םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


30.3.99 -המ תידרח תונותיע

!םילועה תא "תבהוא" ס"ש

הלודגה הבהאל תודע איהו ,ס"ש ןואטב ,םויל םויב העיפוה האבה העידיה
ןותיעל הז תא חולשל לוכי םכמ והשימ םא .םילועל וזה העונתה תשחורש
.דאמ ול הדונ ,הילעב לארשי ישנאל וא ,תיסורבShas 'loves' Olim


תא םיגציימ םיישפוחה ונחנא :תמאה תא ןמאנ דתי איבמ ,חספל דחוימבו
;ןירוח ינב המה םתודהיב םירגתסמו םיאולכה םידרחה ,הדגהבש עשרה
:יגיגחה תכרעמה רמאמב תידרחה תודהיה לש שפוחה תשיפת

- "וביבסש םימעל לארשי םע ןיב תוברקתהל ףיטמש ימ"ל דחוימב בל ומיש
,ידרחה ךוניחב יזכרמ םוקמ ספות םולשל ךוניחהש קפס ןיא
.(ותובישחב וילע הלוע תונויצל ךוניחה קר ילוא)

וזה "האלפנ"ה תונותיעב ,ראשה ןיב ,םימסרפמ
:(הלאה תועידיה םוסריפ תא םירשפאמ ךכו)

,ןופאלפ ,הגנ אנט ,תואמצע קנב ,םסא ,לע לא
.קזב ,סיפה לעפמ ,יבכמ ח"פוק ,תימואל ח"פוק ,יחרזמ למרכ
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא