אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

ילש הלאשב הרזחה רופיס - הצוחה תאצל
ץיברוג יסוי

ךירצ ,ותוא ןיבהל ידכ .ילש הרזחה רופיס תא רפסל ינממ שקיב ,"שפוח" רתאמ ,רורד
.תינמואל תיתד החפשממ רענ לש וייח לע םיטרפ המכ תעדל

תרחא היצפוא .תינוכית הבישיב דומלל ךישמאש 'ו התכ ףוסב יתעדי ,יליג ינב לכ ומכ
המרהש ךכל בטיה גאד ,תוינוכיתה תובישיה תא חפיטש ,רמה ןולובז :תמייק התיה אל טושפ
טלפמ ירעל וכפהי םייתדה םינוכיתהשו ,דאמ הכומנ היהת ליגרה יתדה ןוכיתה לש תעצוממה
.ןהמ וטלפנש וא ,תוינוכית תובישיל הסינכב ולשכנש ולא לכל

ולוהינב ,םילחנ רוציקב וא ,"םילחנ - קחצי לחנ" תבישי התייה יתכלה הילאש הבישיה
.דחוימב רדבמ תסנכ רבחכ רפסמ םינש ינפל םסרפתהש ,ומצע יניעב בר ,דג-אב ףסוי לש
דחא ,הווקת חתפב ,יתחפשמ ירוגמ םוקמל הבורק איה :הרחבנ םילחנש ךכל תוביס רפסמ ויה
ויה םה ,ךכל רבעמ .םוקמב הריכזמכ רבעב השמש ימיאו ךנחמכ רבעב םש שמיש ידודמ
.םיקירבמ ויה אל ינויצש תורמל יתוא לבקל םינכומ

- המצע הבישיל יתלבקתה 'ט התיכבו ,הבישיה לש םייניבה תביטחב יתדמל ,םייתנש ךשמב
14 ליגב ,וינב תא חלושה דיחיה אוה ינמואלה יתדה רזגמהש בשוח ינא .הימינפ םע הבישי
דסומה תטילש תרבגה םשלו ,םידליה ךוניח לע הטילש לכ םידבאמ םירוהה .תיבה ןמ ,ךרעב
התיבה יתאצי הבישיב יתונש בור ךשמב - םומינימל דע תומצמוצמ התיבה תואיציה ,ויכינחב
.תובוט רתוי תואיצי יל ויה אבצב .תועובש השלשב םעפ

םיתעלו רתוי םדקומ םיתעל ,ךרעב 06:30-ב התייה המכשהה .םויה רדס לע םילימ המכ
רחאל .ןבומכ ,הבוח תוחכונ - 07:15-ב הליחתה תירחש תליפת .הנועל םאתהב ,רתוי רחואמ
דע וכשמנש ,שדוקה ידומיל וליחתה 08:45 העשב .םירדח רודיסו רקוב תחורא - ןכמ
.לוחה ידומיל וליחתה תע ,13:55 דע החונמו ,םירהצ תחורא ,החנמ תליפת האב זא .12:55
היה 21:10-ל 20:10 ןיבו ,ברעה תחוראל ונכלה זא ,19:30 וא 18:30 דע וכשמנ וללה
רחאל .אתווצב ,תרחמה םוי לש רועישה תארקל ארמג םידמול םידימלת ינש - "ברע רדס"
ןייצל יואר .ישפוח ןמז - (תוצחל 22:30 ןיב - ליגה םע הנתשמ) תורוא יוביכ דע ,ןכמ
.ארמג דומילל ןווכתמ ינא ,שדוק ידומיל לע רבדמ ינאשכש

לוכי ינא לבא ,ארמג ףד אורקל םעפ יא וסינ הזה דומעה יארוק ןיבמ המכ עדוי אל ינא
לע תולעהל רשפאש תלחותהו ןיינעה תורסח ,תועגיימה תולועפה תחאב רבודמש םכחיטבהל
שש לש הסיחדו ,וללה לבהה ירבד לש יביסנטניא הכ דומילב יתלגרוה אל םלועמ .תעדה
השוחת .דומלתה ידומילב יתנייטצה אל םלועמ .וראתל השקש יוניע התייה םויב םהמ תועש
ללכב ןויגהש אוה דומלתה ידומילב רתויב ןבצעמה רבדה .יב לחלחל הליחתה תוחונ יא לש
לש וא תומדוק תויעב לש ןורתפ לע ןעשהל בייח היעב לש ןורתפ לכ :האוושמל סנכנ אל
- תוירוטסה תויודע ,לשמל - ינוציח עויס לע .ך"נתהמ םרשקהמ ואצוהש םיקוספ יטוטיצ
.רבדל המ לע ללכב ןיא

היה ןושארה .הצוחה ילש הפיחדה תא וליחתהש םירבד ינש ועריא 'ט התיכ ךלהמב
הבישיה .(1984-1985) לכיה עונלוק תחיתפ לע המחלמה - הווקת חתפב תבשה תומחלמ
יתנבה אל .עונלוקה תחיתפ דגנ תונגפהלו הווקת חתפל הכילהל םידימלתה לכ תא הנגרא
,םיהולאו) שרדמ תיבב אלו עונלוק תיבב תבשב תולבל םיפידעמ םירז םישנאש הדבועה עודמ
םדא ימצעב יתיאר .יל עירפהל הכירצ (שרדמה תיב תא יתבעיתש עדוי ,םייק ןכא אוה םא
רחאל רתוי דוע יתעתרנ .ינוליחה לע יתעד תא תופכל רומא ינא עודמ יתנבה אל לבא ,יתד
אוה ירובת" ,"םייתד אנושו ימשיטנא אוה ירובת" :םיילנויצר שממ אל םירבסה יתלביקש
אצי אלש ירוזחמ ינב ןיבמ דיחיה יתייה .ךכב אצויכו "ארחא ארטיסה לש חילש
.תונגפהל

ותואב .תסנכל רחבהל חילצה הב הנשה וז ,אנהכ ברה לש ותיילע תנש םג איה הנש התוא
לש ויתונויער לבא - 1984 לש תוריחבב בדנתמ דוכיל ליעפכ יתשמיש - ינמי יתייה ןמז
ולש יגולואידיא םואתש יתנמאה אלו ,האושב הפסנ יתחפשממ לודג קלח .יתוא ודירחה שיאה
- הכלהה לע םינעשנ ויתונויער לכש ןעט אנהכ ,ןכ לע רתי .לארשי תנידמב תסנכל רחבנ
התואב .הצוחה הנושארה הקזחה הפיחדה התייה וז .קדוצ אוהש התלעה וירבד לש הקידבו
."ףרוטמ אוה לבא ,קדוצ אנהכ" יכ הלע ונממש ,הז אשונב לבלובמ םואנ אשנ דג-אב ,הנש
.תדלומ תעיס םעטמ 1992 תנשב תסנכל רחבנ דג-אב ,חכשש ימל

,יברע סובוטוא ךותל ליט לומיש ןב דוד הרי ,ןכמ רחאלש הנשה תליחתב וא ,הנש התואב
ךלהמ תא ויפ לע עובקל רשפא היהשו ירציווש ןועשכ שמישש ,ברעה רדס .םיעסונ המכ גרהו
ילגעמב עזעוזמ יתטבה .דוקרל ומייסי םידימלתהש ידכ . . .העש יצחב החדנ ,הממיה
.ימצע םע תושעל המ יתעדי אלו ,םידקורה

