Subject Secular Power Home

שפוח ת/רירגש לעו ינוליח רפס תיבב יתד לע

:למרכמ ונלביקש בתכמ

ןכוש אוהש הביסה ללגב ,ןיטולחל ינוליחכ רדגומה ןוכית רפס תיבב תינוליח הדימלת ינא
.םיינוריע תנופיטו םיקינבשומ המכ שיו םיקינצוביק רפסה תיבב םלוכ אל .ץוביקב

ירפ והשזיא שי םוקמ לכב ךא .הפיו בוט היה לכהו הראשנ םיינוליח םלוכש הדבועה ךא
!הבושתב דחא ןב רזח ונתתיכב דחא ריהב םויו לקלוקמ

יתייה שפוח תצירעמ רותב ינא ךא .םייניע םימצוע םלוכש ןוויכמ הז לא בל םש אל דחא ףא
תיבב תוזוזמ ומישיש שקיבו רפסה תיב תלהנמל ךלה דימלת ותואשכ עומשל תמעזנ
!רפסה

ומכ קוידב רפסה תיב יגהנמ לעו התיכה לע טלתשהל .תושעל הסנמ הפ אוה המ יל רורב ירהו
!ולש םירבחה לכ

היה אוהש ןבציע הז תישיא יתוא .ללפתהל לחה אוה לכואה תקספהב םיירהצב לשמל םויה
אקווד בייח אוה לבא !דיל תוקיר תותיכ ויה ירה יכ התיכה עצמאב הז תא תושעל בייח
!התיכה עצמאב

תנתונ ינא התיכה עצמאב ללפתהל תושרה תא ומצעל ןתונ אוה םא ימצעל יתרמא ינא זא
אסיכ חקל סוד ותואו .ןוליינ תויקש םע קחשלו התיכה עצמאב רישל תושרה תא ימצעל
ומכ רבדה ותוא אוה !יב עגפ אל אסיכה ןכלו תוריהמב יתזז ילזמל ינא !יילע קרזו
!םימילא םלוכ !ולש םירבחה לכ

וישכעל תוארתהל
למרכ

!וצמיאו וקזיח םישוע םתאש המ לכ לע םכתא הצירעמ ינא .ב.נ


:ונלש הבושתה בתכמ והזו

,הרקי למרכ

יבויח ךרע איה ,יתשיגל ,תוינוליחה .ךב תמעפמש תוינוליחה חור לעו ךבתכמ לע הדות בוש
ינא" - אלא ,"יתד ינניא ינא" ימצע רידגמ ינניא םלועל - רמולכ .ילילשה תלילש אלו
םיבר םינוליח האור ינאש םושמ תאז ."הרכהב" ,םימעפל ףיסומ םגו ,"ינוליח ידוהי
םינתחתמו ,בר לצא רוקיבל וא תורבק תיבל םאובב םשארל הפיכ םיחינמ ,הזוזמ םיקשנמש
.םהייח סכט תא ןגראמו ךרבמ ברשכ הנותחב

,הרכהבש םינוליחה םידוהיה ,ונילע הבוח :יתרבח-ישונאה דצל סחייתמ ינא הדימ התואב
,ינש דצמ ."אג ינוליח ידוהי" תויהלו ,"השוב" ילב ,דחפ ילב ונמלוע תפקשה תא אטבל
ונחנא .םייתד םישנא םיאנוש ונניא - ונלוכו ינאו תא - ונחנא ."יטנא" היהנש רוסא
וא הפוכ אוה דוע לכ ,יתד וניאש וא יתד ,םדא לכב קבאינ ונחנא .תיתד הייפכ םיאנוש
.הדוקנ .ותעדו ותד תא ונילע תופכל ףאוש וא הסנמ

"תונלבוס" םיכרעה םייוצמ םינוליח םידוהיכ ונמלוע תפקשהב םיידוסיה םיכרעה ןיב
אללו שפוחב תויחל ונתוכז לע הרשפ לכ ילב םיקבאנ ונאש דבלב וז אל ."םזילרולפ"ו
שפוחב וייח תא תויחל רחאה לש ותוכז לע םג ,המצוע התואב ,םיקבאנ ונאש אלא ,הייפכ
ורחב איה וא אוה םהב םייחה חרוא וא ותנומאל רשק לכ אלל תאזו ,ונדצמ הייפכ אללו
,ימלסומ ,ירצונ - תרחא תדל ןב ,ידרח ,יתד ידוהי ,רחא ידוהי הז היהי .תויחל
,תרחא וא וז תינימ הייטנ לעב ,השיא וא רבג ,ילגנא ,יברע ,רחא םעל ןב ,טסיהדוב
.'וכו

ינאש לע תסעוכ ךניאש הווקמ ינאו ,למרכ ,ךרופיסמ קלח םע חונ אל תצק יתשחש הביסה תאז
תיבב דליה .הצימאה תינוליחה ךתדמעל הכרעה ךותמ קר תאז השוע ינא .יבלבש תא ךל רמוא
תא לבקל אל קדצומו רשפא ,ומע חכוותהל רתומו רשפא !ותוכז וז - "הבושתב רזח"ש ,ךרפס
תא לבקמ ינניא ,ןוכנ .ותוא בילעהל רוסא יאדוובו וילע תופכל רוסא לבא ,ויתועד
תליפת הארנכ התיה וז :היעב ןאכ שי לבא .התיכה זכרמב (הליפת) ולש תינחלופה היישעה
הפיו ,לוספ השעמ הזש רובס ינניא .הב בייוחמ ומצע שח יתד ידוהיש ,ןוזמה לע הכרב
תוזוזמ תנקתה םג .םכב שיש םזילרולפהו תונלבוסה חורב ,הנבהב תאז ולבקת םא היהי
לכה הזמ ץוח .תומילאב אל לבא - לפטל שי ךכבו ,לבוקמ ונניא הייפכ לש השעמכ
.רדסב

לע לבקמש ,בדנתמ אוה שפוח רירגש ."שפוח תרירגש" ראותה תא ונתאמ לבקל ךל עיצמ ינא
יבשות לע תדה הייפכ םוחתב השענה לכל ויתוביבסו וירוגמ םוקמב ינריע תויהל ומצע
,םינוש םיסנכ לע הבושתב םיריזחמ לש תועדומ :הזכ עדימ לכ לש ונילא הרבעהו ,רוזאה
,אשונב םינוש םייתרבח םיעוריא ,יתד הרבסה רמוח תקולח ,םייתד םיפיטמ לש תוטלק תקולח
רמוח תצפה ,אשונב תונותיע יעטק ףוסיא ,אבצב תדל תופטה ,רכומ והשימ לש הבושתב הרזח
םוזיל ,בותכ רמוח חולשל ,רתאב רקבל םירבח לש םירבחו םירבח דודיע ,"שפוח" לש הרבסה
םינכודב "שפוח" תא גציילו םיסנכב ףתתשהל ,(ונתאמ עוציבל רושיא תלבק ךות) תולועפ
תספדה ךרוצל) רתאל תומורת ףוסיא ,תומוצע לע תומתחהו להק תעד ילאשמ ןגראל ,'וכו
ונחנא .הז ןיינעל ילאוטקא היהיש רחא רבד לכו ,(דועו תוצלוח ,םינולע ,םירקיטס
."שפוח" רירגש היהי לארשיב םידוהי םייח וב םוקמ לכבש ,םויל םיפאוש

,ךלש

,רכב לאינד
"שפוח" רתא תווצ


Subject Secular Power Home