םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכהקנילברטב םלועה ידלי - יהולא קדצ

רלמ היפוצ
(1987 -ב בתכנ)

תונשב ידוהי רעונש הצור היה אל - תומדא ילע וגצייל םירמייתמה תעדל ךכ - םיהולא
תונש לש הקנילברטב ידוהיה רעונה יפלכ וילדחמ לע ארקי וא ןיזאי ,הפצי םינומשה
!םיעבראה


בצקותמו תוברתהו ךוניחה דרשמל ךייתשמה ,יאמצעה ךוניחה תשר ל"כנמס ,ןוסרזיל םהרבא
ורזגש רוסיאל תוביסה תחא יכ (20.3.87 ,ל"הצ ילג) הפר הפשב תודוהל ןכומ ,ודי לע
איה קוינאימד טפשמב רעונה ינב לש םתוחכונ ךשמה לע תידרחה תוגיהנמה ברקמ ןנברו ןנרמ
לכ טפוש"ש ונחכוויהב הריפכ ירוהרהל עיגהל אלש רשפא דציכ ,ןכאו .הריפכ ירוהרהמ ששחה
?"טפשמ השעי אל ץראה


.וינפלמ דסחו ןח ואשנ אל םלועמ ,רבתסמ ,וללה .םידליל וסחיב הלוועה תקעוז לכמ רתוי
םידלי לע תוומ רזגש והימ "?אוה ימ ,אופא ,אל םא"ש ,ןימו תד ,עזג לדבה אלב םידלי
הווצמה ימ ?וביל תא דיבכה ומצע אוהש רחאל ,םכלמ אטחש אטח לע םתימהו ,םירוכב םיירצמ
היילתה ןויזחב קפתסה אלו - ןמה לש םינטקה וינב תומ לע ויתורודל םירופב חומשל
,יזירפה ,ירומאה ,יחיסה ,יויחה ,יתיחה ידלי לע הילכ רזגש והימ ?םהיבא לש תיבמופה
?"הווצמ" תומחלמב ,יקלמעה וליפאו ,ישגרגה ,יסוביהWhere was god, then?

םיפרוט םיבוד הסשמה אוה !וינימאמ ידליל - םהמ רתויו םלועה ידליל רזכאתה םיהולא
- בויא לש וינב תא תיממה אוה !ואיבנ עשילאל - יעבט המכ - וגעלש תעד ירסח םידליב
.םהיבא לש ותוקידצ ימרוג לע ,ןטשה ודידי םע תוברעתהב תוכזל ידכ - ךכ םתס


ומצעל אוה לטונ ךלומה ומכ !ץיוושואו קנאדיימ ,הקנילברט ידליב תושעל םיהולא לידגהו
םיפיב ,םהבש םיבוטב רחוב אוה סורואטונימה ומכו - םיכר םידלי - םדא תונברוק
,"השעת אל"ה איה יהולאה "השע"ל הביטנרטלאה !"וירחבנ" לש םהידליב - םימימתבו
,םיהולאה היה אל הקנילברטב םא - ןכש ,רתוי ול האימחמ הניא הנומאה לש תואר תדוקנמו
- וינזוא םטא ץיוושואב םינועמה "ויריחב" לש םתעוושל םא ,וילגר תא רידה קנאדייממ םא
אבאבה לש "םישודק"ה וילגר ימב ?"הננער"מ רבעשל רשה לש ויתוזוזמב ונשפחנ יכ ונל המ
?ץיבאבולמ יברה לש שיטה ןמ םיירישב ?תוביתנמ

.ללכב היה אל אוה ,קנאדיימב היה אל ,ץיוושואב היה אל ,הקנילברטב היה אל םיהולא םא
הנחקפית ןפ ,םהידלימ ריתסהל םידרחה םיבייח תאזה תענמנ יתלבה הנקסמה תא .אל .היה אל
.החוכנ תוארל םהיניע

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא