Subject Secular Power Home

? םירחא םישנא לש הנומאב לוזלז

:רמאנ ובש ,תארוקמ בתכמ ונלביק ןמזמ אל

.םכלש רתאב הנושארה םעפב םויה יתבבותסה ינאו .ר ימש ,םולש

תונלבוס םע דחי ךלוה אל שממ הזו ,םירחא םישנא לש תונומאב ידמ םילזלזמ םתאש יל הארנ
!תויחל ןתו היחו ינשל דחא

לכ יכ יל הארנ תאז לכב לבא ,תיתרוסמל ימצע תא תבשוח אל וליפא ,היתד אל תישיא ינא
.םכתעדל יביטימירפ אוה רחא לא אוהש הזיא וא םייק םיהולא ותעדלש ימ

ינא ךא ,רחאל תונלבוסה לשו היטרקומדה לש הריתס איהש ןוויכ תיתדה היפכל תדגנתמ ינא
םירחאה לש םייחה לע תדרל ךרוצ שיש תבשוח אל

.בתכמל ונעתו וביגת םא חמשא


:השקבב זא ,םיפסונ םיארוק ןיינעת ונלש הבושתהש ונבשח

!.ר ייה

!בתכמה לע הדות

דעוימש" ףד ל תנווכתמ תא חטב .בשוח אל ?םיהולא שיש בשוחש ימ לכב םילזלזמ ונחנא םאה
בטימלו ,בוש הזה ףדה תא יתארק עגרה .(תנווכתמ תא המל ירפס זא אל םא) "יתדה רקבמל
המ תויהל לוכי "םיהולא"ו) והשזיא םיהולא שיש בשוחש ימ לכב םילזלזמ אל ונחנא יתנבה
טרסה ףוסב תויסקלגב םיקחשמש םידומחה םירוציה ילוא וא "עבט" םימעפל םיארוק םישנאש
.("men in black"

םה (םירחאו םימלסומ לש םגו) םייתדה םידוהיה לש םיבר םיגהנמש םיבשוח ונחנא ,ינש דצמ
המל יל רורב אל זא ,ןכ םא ?תויביטימירפ יהוז שאל דוגסל ךתעדל םאה .םייביטימירפ
?בילעמ .תויביטימירפ יהוז תבשב רוא קילדהל וא תבשב עוסנל רסוא םיהולאש טילחהל
ונטלחהו (וילע רוזחנ אלש ךכ ,"יתדל ףד"ב ראותמש) םיוסמ ךילהת ונרבע לבא .ילוא
.םיבשוח ונחנא המ דיגהל ןמזה עיגהש

.דוע ךממ עומשל חמשנ

!תוארתהל

"שפוח" תכרעמSubject Secular Power Home