ןיד לע ונל ריבסהל ,יהשלכ תולחנתהמ בר והשזיא עיגה ,ןמזה ותואב רתוי וא תוחפ
שמשמ ,רוציקב - וענכנ וא וטלמנש רחאל םג םיעגפמב תוריל קודיצ שמשמ ותנעטלש ,ףדור
ךנחמה .אמסיס תביתכ וממז לכ היה ולו ,ל"הצ וא לארשי דגנכ לעפש ימ לכ חצרל הליע
,לוגד ךנחמ היה אוה ןכש) ומש תא ןייצא אל ומודיק תויורשפאב עוגפל אל ידכש ,ילש
תא סניכ אוה ,האצרהה רחאל .ותמשנ יקמע דע דרחנ (םש יתרכהש הדיחיה תיכוניחה תומדה
םדא גרה תעינמל קרו ךא דעוימ ףדור ןידש םינפ ינשל תעמתשמ הניאש הרוצב ריהבהו התיכה
םא ףדור ןיד וילע ןיאש יאדוו ,ףדור ןיד חצורה לע ןיא בוש ,חצרש העשמ .חצור ידי לע
התרשש תינמואלה חורל תוקומע דגנתהש ,הז ברש ןייצל יואר .ענכנ וא וקשנ תא ךילשה
.רתוי םיידרח םיגוח ברקמ אב ,הבישיב

יתוא ומש םישנא ינש .תויהת לוכאו לבלובמ ימצע תא יתאצמ ,ןכ םא ,'י התיכ תישארב
ונילא עיגהו ,ידנק היה דהוא .(יודב םש) לייאו (יודב םש) דהוא :הנוכנה ךרדה לע
יתעמש ,ותיא יתרבחתהש רחאלו ,הבישיב ררשש רטשמהמ םומה היה אוה .וטנורוטמ תורישי
,"םדא תויוכז" ,"היטרקומד" םילימה .םדוק םהילע יתעמש אלש םירבד ינימ לכ לע
הנניאש הבישח םג שיש ןיבהל יתלחתה ;זובו געל ךותמ אלש הנושארה םעפב ועמשוה "תוריח"
.תינקירמאה הירוטסהה תא תויביסנטניאב דומלל יתלחתהו ,תידוהי

הנש ידמ םיאצוי - 'בי-'אי ידימלת - רתוי םירגובה םידימלתהש ,םילחנב היה גהנמ
רג לייא .רדסה תובישי בורל ,תוינוכית ןניאש תובישי ,"תוהובג תובישי"ל םימעפ רפסמ
,ההובג הבישיל תאצל לוכי אוהש טילחה ולש ךנחמה ,הנשה ףוס תארקל .רדחה ותואב יתיא
.רזוח אל םדאנבהו - םייעובש ופלח ,עובש ףלח .ינומכ ,'י התיכ ףוסב קר אוהש תורמל
הבישי ,יכאלמ תירק תבישי - חלשנ הילאש הבישיב ותוא רקבל ואצי ,םיגאדומ ,ולש םירוהה
תמירג לש ןבומב) ותוא "םיאיטחמ" םהש ןעט ,םתוא תוארל בריס אוה .הבושתב םירזוחל
םימויאו םירוהה לש תוקעצ ירחא ,עובשכ רחאל .(קיודמ יתלב ירי לש ןבומב אל ,םיאטח
.רזח לייא ,הבישיה יפלכ םדיצמ העיבתב

,רזח לייא .רשא היה רדחה ותואב ונתיא רגש ףסונ םדא .רדח ותיא יתקלח ,רומאכ
היה םהירחאלש ,תוצח ינוקית ךורעל גהנ אוה .ונלש םייחה רדס תא תושק שבשל ליחתהו
.תורואה יוביכ רחאל יצחו העשכ - הנשל ןגראתהל ליחתמו 00:30 תוביבסב רדחה לא רזוח
,תוקידצה יכרדב םיכלוה ונניאש ,ילו רשאל םיפצמה םונהיגה ירוסי ירואיתב לחה אוה זא
,הפה תא ול םותסל ידכ םינועיט המכ אוצמל בייח ינאש יל רבתסה ,רצק ןמז ךות .והומכ
יתלוכי אל ,תע התואבש ינפמ ,היפוסוליפ ירפס עולבל יתלחתה .תצק ןושיל לכונש ידכ
.תודהיה ךותמ ומע דדומתהל

יתנומא דציכ יתשגרה - תירקיעה העפשהה היה השטינ - יתארקש היפוסוליפ רפס לכ םעו
תינעזגכ יתיחד הכלהה תא .םשב קר יתד יתייה ,'אי התכ תליחת דע .תמלענו תכלוה תיתדה
.תנווכמ תושיב הנומאה תא םג יתיחד תעכ ;תיצאנ-וטורפו

;םיכנחמ םע ,םירחא םידימלת םע תוטטקב יתכבתסה .תויארונ ויה תונורחאה םייתנשה
םיריזחמ לש תובישיל ןלוכ טעמכ ,תוהובג תובישיל ליגרהמ תובר םימעפ יתוא וחלש
דע ;םייעובש ךשמב הזכ םוקמב רוגס יתייהש ירחא ,תחא םעפ ,דבע וליפא הז .הבושתב
תגהנ המ רוכזת" יל רמאו הריטס יל ןתנ ,קוק ברה לש לבה ירבד למלממ יתוא אצמש ,רשאש
,תורצנה דומילל יתשדקה תינימשה תא ;ךשמנ ימצעה שופיחה .הלאשב רזח רשא םג ."בושחל
.יתיחד התוא םג לבא

היה אל הז .רדסה תובישיל םיכישממ רוזחמה ירגוב לכש זירכהל םילחנב היה גוהנ
ונעדי ונלוכ - תויורגבה םויס םעו ,רדסה תבישיל םימשרנ ויה רוזחמה ינבמ םיבר ;ןוכנ
,ינא .אבצל םיכלוהו םושירה תא םילטבמ - םיעגפנ הבישיל ךלוה אלש ימ לש םינויצהש
יתבריס ,הבישיהמ הפעהל דעוימכ "ןמוסמ" יתייה רבכש תורמלו ,תושפיט וא תומימת ךותמ
תופסונ םינש שולש .ל"הצב םישדוח 16 כ"הסב םיתרשמ םיקינרדסה :העידיל .הבישיל םשרהל
ךותמ ,וליפא יתדמע ;ימי תיראשל ארמג קיפסמ יתדמל ינא .הבישיב םידומילב םיריבעמ םה
הנומא" תביתכב יתקפתסה ;ינממ תאז ענמ לייא .ילש ארמגה רפס תא ףורשל ,םירוענ תבושמ
תינימשה ידימלת לכ תא דג-אב סניכ ,הנשה ףוס תארקל .דומע לכ לע "תידוהי הלפת
תורחא תובישי תומשו ,"תימי תבישי" ,"ןלוגה תבישי" .םש רחא םש רבעו ,םוירוטידואב
."ךכ רחא ילא שג" ,"ל"הצ" , "?ץיברוג יסוי" .ריוואב ולע

יתינע .הבישיל ךישמהל ןווכתמ אל ינא עודמ יתוא לאש אוה ,ןכמ רחאל תיטרפ החישב
ינאו ,"?הילע היהי המ הרות" לאשו שקעתה אוה .יל המיאתמ הניא וזה םייחה ךרדש ול
רחאל קר צרל יתפרטצה) "ןוכנ אל הז" ,"צרל תפרטצהש יל םירמוא" ".רדסב היהי" יתינע
.החישה המת תאזב .(הבישיה תביזע

ינפל) יתדל תועטב יתוא ובשחי אלש יתדפקה .ל"הצל יתסייגתה ןכמ רחאל םיישדוחכ
;תונברל ונתוא בתנל ,תובישיה ירגוב לכ תא סניכש ,ם"וקבה לש ברה הסינ ,תונוריטה
- רתויב אכדמה ףוגה - אבצה ,ילסקודרפ חרואב .(ולש תדה לע בשוח ינא המ ול יתרמא
.שפוחה לא ילש האיציה ךילהת תא םילשהאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא