םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ךנבל תדגהו

ךרעב היהש רופיס
ןצינ תאמ


"םיילוש םירקמ יפוריצ לש ףסוא אלא הניא הירוטסיהה"
והשימ --     

היגוס ןבליש ימ רתונ אל - ופוס תארקל אמש וא ,טבש שדוח לש ותליחתב היה הז
רחאל אקווד ,רוזחל ששוב הזו תועובש רפסמ הזמ םשגל העוויש רבכ הכלממה .תאז
ימשג לש הבוט הפוקת םחל-תיבו ןורבח לש םיתיזה ילדגמ ועדי ףרוחה תליחתבש
םימי ינפל ועיגה םהיבגל תועומשהש ,הקוחרה תשלפמ תוברחה יחוצחצ םג .הכרב
.לאצצפ ךלמה לש ומוי רדסל הניש תועש ופיסוה אל ,רפסמ

,הבידנ שבכ ילצ תנמ רקובה תחוראל לסיח ,אירבה ונובאיתב עודי היהש ,ךלמה
ןהכה תרשימ אשונ ,והיקחצ לש ןבאה תיב ןוויכל תוצרמנ עסופ ומצע תא אצמ זאו
המכ לע םגו ,םורדהמ םיאלקח טעמ אל לע וארומ תא ליטהל עדיש שיאה - לודגה
,הנטקה הכלממה לוהינב תוכובס תויעב ןורתפב והיקחצ לש רישעה ורבע .םירש
שיאל ותוא וכפה ,םינוש םיאשונב ןחינ וב רידנ עדיו תיטמזירכה ותוישיא םע דחי
.רבד לכב טעמכ ץעייתה ותיא ,לאצצפ ךלמה לש ודוס

תא תונברוקה לע יארחאה לבית ",שבדב םיזיע בלח סוכ ודובכל עיצהל יל השרה"
לש הקיתשה ךסמל דעבמ רודחל תוסנמ תוקרובה ויניע דועב ,והשלכ ןוגינב וירבד
שי" :ושארב םישמ ילבמ ןהנה ךלמה "?ןוכנ ,תרוצבה תוכשמתה ללגב תאב" .ךלמה
הזה ןינעה םגו ,םיסימ םלשל םיברסמש םחל-תיבמ םיאלקחה םע קפואב תורצ םג
".רזוע קוידב אל םימי המכ ינפל עיגהש םיתשילפה םע

והיקחצ הלעה "?תרוצב תפוקתב םיסימ יבגל ךלש אבס הנישש קוחה קוידב המ"
םיזוחה םע הזה ןינעה היה םג זאו ,תרחא הפוקת התיה וז ,בוזע" .תוחכשנ
והיקחצ שקעתה "!הדוקנה קוידב וז" .ךלמה הנע ".ביבאה לש תונברוקהו םיבכוכב
שדיק רפוסה הירוא-ןב רשאכ ,םירושע השולש ינפלמ רבודמה סקטה תא רכוז" ,ןהכה
התא ?םידדונה םיטבשה לש םהיתומחלמ ירופיס םע בתכש הליגמ תונברוקה םדב
"...תושגרתהמ הכב להקה לכ טעמכשכ ,זא ןטק דלי תייה

ןועמש טבש לש םורדה ישנאמ תולומח המכ ינב םישקעתמ םויה דע .בטיה רכז לאצצפ
...םשורה בר סקטה ותואו .םיקיתע םידדונ םיטבש םתוא םע םהלש םדה רשק רבדב
ותואב םיבשוח ונאש יל הארנ" ?בוש המוד עוריא קיפהל והיקחצ ןווכתמ םאה
לע םיפסונ תונויער המכ יל שי יכ םא" ,ולומש לודגה שיאה ול הנע קפס ",ןוויכה
ןהכה לש ויניעש עבשיהל ןכומ היה לאצצפ ".םולשה וילע ,הירוא-ןב לש הלא
.וילע הרוש םילאה חורש שיא והז ןכא .ןעבצ תא עגרל ונישהרוד בטסוג - תוחולה תא רבוש השמ

תוימלשורי - המאו הנטקה .םלועל שש-תב חכשת אל אוהה ברעה תוערואמ תא
לכמ רתוי לבא .ברו םוצע לושחנ ,םדא ןומה לש וילושל תוקחדנ ןמצע ואצמ - תוקיתו
בוש המצע לע תרזוחה ,תיבצקה םיפותה תומלה שש-תב לש הנורכזב דעל תרחיי
.בושו בושו ,בושו

םדא ןגנתמו םר לוקב קעצ "!םירוראה םיתשילפה לע לודג ןוחצינ ינפל םידמוע ונא"
עדי וליאכ המכסהב עירה להקה לכו ,הדליה תא דאמ דע הדיחפה ותוזחש לודג
ונרובע םחליי אוה !ןמיס ונל ןתנ םיימשבש אוה" .ןיבהל הצמאתה שש-תבש והשמ
שש-תבל ומרגו טעמכש תוחווצב ץרפ בוש להקהו "!םהימחול ןורחא תא טחשיו
.עגרל הקיספה אל םיפותה תומלהו .תוכבל

- "!ונתוא םג תוולל ונל חיטבה ךכ ,םידדונה םיטבשה וניתובא תא הווילש ומכ"
הליגמב ןאכ" .יתבר המכסה לש ןוהנה לודגה להקה ןהנה םידדונה םיטבשה עמשל
לודגה ןהכהו "!תואה ןתינ ,שדוקמה חבזמה לש וביל בלב ונאצמש ,תאז הקיתע
הצרפ הלודג שא .רבנעה עבצב לילג יומד קנע ץפחב תוירירשה ויתועורזב ףנפנ
ולו םבצק תא וקספ אל םיפותהו ,המוחה ילושב םינוש תומוקמ השולשב תינמז-וב
.טק עגרל

"תאזה הלודגה הספוקה הז המ" םאה תא שש-תב הלאש והשמ דעור לוקבו סוסיהב
והשמ הז ...'בתכ' ארקנ הז" :תוהמאל קר שיש ןויגהב טטרב הנזואל השחל אמאו
התאר ,םיגירח םיעוריאב תודלי לצא קר םייקש ןוימדב ,שש-תב ."םיימשהמ עיגהש
הטישומ הדיחפמו תיקנע דיו ,םתיעצמאב םיינשל םיחתפנ םיימשה תא החור יניעב
.הלומ דעורו קעוצה לודגה שיאל הדבכה תירותסימה הספוקה תא

עונל לודגה םדאה םרז לחה והשלכ בלשב .ידמ רתוי שש-תב תרכוז אל סקטה ךשמהמ
המלחו המדרנש תרכוז דוע איה ךשמהב .הנטקה החפשמה תא ץוחמל םייאו תוינלוקב
.הלילה ותואב םימעפ רפסמ התוא ריעהל המאל ומרג רשא "םיבוט אל" תומולח

תאז העפות רידגהל היה ןתינ אל .להק לומ ידמ רתוי רבדל בהא אל רפוסה איקרז
,םעה יטושפ םע םייפוסניאה םיחוכיובש בועיתה ומכ והשמ ילוא ,"להק דחפ" -כ
רבכ .הדח ןושלבו םר לוקב המ םושמ םינייטצמ ךא ,םיעדוי םניא אורקל וליפאש
םילצעתמ עודמ - םיבר לש םתלחנ איה הביתכהו האירקה תכאלמש רפסמ תורוד
"םינעדיה" וירוה וחרט הקוחרה תולגב דלי רותב דוע ?התוא דומלל םינקעצה הלא
טעמ ףאו ,תופשו הירוטסיה ,הביתכו האירק .םיחאה תשמחל התואנ הלכשה תונקהל
.הלוגס ידיחי לש םתונמאכ ,ורעצל ,ובשחנ ןיידע םקלחש םירבד - םיבכוכה תרות

תפצר תא וסיכ םיבתכ לש תומירע .בותכל בהא םג בהא לבא ,רבדל בהא אל איקרז
.רוזיאה ימע ימי ירבד דועית לש דגס הכ ול טקייורפב לחה הנורחאלו ,ורדח
םתואב "הרות תצק ץיברהל" בר הכ ןמז הפיצ הל תונמדזהה ול ןתנית ברעה
.םהיתובא לשו םהלש םתשרומ לע - טעמ ולו - םתוא דמללו ,םינקעצ

ךותמ םקלחו ,תונרקס ךותמ םקלח .ברעב םדקומ רבכ ףסאיהל ליחתה לודגה להקה
תפוקתמ דוע עודיה יפל - תובר םינש רבכ .וירחאש הלילזל םג ילואו סקטל היפיצ
דוד ריעב אל ,לודג הכ סוניכ הארנ אל - הכוראה תולגה ינפלש םינורחאה םיכלמה
.הצורמ תויהל תובוט תוביס םעפה ויה איקרזל .הל ןופצמש םישדחה םירוזיאב אלוטדנרבמר - השמ

,לודג לוקב רפוסה ארק "!ותנגה תא םהל קינעהו וניתובא תא החניהש אוהו ..."
ימי ירבד הנהו" .המכסהב ןהנה להקה "!לודגה רבדמב דוע שאב ובתכנ וירבדו"
היקחצ ונדמילש יפכ ,םייקל ונוויצ ןתוא םיקוחהו ,ונילא ורבעוהש יפכ וניתובא
עז להקהמ קלח ".הרהמב שדחמ הנבייש םישדקה שדוקב וניתובא תא תרישש
ימי ירבד לכ ופסאנ הז שודק רפסב" .יגולותימה ןהכה לש ומש עמשל תוחונ-יאב
"!שממ ונא ונימי דעו ןושארה םדאה תויה זאמ ללוהמה ונימע

הביתכב םדי ונתנש זאמ .ךכ לכ הבהלתה אל ןמזמ רבכ םחל-תיב לש םירפוסה תכ
דסיימ והירפש .דחוימב בושח טקייורפ םלועמ םהידיל לפנ אל ,תכה תא ודסייו
,בורקה רושעל תחטבומ הסנרפ םג .שגורמ ושפנ תא עדי אלו טעמכ תיעוצקמה תכה
!איקרז לש םיירוטסיהה ויבתכ לופכישו ףוסיא לש דחוימב תניינעמ הכאלמ םגו
הביתכהו הקתעהה תכאלמב ליחתהלו םיינתמ סנשל םהילע אהי םיבורקה םימיב
.םתוא הוולמ םינהכה תכריב םגו ,תשדוקמה המישמל ופסאנ רבכ םלג ירמח .הבורמה
םגו ,הפשב אצמיש תועט לכ ןקתל לוגדה רפוסהמ ידמל תישפוח די לביק ףא והירפש
רודל האיכ אבה רודה ךנוחי ןעמל ,תינרדומ תירבעל תימראמ רפסמ םיעטק םגרתל
.וצראל הלוגה ןמ בשש יצולח

הרומת אלל םקלחנו ,הלא םישדוקמ םירבד קיתענו לומענ םיבורקה םישדחבו"
,ומכוסו ורדוס רבכ םירבדה !ןורבחו םחל-תיב ,םילשוריבש תולודגה תוחפשמה ישארל
"!!םינוב ונא ותוא שודקה תיבה תדובעב ונינב תא ושמשי םישודקה םירפסהו
םע הלועפ םעפה םיפתשמה םישנאה הארמל ,טעומ אל קופיסב איקרז ךישמה
.ותובהלתה

חתפ תואריהל ךירצ דציכ ההתו ,והשמ היוהדה הליגמל לעמ תושגרתהב ןחג והירפש
םדוקה ברעב תכה לא הרבעוהש הדבכה המירעה ךותמ הנושארה הליגמה .רבד
קוחו עדימ תסיפ לכ ףוסאל חרט ןכא איקרזש היה רכינו ,תונונגס לש בר ברע הליכה
לש התליחת םעו ,דדוחמה הביתכה ילכ תא לטנ והירפש .םיקיתעה םימיהמ שדוקמ
ודי תא בריק אוה .הלחתהב חותפל הירוטסיהל הל יוארש טילחה הקתעהה תכאלמ
"...םיימשה תא םיהולא ארב תישארב" :בתכו יקנה ףדל
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא