Subject Secular Power Home


!? חישמ לש ורומח

,רתאב "חישמ לש ורומח" לע רמאמה םוסרפ תובקעב
:אבה בתכמה תא ונלביק

םע םיכסמ ינאש תורמל .(םכלש רתאב ללוכ) תובוגת רפסמו "תועידי"ב הבתכה תא יתארק
"קורזו שמתשה" לש ילכ םישמשמ םינוליחהש תפרוגה הנעטה תא ללוש ינא ,תונעט רפסמ
.חישמה לש ואוב תארקל הלואגה ךילהתב

םימרזמ םיחוקלה םינוש םיגוסמ תודבוע לש המרע ךותל תישיאה ותעד תא קצוי יקסבלכר
.ולש תינכפהמה הירואתל ליבוהל ידכ ,הזמ הז דאמ םינושו םיבר םייתד

:יתארקש תויניינע תובוגתל אמגוד קר

,ינטשפ רפסב רבודמש ןעוט ,תועידה לכל ןותמו םכח ,(18.9 תועידי) יקציבר יבא 'פורפ
.ןכדועמ אל ףאו ,קוק ברה תרותל יקלחו העטומ שורפ ,"ליהבמ ןפואב ידדצ דח"

אל הלא םיאשונב םיריכבה םירקוחהמ דחא ףאש ךכ לע לבוק (18.9 ןושאר רוקמ) ילילג באז
,דיבש 'פורפ ,יקציבר 'פורפ ) ךכ לע ובתכנש םירפסה תורשעמ דחא ףאב המוד הנקסמל עיגה
.(. . .דועו םולש ןושרג ,ןהכ בקעי ,םולש-שיא ןימינב,ינרוג ףסוי

םיצרוח םרטב יביטקייבוא תויהל ןויסנ ךותמו קמועל םירבדה תא רוקחל יאדכ דימת ,ןכל
. . .העיד

.יתבוגת תא םג ומסרפת םא דאמ חמשא

.א ,הדותב


:ונלש הבושתה בתכמ הזו

,רקיה .א

וינכתמ תינהנ ךלש וז הנטק תרוקיבמ דבלש הווקמ ינא ."שפוח" רתאב ךרוקיב לע הדות
תא עבוק התא קוידב המ ךמס לע יל עודי אל ."חישמ לש ורומח" אשונב ךתדמעל רשא .םיברה
.סיסב רסח הז - םינותיעב תארקש המ ךמס לע םא .ךתדמע

לוצינל ןנכותמ דעי םינוליחה תויה לע יקסבלכר לש ותנעט :םיינשל ךתרוקיב תא קלחל שי
.קוק ברה לש ותנשמ יפלכ יקסבלכר לש ותדמעו ,םידרחה ידיב יטקרפו יניצ

.ליחתה הז קוידב יתמ עדוי ינניא :םידרחה ידיב םלוצינו ,םינוליחה תייגוסל רשא
תוטלתשה תונויסינ ויה םינושארה םיבלשהש קפס ןיא .תנווכמ התיה אל הלחתהה יאדווב
תורחואמה םיעבשה תונשמ לחה ךכל םידע ונאו ,ןמזה ךשמב לבא .םיינטנופס תיתד הייפכו
.תדעוימו תנווכמ תידרח-תיתד הדמע תשבגתמו תכלוהש ,(םימיה 6 תמחלמ ירחא רקיעב)

הז יקסבלכר בתכש המש ,הנמאנ ךחיטבמ ינאו ,וללה תועפותה םע םינש-בר ןויסינ ונל שי
ןמ דבכנ קלחל םגו ,םידרחל .חטשה ינפל תחתמ חתורו שחור תמאבש המ תמועל קיספ ןיידע
.הכלה תנידמ ןאכ םיקהל :תחא הרורב הרטמ שי ,םויה לש םייתדה

הייחמ חטש םינוליחל תתל ,םבוטב ,םינכומ ויהי םהו ,"םידמחנ" ורתונ םהמ קלחו ןכתיי
הכלהה תנידמ תא םיקהל :רתוי הברה םישוחנ םירחא לבא ,(דחאכ תיסיפו תינחור) לבגומ
.תינויצ-תינוליחה לארשי תנידמ לש היתוברוח לע

לע תוטלתשהה :הז דעיל תוליבומש םיכרדה תא תוארל אלש תנמ לע רוויע תויהל םדא ךירצ
לע תוטלתשה ,םיבושייו םיחטש לע תוטלתשהה ,("הבושתב הרזחה"ה לש קנעה ילעפמ) םדא ינב
תומתוח) ןוזמה יקסע לע תוטלתשהה ,(ונלש רתאב ישדוח ןמוי האר) תונוכשו תובוחר
הריגס) יוליבה ידקומ לע תוטלתשהה (םימייוסמ םירצומ תריכמ רוסיא ,םיחיגשמ ,תורשכ
תוצעומ ,תויריעב) הקיקחה לע תוטלתשה ,('וכו םידוקיר רוסיא ,םיחיגשמ ,תותבשב
תיב לש דוחייב ,יחרזאה טפשמה תיב לש ותוכמס לוטיבל ץמאמ ,(תסנכ ,תורדתסה ,תוימוקמ
.תסנכב תיברימ הטילש ןוויכל תילרוטקלאה תוטלתשההו ,ןוילעה טפשמה

