Subject Secular Power Home

!?לארשי םע לע הרמש תבשה

לבייז ןבואר תאמ

םע לע הרמש תבשה"ש איה תבשה תא ונל ללחל םיצור םייתדה רשאכ תולעומש תונעטה תחא
תמחלמ תודלות" רפסה ךותמ חוקלה) אבה ירוטסיהה רופיסה ?םנמאה ."תורודה ךשמב לארשי
ךרכ ,ינוחמש.נ.י ר"ד םוגרת ,"הדסמ" תאצוהב ,והיתתמ ןב ףסוי תאמ "םיאמורב םידוהיה
:וז הנעט לע רערעמ ,(52-53 'מע ,ןושאר


Flavius
(סויבלפ סופסוי) והיתיתמ ןב ףסוי
.הריפסל הנושארה האמב יח ,ידוהי ןוירוטסיה
וירפסב הפוקתה תאו ינש תיב ןברוח תא דעית
."םידוהיה תוינומדק"ו "םיאמורב םידוהיה תומחלמ"

- יאני רדנסכלאו ןויצמולש לש םהינב ינש םיטלוש הדוהיב .ס"הנפל 63 תנש איה הנשה
ויתוליח לע סויפמופ תא ןימזמ סונקרוה .םהינב םיכסכוסמה ,סולבוטסיראו סונקרוה
תא ישוק ילב ץרופ סויפמופ .תיבה רהב םירצבתמ וישנאו סולבוטסירא .םילשוריל סנכיהל
ולש היעבה .הירכזו םולשבא ירבקכ םיהזמ ונא םויהש המל ךומס זא ורבעש ריעה תומוח
ןב ףסוי לש ונושלב "ץירחה" - ןורדיק לחנ תא ולש רוצמה תונוכמ םע תוצחל התייה
ןוויכמ םיצחו םינבא רטמב סויפמופ לש וילייח םילקתנ לחנה תא רובעל םנויסינב .והיתתמ
םה רשאכ :האבה העפותב םיניחבמ םה תבשב ,סויפמופ ילייח לש םתעתפהל .תיבה רה
ןיא לחנל לעמ רבעמ תונבל םיסנמ םה רשאכ לבא ,םהל םיבישמ םידוהיה ,םיצח םירוי
.םהל םיעירפמ םידוהיה

תוכזבו .תיבה רה תא שובכלו ןורדיק לחנ תא רובעל סויפמופ חילצמ ,תבשה תוסחב ,ךכ
םדב בברעתה תונברוקה םד"ש דע סולבוטסירא לש וישנא םיטחשנ "תבש תרימש" התוא
."םינהוכה

,סודרוה תא וטילשה ,הדוהיב םיאמורה וטלש זאמ .והיתתמ ןב ףסוי לש ורואית ןאכ דע
הירוטסיהה םא ,דיגהל לוכי וניא שיא .םינש תואמ טולשל וכישמהו שדקמה תיב תא ובירחה
רואל לבא .תבשה לע תרוויע תואנקב םירמוש ויה אל םידוהיה וליא תרחא תיארנ התיה
תמאה תוויעו רקש טושפ והז תורודה ךשמב לארשי םע לע הרמש תבשהש ןועטל ,הז רופיס
.תירוטסיהה


ףדה שארל


Subject Secular Power Home