אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

רבדמ שיית :תישדוחה תלוויאה תניפ

הילצרהב טחשנ "רבדמ שית"
"וב הלגלגתהש המשנה ןוקיתל"

אציו ,סה רפכמ החפשמל ךייש היהש ,שית לע רופיס איבמ 7.9.98 -מו 4.9.98 -מ "בירעמ"
."םיישונא" ועמשנש ,תולוק למלממש ימכ קוחרמל ועמש

וטילחה ,םדא תמשנ שיתב הלגלגתהש םיענכושמ ויהש ,הילצרהב "למע הוונ" תנוכשמ םיכרבא
רהימ אוהו ,והשמ ול רמול הסינ שיתהש ,רפיס דחא ךרבא ."םהידיל םיניינעה תא תחקל"
"וב הלגלגתהש המשנה ןוקית" םשל ,וטחשלו שיתה תא תונקל ול הרוה הז .ובר םע ץעייתהל
.הטיחשה סקט תא ומייקו ,שיתה תא ללוכה ידימלת ,אופא ,ונק .(שיתב)

a photo of the ta'ish
טחשנש ינפל רבדמה שייתה לש םולצת

.הדוותיש השקבב שיתה לא לבוקמ בר לש היינפו ,י"ראל תסחוימה ,תדחוימ הליפת ללכ סקטה
,"ךל לוחמ ,ךל לוחמ ,ךל לוחמ" :םימעפ שולש שיתה לש ונזואב לבוקמה ברה שחל ךכ רחא
אלא ,דאמ תרכומ ונל תעמשנ ןזואב לבוקמ בר תשיחל לע רופיסה :בגא תרעה) טחשנ שיתהו
גהנתה שיתהש ,"דיעה" םיכרבאה דחא .(שחלה שחלנ שית לש ונזואב אל רכומ הרקמ ותואבש
.הטיחשל ןוצרב וראווצ תא טישוה ףאו ,דגנתה אל ללכ ,תוליצאב

ורשב .םדא ןב ומכ תויוועה השוע אוהשכ ,שיתה לש וינפ תא "ואר"ו ,הטיחשב וחכנ שיא 30
ןויצ לע אבו ,"תדחוימ הנווכ ךותמ" ולכואל ושקבתנש ,ללוכב םיכרבאה ןיב קלוח שיתה לש
.לאוגאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא