םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


"חיכוה"ל יעצמאכ תויתואה יגוליד תטיש
"הרותב ןפצומה יהולא דוק" לש ומויק

רפסב ,"םהל הנעמהו דורחיתה תכרעמ ינועיט" קרפה ךותמ טקל

"הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ
1998 ,ןתיב-הרומז תאצוהב ,רלמ ןדו היפוצ תאמ

םיפיטמ םישמתשמ וב ,רעונו םיריעצ דוחייב ,רוביצה תא םיענכשמ רתויה םיעצמאה דחא
,םילימ יארקמה טסקטב םישפחמ םיגולידה תטישב .תויתואה יגוליד קחשמ אוה ,תדל
ןהיניב דירפמה תויתואה רפסמש ,ונייהד ,וזמ וז םיווש םיקחרמב תוצבושמ ןהיתויתואש
וא תידוהיה הקיטסימה תודלותב תיגאמ תועמשמ היהת הזכ רפסמלש דאמ יוצר .ההז אוה
םיסנמ יארקמה טסקטב םיגולידה ישפחמ .(לשמל 49) םהיתולופכ וא 3 ,7 ומכ ,תיללכה
,ומויקל תערכמ החכוה שמשיש ידכ ,םיהולא ידיב ןפצוהש ,(דוק) "ןפוצ"ב רבודמש ,ענכשל
.הרותה תא בתכ ומצע אוהש ,ךכל רקיעבו ,ולש יוזיחה תולוגסל

,ן-ו-ט-ו-י-נ ומכ הלימ ,יארקאב ירמגל ,עתפל שפחמה אצומ םוצעה םילמה לילב ךותב םא
הלימה םג הילא ךומסב ,הרקמב בוש ,התלגתנ םאו .בר ללש אצומכ הילע ץפוק אוה
אל םא ימ ןכש ,םיהולא לש ומויקל החכוהה הנה :רמואו החמש תלהצב ץרופ אוה ,ה-כ-י-ש-מ
םודיק תא הפצ אוה ,םינש יפלא ינפל ,זא רבכ ?ך"נתב ולא םילמ ןיפצהש אוה םיהולא
ה"כ םיקרפב ןיבר חצר תאובנ "תילגת" ןינזורד לקיימ לש ורפסב הראות ,לשמל ,ךכ !עדמה
החמש ."ןיבר קחצי" םילמה תועיפומ ,םירבחמה םיבתוכ ,הלא םיקרפב .תומש רפסב ג"ל דע
תא וא ,םיגולידה דחאב "חצר" הלימה תא םג הרקמב אצמי םא ףיטמה חמשי תלפוכמו הלופכ
."רימע" הלימה


:"תושפנה ידייצ" ךותמ רויא
?הזב םינימאמ םהש וא ,םייניעב ילע ודבע םצעב

Did they fool me, or do they really believe in that?

אצממ ,השעמל ,איה ,אוהש טסקט לכב וא ,יארקמ טסקטב םיגולידב םילימ לש ןתואצמיה
אצמיהל שארמ רומאש אצממ אלו ,יטסיטטס ךרע לעב יעדמ סוסיב לכ אלב ,דבעידב ,רוחאל
קרו ,תיארקא ךרדב ואצמנ םיידרחה םיפיטמה לש םהיגולידב בשחמב ולעש םילימה .טסקטב
,ץע חול לא חדקאב הריש ,הז לש וכרדכ שממ ."תועמשמ" ןתנש ימ םהל ןתנ ןתואצמיה רחאל
םוש ןיא ולאכ "תויאר"ל .הרטמה ילוגיע תא עגפימה תדוקנ ביבס רייצ ןכמ רחאל קרו
.רבד תוחיכומ ןניא ןהו ,תועמשמ

,טושפ ,ךירצ .בותכ טסקט לכב אלא ,דבלב הרותב קר אל םייוצמ "םינפצומ םידוק"ש ,רבתסמ
עדויש המ תא בשחמה תרזעב חיכוהו רקח ל"ז ילועבג ןמחנ םשב םיבשחמ שיא !!!שפחל קר
אלא םניא תויתואה יגולידבש "תואלפ"ה לכש - תורבתסהה תרות תא דמלש יאקיטסיטטס לכ
תא ,לשמל ,קרס ילועבג !אוהש רפס לכב םיגולידב םילימ אוצמל ןתינו ,םילולעפ-םילולעת
םילימהש ,אצמו ("םיגולידה תטיש" תא "חיכומ"ה רפס) ,ץכ השמו רניו םחנמ לש םרפס
ומצע 37 רפסמה !תויתוא 37 לש גולידב רפסב ןושארה קרפב תועיפומ "םילבהב הרות לוטיב"
!"לבה" הלימה לש הירטמיגב ךרעה אוה

תועפוהה עברא לכו ,םיימעפ תחא לכ רפסב תועיפומ ,רפסה ירבחממ ,"ץכ"-ו "השמ" םילימה
הלימה . . .(7 "שדוק"ה רפסמ לש הלופכ :"שודק" רפסמ) !!!תויתוא 49 לש גולידב ןה
. . ."הללא" הירטמיגב אוהש ,66 לש גולידב רפסב העיפומ ,לשמל ,"הללא"

םידוק" אוצמל ןתינש ,החיכוה םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ ללה-רב הימ 'פורפ
תודוא םיגולידה יפיטמ ידיב וראותש "םיאצממה" לכ יכו ,יוטסלוט לצא םג הלאכ "םינפצומ
רפסב ,לוכיבכ ,םינפצומה ,םתריטפ/םתדיל יכיראתל םינבר 36 תומש ןיב ,לוכיבכ ,רשק
."םולשו המחלמ" יוטסלוט לש ורפסב םג םייוצמ ,"תישארב"

."םייהולא םידוק" ירחא םהישופיחב ארקמה תא םיקרוס םידוהי םירנויסימ םיפיטמ קר אל
,תויתוא יגולידב םילימ ואצמו ,(??אל המלו) םתומכ ושע תורצנל םירנויסימה םיפיטמה םג
!חישמכ ירצונה ושי לש ומויק תותימא לע - !אלפו אלפה - םיעיבצמ וגיצה םהש תועמשמהשכ
םיפיטמה וליג ,1996 תנש ףוסב לארשיב ירצונ ןויסימ תאצוהב אציש ,"םולש" םשב ןורפסב
"עושי" חישמה לש ומש :תוירטמיגבו םיגולידב ארקמב "ןפצומ" חישמה ושי תא םירצונה
קוספב הנושארה "דוי"המ םירפוס םא :'א קרפ "תישארב"ב ןושארה קוספב לחה רבכ עיפומ
,"לוכי עושי" יוטיבל תויתואה הנפרטצת ,םעפ לכב תויתוא 520 )"תישארב" הלימב היוצמה)
,10 קוספ ,תירצונה הנומאב חתפמ קרפ ,ג"נ והיעשיב !"רשכ" = הירטמיגב 520 רשאכ
.דועו ,דועו ,תויתוא 20 לש גלוידב "ימש עושי" םילימה תועיפומ

,6.12.1996 םוימ תונורחא תועידיב לאכימ 'ב יאנותיעה בתכ ,"וללה תויוטשה תרזעב ךכו"
יל רפיס רהוז ירוא וליפא .םירעבנו םימימת םידוהי טעמ אל םתעד לע וריבעה םה"
,(םירצונה) םיצקושמה םירנויסימה םיאב הנהו ,םיגולידה תואלפנ לע תודקוי םייניעב
תרושב תא םג ויבתכב ןיפצה םלוע ארוב יכ הוואגב םיעידומו םהלש ךותבכ ך"נתב םיגלדמ
הז םא :למלמו ומצע ןיבל וניב ןטשה קקחיצ וליאכ . . .ןיאושינל ץוחמ ול דלונש ןבה
"!לוכי ינא םג זא ,םתוא ענכשמש טישלובה


"םולשו המחלמ"בו הרותב תויתואה יגוליד לע
!תרזנוצמ יתלבה תמאהוףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא