ ושענ ?םהל הרק המ .לואשל עדוי וניאש
תא יתקדב :הנטק הקידב םויה יתישע - וארת ?םייתד םה שפוח רתא לש םיעובקה םיארוקה
לארשיב שי - רמולכ .תוסינכ 180 ויה .הזה עגרה דעו לומתא תבשה תסינכמ םכלש הנומה
רופיכ םויה םע םיצפוק םה םואתפ המ זא .שדוק אל הז םליבשב תבשהש םישנא 180 תוחפל
תרשעב העיפומ תבשה תרימשש ןוויכ ,רופיכ םוימ הבושח רתוי םייתדה לצא תבשה ירה ?הזה
!םש עיפומ אל רופיכ םויו ,תורבדה

:םיעובצה לכמו לואשל עדוי אלש הזמו םתהמ ,עשרהמ שגרתהל וקיספת - ינממ ועמשת זא
םכל הכחמ ינא !רבדל שי המ ,רשע םתא .םהילע ומישת לאו ,םישוע םתאש המב וכישמת
ןאכ יל שי ,רופיכ םויב (?הז המ לש םש ?ןידרבייס הז המ) םכלש ןידרבייסה לש רמאמלו
!ןאלהסו ןאלהא ,ןמזומ - דבכתהל הצורש ימו ,לכוא אלמ

ךלש ןובשחה יפל .(-: תבותכ תנייצ אל) הנמזהה לעו תואמחמה לע קירא הדות :שפוח תבושת
1500 ןיב ונל שי) םייתד םירקבמ דאמ הברה םג ונל שי םילבקמ ונחנאש םיבתכמה יפל םגו
ו"למ דחא לש םש הז ןידרבייס .(180 -מ רתוי הז עבשל קלחל ,עובשב תוסינכ 2000 -ו
.םיאלפנ םירמאמ ונרובע בתוכש טנרטניאה יקידצ

Forum Hofesh

יעור
:18.9.99

!םולש שפוח

:םכילא יל םיאשונ ינש

.רבדל ימ םע ול ןיאש ןועמיש ןנולתה החישב .הרישל ןועמיש ןיב החישה תא יתארק .1

ירעצל .םיינוליח םייתד יאשונב םיעגונש (רסח אל) םימורופה לע ול ץילמהל םילוכי םתא
ללכ ךרדב ינא ובש ןזיווטנ לש ענענב םורופה לבא ,הפי יכה אל הפשב םירבדמ םימורופה בור
.תילולימ תומילאב גהנתמ אלו הפי הפש לע רמוש אצמינ

.(םייתדה לע רבדמ ינא) ס"של םידגנתמש וליאכ םג ,םייתדו םינוליח טעמ אל שי םורופב

.םיינשל קלחא ינא הז קלח םג .םירופיכה םוי אוה ינשה אשונה

"םיאולימ" אבצב היהא רופיכ םויב ינא ירעצל !רופיכ םויב םסרופיש רמאמה אוה ןושארה
.רמאמה תא אורקל יל םג תתל ולכות םא םכל הדוא ינא .רמאמה תא אורקל לכוא אלו

חרזא ינא .רופיכ םויב םיאולימב היהא ינא יתרמאש ומכ :רתוי בושחה קלחל וישכעו
.םישנא הברה דוע םיאולימב שי ינומכ .רופיכ םויב םצ וניאש יתד אל ינוליח ילארשי

ןבומכ .תוקרי תצקו הניבג םע םחל םוי ותואב לוכאל יל תתל ןכומ (רוריב רחאל) אבצה
לכ יאשרש המ) ימצעל לשבלו היזג איבהל יל רשאמ וניא אבצה .רתסב לוכאל ךירצ ינאש
רחואמ הנופ ינאש עדוי ינא .םח לכוא רופיכ םויב לוכאל ןיינועמ ינא .(תושעל יזורד
.בוט םג האבה הנשב םיאולימ שיאל רוזעי רבדה םא לבא

אל הז הניבגו םחל .םירופיכה םויב בער תויהל ןינועמ וניאש ינוליח ידוהיל ורזיע אנא
.םח לכואב (םכילע השקמ ינאש תורמל) ןינועמ ינא .םלש םויל לכוא

.יעור םכלש

גאדנ - רמאמה יבגל .תסנכ ירבח המכל ריבענ רופיכ םויל רשקב היינפה תא :שפוח תרעה
.(-: רתאל סנכיהל אל תקפסמ הביס וז םיאולימ) ותוא אורקל לכוי יעורש ךכל

Forum Hofesh

,17.9.99
:יסוי

,הריש םולש

םורתל ,תועינצה אולמב ,שקבא .(יודב םש) ןועמש םע ךלש תובתכתהה תא ןיינע בורב יתארק
וישכע דע ,השעמלו רתויב קומע ןוידה םיהולא ןיא וא שי םא הלאשל רשאב :תפסונ הדוקנ
.םעפ-יא ערכוי םא רורב אלו ערכוה אל

,אלו) תידוהיה תדה יפ לע לאה הזש (ףסונ יאנת) וליפאו םיהולא שי םא וליפא !!!לבא
ןיינעה - ייחב טולשל וא םירבד ילע תופכל תוכזה תא דחא ףאל ןיא ןיידע (אהדוב ,לשמל
.דבלב לאה ןיבו יניב אוה

הבוט המיתח תכרבב
.יסוי

:.ב.נ
םדו ;םיאירמ בלחו םיליא תולע יתעבש ,הוהי רמאי םכיחבז בר יל המל :אי,א והיעשי -
.יתצפח אל ,םידותעו םישבכו םירפ
.ירצח סמר ,םכדימ תאז שקב ימ--ינפ תוארל ,ואבת יכ :בי,א והיעשי -
,ארקמ ארק תבשו שדח ;יל ,איה הבעות תרטק--אוש תחנמ איבה ,ופיסות אל :גי,א והיעשי -
.הרצעו ןוא לכוא אל
.אשנ ,יתיאלנ ;חרטל ילע ויה ,ישפנ האנש םכידעומו םכישדח :די,א והיעשי -
:עמש ינניא ,הלפת וברת יכ םג--םכמ יניע םילעא ,םכיפכ םכשרפבו :וט,א והיעשי -
.ואלמ םימד ,םכידי
.ערה ,ולדח :יניע דגנמ ,םכיללעמ ער וריסה--וכזה ,וצחר :זט,א והיעשי -
.הנמלא וביר ,םותי וטפש ;ץומח ורשא ,טפשמ ושרד בטיה ודמל :זי,א והיעשי -

Forum Hofesh

,13.9.99
:זרא

:םינברל שאר יבאכ תומרוגש םירחא תומוקמבו ך"נתב "הכירע תולקת"

המ .םיפנוכמ םירוצי לש םירואית דועו שא ,למשח ?'א קרפ לאקזחי רפסב רפוסמ המ לע .1
?היגולותימ ,הז
.ל"נכ .המיימשה שא בכרב הלוע והילא :11,ב קרפ 'ב םיכלמב אוה הזה רשקהב ףסונ רבד .2
ותוא ואיצוהו ???ךונח רפס תא וזנג המלו ?ןאל ;םיהולא י"ע חקלנ אוה .תמ אל ךונח .3
(24 'ה קרפ תישארב) ???ך"נתל ץוחמ
רפכ התיה המצע וחיריו ,המדא שערמ אלא תורפושהמו תופקההמ ולפנ אל וחירי תומוח .4
!המדא ידבוע לש ןטק
ןתוא חצינ םיהולאש (ןינתו בהר) תוצלפמ לע תורזומ תויודע ןנשי - 9 א"נ והיעשיב .5
?עיבהל רומא קוידב הז המ .ברקב
.12 ו"כ בויא - היגולותימ ירופיס לש םידירש .6
דרשש (רחא) רוביג לע רפוסמ םהב םיקיתע םיבתכ תורשע שי .ך"נתב קר היה אל חנ .7
.הפוקת התואב ךרעב תונופטש וא לובמ תובקעב םלועב תומוקמ ינימ לכב הביתב
.ודי לע ללכ בתכנ אל לבא יאחוי רב ןועמש יברל סחוי רהוזה .8
תיילוג תא גרה דוד ןכאש רוריבב בותכ אל תיילוג תא דוד לסחמ ובש עטקב לאומש רפסב .9
םש םייוצמ 22-15 םיקוספ א"כ קרפ 'ב לאומשב תאז תמועל .בותכהמ עמתשמש המ הזש תורמל
ןב ןנחלא אוה תיילוג תא לטקש שיאה יכ תושרופמ רמאנ םשו ויחא תומשו תיילוג לש ומא
.ימחלה תיב םיגרוא ירעי
,רגפתהש ינפל תורופס תוקד בלסרבמ ןמחנ "יבר" י"ע רמאנ - 'וכו מחנ חנ נ טפשמה .10
.עטוקמ אוהש אלפה המ

Forum Hofesh

12.9.99
:.י.א

?!? רשוכ טאלג גנירטייק

רוביצל םיעוריא רכומה ,מ"עב גנירטייק יתוריש xx לצא יתדבע םישדוח השולשכ ינפל דע
.רשוכ טאלגכ ואדנל ברה לש ותחגשה תחת "ימואל" יתדה

תמחמו חוקלה י"ע ונמזוהש תופוע לש תמיוסמ תומכב רסוח לש בצמל ונעלקנ םיעוריאה דחאב
םויב ידמ תרחואמ העשב היה החידאפה יוליג .חבטמהמ וחקלנ אל בל תמיש רסוח וא החכיש
שגומ תויהל רומא היה לכואה .תונמה תא תחקלו חבטמל עוסנל היה רשפא יא רבכו ישיש
עוסנל יל הרוה xx ,יקסיעה ודיתע לע הבשחמ ךותו הצורמ היהי חוקלהש מ"עו תרחמל
!!!תבשב .ל"נה עוריאל ול ורסחש זופתב ףוע תונמ 60 תונקלו רימנ ךרדבש רוטסביירדל
ואדנל ברה לש םינוירטירקב דמוע אל םש רכמנש ןכומה לכואהש רורב !!!רוטסביירדב
.תורשכל

.תאז תובקעב תוחונמ ימ לע רבעש, עוריאב ונשגה ולאה תונמה תא

.םיעוריאה ךלהמב הפיכ שובחל םינכומש ולאכ וא םייתד םישנא קר םירצלמכ קיסעמ xx

"שדוקה" ירפס ירוחאמ םיאבחתמש םיבר ינימ דחא תחשומ והז :םוכיסל
!!!חוכשל אלו רוכזל

.י.א
א"בבות ש"לתד ביבא לת

קוסעל ןמז ונל ןיא .בתכמב ןייוצש םשה םוקמב xx בותכל ונפדעה :שפוח רתא תרעה)
.(םייטפשמ םיניינעב

Forum Hofesh

8.9.99
:ענמת

יכ הזירכה תכרעמב םעפ ידמ םיעידומ סל'גנא סול לש ימואלניבה הפועתה הדשב :םכתעידיל
הפועתה הדש תונוטלשל ןיאו הפועתה הדש תונוטלש תעד לע ןניא הפועתה הדש חטשב תומרתהה
הדש םוחתב לועפל תונוש תותכ ישנאל םיריתמ אל םג םינש המכ הזמ .ןהב קלח לכ
ודירטהו סל'גנא סול לש הפועתה הדשב בבותסהל וגהנ תונושה תותכה ישנא רבעב .הפועתה
השק ?ונלצא םג ילוא .םש וזה תוליעפה תא םיריתמ אל רבכ הפועתה הדש תונוטלש .םיעסונ
.תדה תקזחאל םינעוטה יפלכ םיישפוחה לש תולטבתהה ללגב - ןימאהל יל

Forum Hofesh

3.9.99
:זרא

סינכהל רשפאש והשמ אצי אל הארנכ :ך"נתב בותכש ומכ חונ תבית תא תונבל םעפ הסינש ימל
הריג הלעה הביתל סינכה אוהש ןפשה םא הלאשה יתוא הקיסעמ בגא ךרד .תויחה לכ תא וכותל
(-; אל וא


.םיליהת רפס היה תינוכמב ;לק עצפנ דחא ;גרהנ אל עסונ ףא .תכפהתמו תעסונ תינוכמ

:תויורשפא
(גרהנ אל דחא ףאש) סקופ .א
(הכפהתה תינוכמהש) סחאנ לזמ .ב
תווממ החפשמה תא ליצה םיליהתה רפס .ג
תינוכמה תוכפהתהל םרג םיליהתה רפס .ד

.םירחא וא הלאכ םירפס לש םויק ללגב תוכפהתמ אל תוינוכמ ;תויוטשה םע קיפסמ :הנקסמ
.רבדה ותוא הרוק היה קיתע ףושיכ רפס תינוכמב היה םא םג


.םיהולאל והשכיא רבחתמ הז תובורק יד םיתיעלו לוכי לכ אל םדאש םירמוא -
.סנל רבדה תא ךפוה אל םיוסמ םוחתב עדי רסוח -
.םכרד תישארב םיאצמנ ןידע ישונאה חומהו ףוגה רקח -
סנ וא םיהולאמ שנוע אלש חטב םולכ רמוא אל הז םירזומ וא םישדח םירבד םילגתמ םא -
.םרוג ותואמ


:ך"נתהמ דחוימב 'םיירסומ' םיעוריא

םיבשחנש םישנא לש אוה ןאכ גצומה טקלה .םיעשרו םיאטוח םישנא לש םירואיתב אלמ ך"נתה
.םימימת םישנאל ושענש תולווע וא םיקידצ

.רבדמל הנב םע דחיב ותשיא תא שרגמ םהרבא ·
.םיהולאל רוויע תויצ לש טקאכ ויבא י"ע חבטנו טעמכ קחצי ·
.םיפרתה תא היבאמ תבנוג לחר ·
.תונטחסב הרוכבה תאו המרמב ויחאמ הכרבה תא חקול בקעי ·
םירקשמו דבעל ותוא םירכומ ףוסבל ,םהיחא תא חוצרל םיסנמ 'םיקידצ'ה םיחאה תרשע ·
.םהיבאל
.(ןכע) בנג םהיבאש ללגב תחבטנ המלש החפשמ ·
.םיהולאל ןברוקכ היבא י"ע תזרכומ חתפי תב ·
.המחלמב תומל הלעב תא חלושו עבש תבב 'םיבוט םישעמ' השוע דוד ·


:םימגתפ
.(ינומלא) םהישעמכ ושעיש אלו םהירבדכ ושעיש םיצור תדה ירחוס -
.(ינומלא) ארבנה ןמ םתעד םיחיסמו ,ארובל םירתכ םירשוק הברה -
.(ןוטלפא) םיהולאה תא ובילמ הדבש הז היה חקיפ םדא -

Forum Hofesh

2.9.99
:ןונמא

.תבש "ללחמ" ינניא ךכיפלו ינוליח ינא ,"תבש לוליח" לע תובר רבוד הניברוטה תשרפב
ןמ וב םיסינכמ ותשודקב םיעגופ רשאכו ,שודק תויהל ךירצ והשמ ותוא ,והשמ ללחל ידכב
םוי אלא שודק םוי תבשב םיאור םניא םינוליחהש ןוויכ .ותוא םיללחמו "לוח"ה
לוכי ינוליח ןיא ('וכו היזיולט םיאור ,םילייטמ ,שא םיקילדמ ,םיעסונ םה) דבלב החונמ
ללוח אל הניברוטה תשרפב ךכיפל .(חונלל דוגינב) תבשב דובעל לוכי ינוליח .תבש ללחל
הלא םידבועש חוטב ינאו ,תבשב ודבע (םינוליח םידוהי םקלח) םידבוע רפסמ כ"הסבו ,םולכ
.רחא החונמ םוי ולביק

Forum Hofesh

31.8.99
:"ינוליח רוטקוד"

,םולש "שפוח" רתאל

.הכורבה םכתוליעפ לע םכתא ךרבל תאז תונמדזהב יתיצרו ,םכלש רתאה לש בהלנ רקבמ ינא
אפור ינא :"תוזוזמו תורנ" אשונב רקובה םתמסרפש בושחה רמאמה לע ףיסוהלו ריעהל יתיצר
אלל ןתיברמ ,תובר תוחפשמ םוי םוי תורקבמ יתאפרמבו ,ביבא-לת זכרמב םילוח תפוקב
,םיליגע םע םיריעצ ,םיליגר םידגבב ,תויציצ ילב ,הפיכ ילב - םייתד יוהיז ינמיס
המכ בושו בוש תוארל םוי םוי םומה ינא - הנהו .'וכו ,םיפושח םידגבו עקעק תובותכ
םש םש יתייה אל ,ילש האפרמה התיה וז םא) יתלד ףוקשמ לעש הזוזמה תא םיקשנמ םהמ םיבר
(!םילוח תפוק םע קסעתת ךל לבא ,ללכב הזוזמ

(דחיב לכה - יליבד ,רגפמ ,םטמוטמ :ךכ ןכא) םטמוטמה סחיהש רמאמב םיבתוכ םתאשכ ,ןכל
םישנא דאמ הברה לש םגו" - בותכל םיכירצ םתא ,"יתד םדא לכ לש טעמכ ותנומא" דצמ אוה
.דבלב םייתד לש םתלחנ םניא רוגיפו םוטמט ."םייתד אל

.ינוליח רוטקוד - החלצה תכרבב

אבאבה לש רצחהו ,הקיר רחמ היהת יתאפרמ ,השעא ךכ םא .ימשב ההדזמ ינניאש לע יל וחלסת
.םיטוש תורשע המכ דועב אלמתת ילאס

Forum Hofesh

31.8.99
:םי תב ,ינמחנ דוד

,םולש "שפוח" רתאל

:"תוזוזמו תורנ" םויהמ םכתבתכ יבגל ריעהל שקבמ ינא תורעה יתש

לבא ;יניעב םג תטלחומ תוטש אוה ,ןובשח ונל השועש םיהולא ,ונילע חיגשמה םיהולאה (א
.יתלחנ םג איה (!וגיהנמ אל ךא) םלוע ארובב - !תילנויצר תילכש הרכה ךותמ - הנומאה
,"!םיהולא ןיא" תיעמשמ-דחו שרופמב סרוגה - םזיאתאה ןכ-אל ,יתלחנ איה תוינוליחה
אוה םג ייניעב - (!לארשי יהולא ,ארקמה יהולאל רשק ילב ,ארוב) םלועל ארוב ןיא עמשמב
.טסיאתא אל ךא ,יתפקשהב טסיאד ינא .תטלחומ תוטש

םהמע ןבשחתהלו דבלב םייתדל תויממעה לבהה-תונומא לכ תא סחייל איה הרומג תועט (ב
תמגודכ - םיימוי-םויה םהיתוחרואבו םהיתוכילהב םיינוליח םיארנה םידוהי ינומה .דבלב
תנבהמו םתוברתמ דרפנ-יתלב קלחכ ,ולא תונומאב תומימתב םיקיזחמ - הרומאה החפשמה
ילב) 'םינימאמ'כו םייתרוסמכ אלא ,ןגפומב םייתד-אל םג ולו ,םידוהיכ םמויק תועמשמ
הקולחב לבוקמו הארנש הממ םיבכרומו םיכובס ,םיכורא םירבדה .(םתונומאל תשרופמ הרדגה
.התע ךיראהל יאנפ יל ןיאו ,'םיינוליח'ל 'םייתד' ןיבש תיביטמרונה

,הכרבב
ינמחנ דוד
םי-תב

Forum Hofesh

30.8.99
:ריש

ונממ ךלכא םויב יכ לכאת אל ערו בוט תעדה ץעמו" :םדאל רמוא םיהולא 17 'ב תישארבב
"תומת תומ

.תעדה ץע ירפמ לכוא םדאה 6 'ג תישארבב

הנש תואמ עשת יח רשא םדא ימי לכ ויהיו" :הנש 930 ליגב תמ םדאה 5 'ה תישארבב
.תומיו הנש םישולשו

!הנש 930 אוה םיהולא לש דחא םוי ךרואש איה הנקסמה ןכלו ,רקשמ אל ירה םיהולא

לכ ךותמ הנש 930 ךשמב דובעל רוסאש איה הנווכה ,תבשה םויב דובעל רוסאש ןוויכמ :הנקסמ
...םידבוע אל הנש 50 רבכ םידרחה עודמ ריבסמ הז .הנש 6510

Forum Hofesh

:שפוח "םורופ" הז המ

םירקבמה ,םתא ולכות ובש םוקמ - "םורופ" םיארוקש המ אוה רתאב םירסחש םירבדה דחא
"םינוליח-םייתד"ל םימייקה םימורופהמ דחאב וציצת םא .תורצק תועדוה בותכל ,רתאב
.תויניינעה תועדוהה תומכמ רתוי הבר הלאה םימורופב תוללקה תומכ :המל דאמ רהמ וניבת

ךרוצל .רתאב םוקמ ןהל היה אל םויה דעש תורצק תועדוה םילבקמ ונחנא םעפ ידמ ,תאז םע
םיבתכמ) הזה רודמב ומסרפתי וחלשתש םיבתכמהמ קלח ,ושכעמ ."שפוח םורופ" תא ונחתפ הזה
.(Word י"ע רוציל רשפאש ,rtf ץבוקב חולשל יוצר

לש ישארה ףדב "ונילא ובתכ"ב תומושרה תובותכל ,ליגרכ םיבתכמ וחלש ?תועדוה חולשל ךיא
םירמאמה יפדב םירמאמ ,"םיבתכמ" לש םינושה םירודמב ומסרפתי םיכורא םיבתכמ .רתאה
."םורופ"ב תורצק תועדוהו

ללגב אל) רתויו םייעובש-עובש תחקל לוכי הז םסרפנ םאו ,לכה םסרפל םיחיטבמ אל ונחנא
.(...םינלצע ונחנאש
.אלמ םש וא ,דבלב יטרפה םכמש תא םסרפל םיצור םתא םא ונייצ אנא ,העדוה םיחלוש םתאשכ


ףדה שארל


Subject Secular Power Home