:םילוחיא הברהו השדח הנש - 2003

,הוולשו םולש תנש היהתש
,הדובעלו אבצל וסייגתי תובישיה ירוחב יפלאש
"הבושתב םיריזחמה"- תדה ירכומש
.היישעתלו תואלקחלו ,קטייהל הבסה ושעי

רופיכ םויב הצמו חספב התיפ לוכאלש
,תורשכ תומתוח ילב םימיעט םילכאמ לוכאלו תבשב עוסנלו
.הרפכ ול ןיאש אטח ובשחיי אל

,דבלב םינימאמב לופיטל םצמטצת "תונבר"ש
רוביצה ייחב ברעתת אלו

,תונוגעו "םירזממ" ויהי אלש
,ויניעב םייוארה םיאושינב ןתחתי דחא לכשו
.ותנומא יפל תומי םגו היחי

שפוח ירירגש ויהיש
םיה תפש לע רשא לוחכ
,רתוי הברה ,רתוי השעי דחא לכשו
.הנש לכב דחא תוחפל ,ומשגתי הלאה םילוחיאה לכש ידכ

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

הבוט הנש היהת 2003 תנשש ךל לחאמ שפוח רתא

(הנשב םיימעפ םילחאמ ונחנא התואש ,ונלש תיתרוסמה "הבוט הנש"ה תכרב יהוז)