Subject Secular Power Home

?הריפצה תעמשה ןמזב םוד דומעל אל םדא לש ותוכז םאה

:לג י"ע ונילא חלשנש בתכמ


!ןכ

הניפל ומצע סינכמ ינוליחה רוביצה - ינורקעה טביהה תא דצב עגרל םישנ םא ,וזמ הריתי
ינוליחה רוביצה י"ע תדה תושגרב "העיגפ"ל וזמ הבוט הלבקה .ןוידל אשונה תאלעה םצעב
"סרוד" רשאכ ונתוא הוולמה השוחתב ינוליחה שח וישכע ,וה .םמצעל שקבל םידרחה ולכי אל
.תבשה תא ובכרב אוה

".םכדובכל . . . ונדמעו הטיחשה עצמאב ונקספה" - 2 ץורע בתכל היזיוולטב ידרח רמא

הזב םיצפח אל םינוליח הברה) אבצב תרשל ץופחת אל םא ךא ,הריפצב דומעתש םיקוקז ונניא
לש ודידל תוחפל) םילבוקמה תורוניצב אבצה תונוטלש לא הנפתש הצור יתייה (ךומכ קוידב
ךתוא הווליש ,21 ליפורפב גויתו תויאופר תודעו תומדב תולפשה תכסמ רובעל ,(ינוליח
.וז הנידמב ךייח ךרוא לכל

הנפתהש ןמזב ,ךכב ץפח התא םא תורש תייחד לבקמ התא ירה ,העצהה לע ץופקתש הפצמ ינניא
.תדחוימ ץמאמ תעקשה אלל ררחושמ לייח ךנה רבד לש ופוסבו ,החפשמ םיקמ התא ךל

הנידמב חרזאכ ייתושגרב "עגופ" הריפצב םוד תדימע אשונ ביבס חוכיוה םצע :םוכיסל
.תיטרקומדו תישפוח

.לג לש בתכמה ןאכ דע

רורדל word ץבוקב וחלש ?ביגהל םיצור


(תובוגתה לכ תא םסרפל ,ןבומכ ,לכונ אל)


Subject Secular Power Home