Subject Secular Power Home

:םימי רפסמ ינפל ונלביקש בתכמ

;רורד םולש

ךשמב יונפ ןמז טעמ יל שיש ךכ ,הטיסרבינואב הנושאר הנש דימלת ינא
י"ע תונחב תוריכמ שיאכ ,תבשב ,הרשמ יתאצמ תועובש רפסמ ינפל .עובשה
ילש קיסעמה סנקנ הנורחאל .ירובע ןיוצמ ןורתפ הוויהש רבד ,וליב תמוצ
לש םייוג" קיסעהל ליחתהו ,תבשב תונחה תלעפה ללגב םיהובג תוסנקב
.יתדובע םוקמ תא יתדביא ינאש ןבומכ .תוסנק עונמל ידכ "תבש

לכ ארוק התא ,ישי ילא) ומצע לע תצק רפסל בתכמה חלושמ ונשקיב
:ונלביקש המ הזו ,(?הלימ

:עקר תצקל רשקב

ינא .(תיברק הדיחיב ןיצק) ל"הצב תורש תונש יצחו 4 יתמייס ןמזמ אל
אלמ דומיל רכש ,ןבומכ ,םלשמ ינא .הסדנהל הטלוקפב הנושאר הנש טנדוטס
וישכע .(םירוההמ תיפסכ הרזע םוש לבקמ אל ינא) אלמ הריד רכשו
לבא ,הדובע שפחל ןמז רתוי תצק יל היהי רטסמסה תוניחב תא יתמייסש
,בל םש אל והשימ םא .הנממ יתרטופש הדובעה ומכ היהי אל הזש חוטב
םגו תוסנקמ האצותכ ףסכ דיספהל ילב םג קיפסמ ער בצמהו ,ןותימב ונחנא
.הדובע םוקמ דבאל ילב

הדובעה םוקמש תוסנקהמ קלח ,ךתוא םחנמ הז םא :"שפוח" רתא תכרעמ תרעה
אל םה תוחפלש ידכ ,תובישי ירוחבל הריד רכש ןממל םיכלוה םליש ךלש
.ישי ילאל הדותו .ןותימה תא ושיגרי


Subject Secular Power Home