Subject Secular Power Home
letter

:םולש ןבליס כ"חל יסחנפ לארשי י"ע חלשנש בתכמ


'בכל
תסנכה רבח
םולש ןבליס
.נ.א
!בר םולש

.הרודמל ןמש קר ,הכרב אל וז :ןודנה

תודדועמה תובצקהה אשונב} ,םיטפשמה רש לש וירבדל ךתבוגת תא יתעמש
תויהל ךרוצב תוחפל םידחואמ ךא ,הנחמה ותואב אל ונחנא .ביגהל אלש יל השקו ,{הדולי
יפוליחל איבי הז בתכמ בוטה הרקמבש השגרהה יל התייה םא .רשקתל ךרוצבו .םיינויגה
תאז ךסוחו ,ותביתכמ ענמנ יתייה .{חפל וכרד תא אצמי וליפא וא} ,םימהלתמ םירבד
שארמ הנותנ יתדותש ךכ .העפשה טעמ אל ךל שיש רורבו תיבויח ךילע יתעד ךא .ונינשמ
.ךבל תמושת לע

ןב ימיב דוע , קוחר אלה רבעב .יתלוכי בטימכ תצמתא אשונה תובישח תורמל
הלדג ץראה ,ופלח הנש םישימחמ הלעמל .תיביסרגא יד הרוצב הדוליה תא ודדוע ,ןוירוג
.ןוילימ השימחמ הלעמל לש תבחרומ הייסולכואל ונעגה ןויליממ תוחפמו ,הבחרתהו
.ידיימה ימויקה םויאה רסוה תרכינ הרוצבו ,תכרובמ היילע הטלק ,החתפתה ץראה


{רוחיאב תצק} ןקלח ,ןיסולכוא ףדועמ תוקנחנ תובר תונידמ ,הנוש תצק םויה בצמה
הביסה .םתחפשמ ןונכתמ םיענמנש ולא יפלכ ,םיינמוה יתלבו םיפירח םיעצמא תוטקונ רבכ
קזוחב ,עבט תורצואב לובג ;הנידמ לכ לש התלוכיל לובג שי יכ .הקינאפה איה ךכל
.'וכו םיכרדבו רוידב תופיפצה ,ילכלכה

םימ .תולובג שי ונתלוכיל םגו ,הנידמ ןכ םג ונחנא ,היהי הזש לככ רזומ
םירורב םינמיס שי םיטועימה יבושייב ,ןמזמ קוקפ רבכ םישיבכב ,ונל םירסח רבכ
ךא .תויעבהמ קלח רותפל תנמ לע ,שדוק תדובע םיקקוחמה םכל הכחמ .ןיסולכוא ץוציפל
ולכוי אל וב עגרה קוחר אלש תורמל ,םיבושח תוחפ םירבדב ונרעצל םיקוסע םיקקוחמה לכ
.{לשמל םינוילימל ועיגי םילטבומהשכ} .תרחא היעב םושב קוסעל

םא .םידלי תובורמ תוחפשמ לכל םדוק םש םיאצומ ,ינועה וקל תחתמ אצמנ ימ םיקדוב םא
תוחפשמו ,תוידרח תויתד תוחפשמ לכ םדוק םש םיאצומ ,תוחפשמ ןתוא תא ןייפאמ המ םיקדוב
ולא תוחפשמ ישאר םיבר םירקמב .{תדל תואנקב תונייפואמ ןה םג} םיטועימה רזגממ
וק ךא .תוליבקמ תודובעב םידבועש תונטקה תוחפשמה ישאר ומכ ,בטיה םירכתשמו םידבוע
העש ,חפוקמו ינע אוה תושפנ 15 תב החפשמל דליש ךכ .שפנל הסנכהה יפל עבקנ ינועה
הדולי תדדועמ הנידמהש ןמז לכ ?תרחא ךיאו .חפוקמ וא ינע וניא תננכותמ החפשממ ורבחש
:תושדח םג יל שיו ,ול עיגמש המ תא לבקמ אל אוה .חפוקמ שיגרהל ינעה דליה יאשר
לע גוגחי יאקיטילופ הזיא בושח אלו !!! לבקי אל םלועל אוה {ןהילע חכוותהל ןיאש}
קית תא חינהל ןכיה םהל ןיאש םידליל היעבה תא רותפי אל דלי לכל בשחמ םג .ךכ
.םתיבב םידומילה


םיביטימ םיטועימה ינב אקוודש ,הדבועה לומל הריווחמ הדוליל תיפרגומדה תובישחה
םהידלי םג .ערפמל םדיתע תא םירבוק םה ךכבש םיניבמ םניא םה םג .תלוויאה תא לצנל
הרבחהש תיעטומה השגרהב דימת ויחיו ,םייפלאה תונשל םתונכומב בורל וקלי ,םיינע ויהי
,דימתמ בושח החפשמה ןונכת םויכ .םיחפוקמ םיינע םה ןכל קרו ,םתוא תקפוד תיטסיטילאה
ללכ ךרדבו .ןהידלי תא ךנחלו סנרפל ,דדומתהל וביטי ,םידלי ינש םע ,תונזואמ תוחפשמ
.םימכח םיקוח קקוחל שי .הרבחה לע הסמעמל ולפי אל
ולא לש דוחייב ,ינועב םחלהל הנידמה לש התבוח .םייביטקאורטר םיקוח אל הלילח
םיבייח ךא .ןלדוג תא הדדוע הנידמהש תוחפשמ ,תולודג תוחפשמל םינב ,ונכותב םייחה
תוחפשמ סנרפל דגנתמ טלחהב ינא .תיפסכה הכימתה תא ךכמ ריסהל שי ,בצמה תא תונשל
.תערפומ השקב וז יכ .הרכה אלל תולדגה

רוזע אנא .תאז תושעל ברסמש רוביצ סנרפל ץלאנ ,ותלוכי יפל וייח תא ןנכתמש טועימה
הז ,יטסילופופ ןיינע אל הז .ךכ השוע םדקתמה םלועה לכ .דיתעה תא ןנכתל ונל
יובירה ללגב לכ םדוק הווקת רסח טעמכ אוה ,בערה ילילשה םלועה .םויק לש ןיינע היהי
.ןנכותמ יתלבה

סורהלמ ,קקוחמכ ונל רוזעו ,ןויגהב לעפ אנא .תאז לכ ונל ךוסח ךממ אתוטמב זא
.ונמצע תא

,הכרבב
יסחנפ לארשיletter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home