:1996 תוריחב לש ןוחצינה תביסמב היזיוולטה תמב לעמ זירכה םיידרחה םיכ"חהמ דחא
ונינפלש ,קפס םוש ןיא ?רתוי תובוט תויאר ךל המ ."תסנכה תיבל תסנכה תא ךופהנ ונחנא"
לוצינ אוה ךכמ אצוי לעופ .הנידמה לע תיתד-תידרח תוטלתשהל ,תיבלש-בר ,תינללוכ תינכת
ךרוצ וב ןיאש ילככ "הבושתב ורזחוה" אלש ולא לש םתכלשהו ,יקסבלכר ירבדכ ,םינוליחה
.ןכמ רחאל

ותדמע תא ריכמ ינניא .יתדה םוחתל עגונה לכב הלעמ-יבר םישיא לש "םתודמחנ"מ םשרתת לא
?םהילע ךמתסמ התאש ,םהירפס תא תארק םנמא םאה .תטטיצש םירחאו דיבש ,ינרוג יסוי לש
קוידב ןכיה תוארלו ,םירפס םתואל תשגל ךל יאדכ ?םירחא יפמ ךדי לע אבומ הז ,אמש ,וא
.ךמתסמ התא םהילע םירבדה םייוצמ

יתד .ןכ - ינרדומ .יסכודותרוא-יתד םדא אוה לבא .רכומ רקוח ,ןכא ,אוה יקציבר 'פורפ
לאשנ ,יקציבר ףתתשה םהבשו ,יתחכנ םהב הנידמו תד אשונב חישה-יברמ דחאב .ןכ םג -
.הבושתמ קמחתה אוה ?הכלה תנידמב ךמות וא דגנתמ התא םאה :תיעמשמ דח הלאש יקציבר
אצי אל םלועל - ותעשב ץיבוביל והיעשי 'פורפמ דבל - יתד םדא .יתד םדא אוה יקציבר
יתרכה דוכלימב יתדה םדאה יוצמ וללה םימוחתל עגונה לכב .דסוממה יתדה דמעמה דגנ
יתש ןיב קרו ךא רוחבלו טילחהל םדא לע ובש בצמ - "יביטינגוק סננוסיד" יורקה
תיתשתה תא ןיטולחל רערעת תחאה הדמעה תלבקש ,הדבועה רואל .תונותנ תויטירק תויורשפא
,תרחא רובס אוה ולש הרכהה-תתב םא םג ,הינשה הדמעה תא לבקי אוה ,ולש תימויקה-תישפנה
.יסיסבה ישפנה ונוזיא לע רומשל תנמ לע קר ולו

ובו ,דלונ וכותל יתדה סיסבה תא רערעמש ,ןועיט לבקל לוכי ונניא ,הז רשקהב ,יתד םדא
םע הרק ךכ .תססובמו הנוכנ המצע הנעטה םא םג ,ירשפא יתלב טושפ הז .דמלו ךנחתה ,לדג
לבקל םילגוסמ םניא םה .יקסבלכר לש ורפס לע םילבוקמו םינובנ םייתד םישיא לש תרוקיבה
לכ טטומתי - הוצמאי םאש םושמ אלא ,היוגש איהש םושמ אל ,תויאר לע תססובמה ותדמע תא
.םויה דעו םתדיל זאמ םייתדה םהייח לש םיפלקה ןינב

.הנממ םיעטק אלא ,ותנשימ תא ריכמ ינניא - שובא אלו הדוא .קוק ברה לש ותדמעל רשא
יל קיפסמ ולש דחא עטק :קוק רמ םג ךכ .התא ימ ךל רמואו ,ךרבח ימ יל רומא :ל"זח ורמא
,םידוהי םניאש םדאה ינב תא בילעמו חור סג ,ותודהיב אשנתמ ,ינעזג םדא ינפלש ,תעדל
קוק ברה דסומ תאצוה ,"תורוא" קוק לש ורפסל הנפ ,ךבוטב אנא .רומג ליז ךדיאו
:ימע דחי ארקו ,'י הקסיפ ,'ה קרפ ,ו"נק דומע ,םילשוריב

התנוכת ,התפיאש ,םיימינפה הייוואמ ,תילארשיה המשנה ןיבש לדבהה"
רתויו לודג רתוי אוה ,םהיתוגרד לכל ,םלוכ םייוג תמשנ ןיבו התדמעו
לדבה קר םינורחאה ןיבש ,המהבה שפנו םדאה שפנ ןיבש לדבההמ קומע
."יתוכיא ימצע לדבה ררוש םינושארה ןיב לבא ,אצמנ יתומכ

תא אורקל דימת חמשנ .ךמע ךירבח תא אנ אבהו ,"שפוח" רתאב רקבו אנ רוזח ,.א םולש תבש
.ןוצרב םהילע בישנו ,ךיבתכמ

,ךלש

"שפוח" לש םיבוטה םירבחה רתיו ילארשי דהוא ,םייח רורד ,רכב לאינדSubject Secular Power Home