Subject Secular Power Home
letter

...רבחלב םוקמב דירפהלב םיקסעתמ םתאש לבח

:יבצמ ונלביקש בתכמ

ןתו הייח לש הטישב לגודש ידרח םדא ינא .רבחלב םוקמב דירפהלב םיקסעתמ םתאש לבח
אל ריכמ ינאש םידרחה בורל יכ ,םיאקיטילופ םה םיריכמ םתאש םידרחה בורש הארנכ ;תויחל
ךרדש הרותב ללכה םג והזו ויתודימ יפל םדאה תא דודמל אלא ,'וכו תבשב עסונ ימ תפכא
.הרותל המדק ץרא

.יבצ וניניב תודחאל הווקתב


letter

:לאינד לש הבושתה בתכמ

,"שפוח" רתאמ ,לאינד ןאכ ,בר םולש יבצל

דאמ איה ךתשקב .ונילא היינפב תטקנש המזויה לעו ,רתאב ךרוקיב לע דאמ ךל הדומ ינא
דבלב וז אל ,םייח ונא הב הרבחב םייוסמ בצמ םייק היה אל םאו ,תישונאו תנגוה ,הנכ
רתא תא םיקהל ךרוצ היה אל שארמש אלא ,םיידי יתשב ךיתועצה תא םילבקמ ונייהש
."שפוח"

ןונמאל הנפה אנא ,ונילא תינפהש העצהה התוא תא :"ירגוד" ךל בישהל ,רבצכ ,יל השרה
,ץראב םילעופש "הבושתב הרזח"ל םיפיטמה לכל ,ירזינבל ,ףסוי הידבועל ,ץיברל ,קחצי
,"םינב בל" תבישי ,( תונורחא תועידי ,"םימי 7" ףסומ ב האר) "םינב ובוש" תבישי ישארל
,"עידומה" ,"ןמאנ דתי" םיידרחה םינותיעה יכרועל ,תוידרח תובישי רתיו "חמש רוא"
ידרח ידוהי לכלו הנח-סדרפב לילבוב ברל ,תוידרחה תוגלפמה יגיהנמל ,"ידרחה הנחמב"
סורהל ,ןלקשמ יוויש תא רערעל ,תוינוליחה תוידוהיה תוליהקה ךותב לועפל הרטמל ול םשש
,ןהייח תא תויחל ןתוכז תא לולשל ,םהינב תושפנ תא בונגל ,תיכרע-תינחורה ןתיתשת תא
.הכלה תנידמ היתחת םיקהלו ,תינויצה הנידמה תא סורהל - לודגבו

םינכוסמהו םינוגמה םישעמה לכשו ,ךומכ םידמחנ םהש םיבר םידרח שיש ,קפס יל ןיא
ךילא אל יאדווב ,םהילא אלש קר אל לבא .ברעממ חרזמ קוחרכ םהמ םיקוחר ,םדוק יתראיתש
לע קבאיהל ,ונלש ונתומלש לע רומשל אוה "שפוח" רתאב ונדעי לכש אלא ,רתאב ונתנווכ
קיצי שיאש ילבמ ,םיישפוח ,םיינוליח םידוהי םייח ,לארשי תנידמב ,ןאכ תויחל ונתוכז
החפשמ ייח תויחל לכונש תנמ לע ונידיבש לכ תושעל ,ונידעי תנווכהב ונילע אשנתי ,ונל
ןכיה תוברת ייח םייקלו תויחלו תולבלו עוסנל ,ץפחו בהוא ונבלש המ לוכאל ,וננוצרכ
,ינוליחה ידוהיה ,ינאו ,ךייח תא תויחל יאשר התאש יפכ ק-ו-י-ד-ב ,םיצור ונאש יתמו
,ךתנוכשל שלופ אל ,ךתויטרפל רדוח אל ,רבד ךל ביתכמ אל ,ךל עירפמ אל ,ךל קיצמ אל
.ךלש תוטימה רדחל אל יאדוובו ךלש חבטמל ,ךלש םירפסה ןוראל ,ךתחפשמל ,ךתיבל

םג יסיפהו ישיאה ,יתחפשמה ,יתוברתה ,ינחורה ,יכרעה םויקה ,ונלש תאזה םויקה תמחלמב
יל רצ .המחלמ התואל םיכייש אלש ולאכ םג ,םיעוצפ שי ,םיטשוקיר שי ,המחלמב ומכ ,דחי
עיפוהל וכישמישו םימייקש םייוטיב וא תורימאמ עגפנ ,ןוגהו בוט יתד ידוהיכ ,התאש
.רתאב

גאד ,תושעל םיכירצ ונא המ ונל ףיטהל םוקמב :והער יפלכ שיא םינוגה היהנו ,אופא ,אוב
םייתוברת-םיינחורה הירומ ,הינותיע יכרוע ,תסנכב היגיצנ ,היגיהנמ ,ךלש הרבחהש אנ
רבדהש עגרבש ,הנמאנ ךחיטבמ ינא !טושפ ךכ לכ .לכה הז .תויחל ונל ונתי הינבר רקיעבו
רואל רתאה תא ונרגס :רמאיש ,עבק לש טלש ומוקמב ביצנו ,רתאה תא רוגסנ ונחנא ,הרקי
קוספ אי קרפ) והיעשי איבנה ירבדכ ,הוולשבו םולשב ,יח ותנומאב שיאש ,תחמשמה הדבועה
."םב גהנ ןטק רענו ודחי אירמו ריפכו לגעו ץברי ידג םע רמנו שבכ םע באז רגו" :(ו

,הנכ תודידיב ,ךלש
"שפוח" רתא תווצ רבח ,רכב לאינד

letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home