Subject Koach Hiloni Home


.שפוח רתא תא ונכשחה ,קרב לש היצילאוקל ס"ש תופרטצה םע ,1999 ילויב 1-ב
:רתאל הסינכה ףד ,םיימוי ךשמב ,הארנ הככHofesh

1999 ילויב 1 ,ישימח םוי

!ונלוכל ןוסא - ןוטלשב ס"ש


םיכלהמה תא הכבמ "שפוח" רתא
.לארשי תלשממל ס"ש תסינכל ואיבהש

.הרמ ונבזכאתהו יונישל וניפיצ

קוחה ןוטלש דגנ םילעופש הלא
.תיטרקומד הנידמכ לארשי תנידמ לש המויק דגנו

,"תודינ ילעוב" ןוילעה טפשמה תיב יטפושל ארוק ינחורה םגיהנמש הלא
תוילילפ תוריבעב עשרוה יטילופה םגיהנמש הלא
,ס"ש יגיהנמ לכ לש םהיפכ לע אשינ תאז תורמלו
,םחוכ קוזיחל תיתדע התסהב םישמתשמש הלא
.לארשיב םלש רוביצ לש ותותיחנ תא םיחיצנמש הלא

תפסונ םעפ םדיל ולביק הלא לכ
,םיינויח הלשממ ידרשמב הטילשה תא
ףפורתת הנידמה לש םייפסכה תורוקמב םתזיחאש הווקתהו
.תואבה םינשה עברא ךשמל הדבאו הססומתה

,תועש 24 ךשמל ויתורוא תא הבכמ "שפוח" רתא
.ודבאש הווקתהו שפוחה תא הכבמו

,הממי םותב תורואה תא קילדיו רוזחי "שפוח" רתא
,וקבאמ תא ץרמב שדחיו
.רתוי דורו היהי דיתעהש הווקתבSubject Koach Hiloni Home