םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


םהיניב הריתסהו עדמו תד

לט ימולש תאמ


הברה תונד "הבושתב הרזח"-ה תיישעת ידי-לע תוקפומה תוטלקהו תורבוחה
הלאשב תוליחתמ ןה .עדמה יאצממל תדה תורבס ןיב הרואכל םידוגינה תייגוסב
תוארהל ותרטמש ןויד ךכ לע תושרופו "?עדמו הרות ןיב הריתס שיה" ,תשקבתמה
ישנא .יתימא עדמ ןיבל הרות ןיב אל רמולכ ,עדמו הרות ןיב הריתס ןיא ,אלש
אלו "םלוכ םע רדסב" תויהל הטונה ,תיללכה חורהמ םקוזיח תא םילבקמ תדה
תא רתוס וניא עדמהש ךכ לע הרזומ דואמ םיעד-תומימת שי .דחא-ףאב עוגפל
ומכ ,םיטעמ םישנא קר .ןיטולחל םידרפנ םימוחת ינשב םיקסוע םהש םושמ ,תדה
םינעוטו םרזה דגנ םיחוש ,סניקטא רטיפו סניקוד דר'ציר םייטירבה םינעדמה
הז רמאמבו ,ולא תועדל ףתוש ינא .עדמל תדה ןיב תטלחומו תידוסי הריתס שיש
התוכמס תא לטבמ ,ךכמ רתוי - תדה תא רתוס עדמה ךיא ריבסהל שקבמ ינא
.הליחת הנווכב תאז השעי םדא םושש ילבו ,ותויה םצעמ - ירמגל

עדמה תפצוח

תעידיל ךרדה תחנהב אוה תיתדה השיגה ןיבל תיעדמה השיגה ןיב ידוסיה לדבהה
הרבסה ןמ ,תדה יפל ;(הירואיתה) הרבסה אובת תואיצמה ןמ ,עדמה יפל :םירבד
ומכ ,םייוסמ רפס ללכ-ךרדב) תורבס לש תכרעממ הליחתמ תדה .תואיצמה אובת
לכל יארחאש הז יפמ התימאל תמאכ תלבקמ איה ןתואש (ןארוקה וא ך"נתה
תועט ןיא ירהש ,תורבסה תכרעמב תועט םוש ןכתית אל .(ארובה לאה) םירבדה
תכרעמל םימאות ויהי תואיצמה יטרפ לכש אוה חרכה ןכ-לעו ,םיהולא יפמ
יתש שי זא ,וללה תורבסה םע בשייתמ וניא רשא טרפ אצמנ םא .תורבסה
לש יוגש שוריפ איה הינשהו ,תואיצמה לש יוגש שוריפ איה תחאה :תויורשפא
הניא ,תועט ליכמ בותכהו ,הלאמ דחא ףאב יוגש שוריפ ןיאש תורשפאה .בותכה
ילוא ,הפ תחא תועט .םיפלק לדגמכ תדה תא תטטוממ איהש ינפמ ,ןובשחב האב
הנא דע ונאו ,תונוכנ ןניא תורבסה בור ילואו ,רחא םוקמב תחא תועט דוע
?םיעיגמ

,שיש המ םירקוח :תואיצמה רקח לש קלח חולמ ,רשפאש המכ דע ,ליחתמ עדמה
יתש שי ךכב .םיאצממה תא ריבסהל ידכ תורבס םיחסנמו םיאצממה לכ תא םיפסוא
ללכ בשחתמ וניא יעדמה רקחמה ,תישאר :תיתדה השיגל תויתטיש תוריתס
.יאמצע ןפואב םירבדה תא הלגמ אלא ,יהשלכ "תיהולא תולגתה"-ב
דובכ יוזיבו שדוקה לוליח ,שממ הפצוח אוה שדוק יבתכב הזה תובשחתהה-רסוח
רמאש ימ לש וירבדל בישקהל םוקמב תיאמצעה ותעד לע ךמתסמ םדאה הנה .לאה
תאז .תושדח תורבס לש האלעה םיבייחמ םישדח םיאצממ ,תינש .םלועה היהו
הנתשמ ,לוח לע הביתככ איה ,תיתדה העידיה ומכ אלש ,תיעדמה העידיהש תרמוא
ןכ-לע ,ולבוסל ןיאש רבד איה םדא לש ותוביציב העיגפה ירהו .ףרה אלל
.תדה לש הנסוח לע דימתמ םויא אוה יעדמה רקחמה

וליאו ,תושודק תורפ ןיא עדמל :תדה לשו עדמה לש תוטישב הריתס שי ,ןכ םא
ימ .דבלב םיאצממה תוכמס לע ןעשנ עדמה .תועט לש תורשפא תלבקמ הניא תדה
תדה ,תאז תמועל .רבעה ילודג לע וליפא קולחל יאשר יוארכ םיאצממה תא רקחש
"תיהולאה תולגתה"-ל רתוי םיבורק םה רשאב ,םינקזהו תובאה תוכמס לע תנעשנ
םא" :ל"זח ורמאש יפכ .םהירחא םיאבה תורודה רשאמ תוינחור רתוי םהב שיו
."םירומחכ ונא םדא ינבכ םינושאר םאו ,םדא ינבכ ונא םיכאלמכ םינושאר
תדה וליאו ,"םהילע תוילגת םיפיסומ ונא ,תוחפ ועדי םימדוקה" ,רמוא עדמה
עיגהל םילכ תוחוכב םיסנמ ונא ,תמאל רתוי םיבורק ויה םימדוקה" ,תרמוא
."םתמר תצקמל

תרתוס תואיצמ

יכ ןאכמ עבונ אל ןיידע .עדמל תדה ינש ןיב תיתטישה הריתסה לע ןאכ יתרבסה
תאמ תולגתה םהל שיו תדה ישנא םיקדוצ םא ירה .ושגנתי תדהו עדמהש חרכה שי
.תאזה תולגתהה תא רותסיש דחא אצממ הלגתיש הביס םוש ןיא זא ,ארובה לאה
אל םיהולא יפמ ןתינ ןכא בותכהש דוסיה תחנהב קבד רשא "רקוח"-ה ,ןכאו
יעדמה רקחמה לבא .תאז רותסי רשא תואיצמב דחא טרפ וליפא אוצמל חילצי
ןכתייו םיבותכה תא םאתת איה יכ ןכתיי ,תואיצמה :םיבותכה לע ךמוס וניא
ןיב לודגה רבשה ,ןכאו .םיבותכה ינפ לע תומידקה הל לבא ,םתוא רותסת יכ
םניאש םיטרפ דועו דוע הליג יעדמה רקחמהש לככ קימעהו רעפנ תדה ןיבל עדמה
.םייחה אצומב הלכו םלועה תרוצמ לחה ,"תיהולאה תולגתה"-ה םע םיבשייתמ
לע תולאשל תויוגש תובושת לש לודג רפסמ תונתונ תולגתהה תותד יכ ררבתה
.תואיצמה

תנייפאתמ םיבותכה לש םתותימאב םיקיזחמ ןיידע רשא תדה ישנא לש תודדומתהה
הדבוע םג איהש ,היצולובאה תרות לע ,לשמל .ליעל יתנייצש םיכרדה יתשב
םיבר תד ישנא םיסנמ ,הדבועה תא ריבסהל התרטמש הירואית םגו תחכומ
איה היצולובאהש םלזמ לזמתה הזה םוחתב ."תיעדמ-אל"-כ העיקוהלו הכירפהל
.התוא "ךירפהל" ידכ םיאצממ בתכשל ןיידע רשפא ןכלו ,ורקיעב ירוטסיה רקחמ
תא ךירפהל תונויסינב םנמז תא םיזבזבמ םינתאירבה ,יתעד יפל לבא
לע אלו ("בשוח השעמ") תננכותמ האירב לע רבדמ ך"נתהש ןוכנ .היצולובאה
שרופמב ןייצמ םג הז רפס לבא ,("רוויע ןעש") תוביסנל המיאתמה היצולובא
אקע אד .וילעמש םימה רגאמ ינפמ ונילע ןגמה ונשאר לעמ גג םה םיימשהש
םוקמב ללחה לא הלועש ליט לכ ירה - וזכ הרורב תואיצמ ךירפהל רשפא-יאש
ישנא םיסנמ ןכל .הרותה ירבד תא ךירפמ קצומה גגה יבג לע םיסיסרל ץפנתהל
ונימאי םה .קצומ גגל ותנווכ ןיא תישארב רפסב "עיקר" בותכה יכ תוארהל תד
,(םתיא םיכסמ ינאו) בותכה לש טשפה ןושל ךכש םושמ ,היצולובאב אלו האירבב
לש הריבצה בצמל עגונב בותכה לש טשפל דובכ םישחור םה ןיא םואתפ לבא
.םיימשה

עדמה :תדה תורבס תא םירתוס יעדמה רקחמה יאצמממ םיבר יכ ,אופיא ,וניאר
םימה תופקתשהכ אלו שמשהמ רוא ןוניסכ םיימשה לש לוחכה םעבצ תא ריבסמ
המאתהמ האצותכ םייחה םירוציה לש תנגרואמה םתובכרומ תא ;קצומה גגל לעמש
םימערה תאו ;והשלכ רצוי תאמ קנעמכ אלו תודירשה תרבגה ךרוצל תוביסנל
וא ומעזכ אלו 'וכו למשח ,םוח ,תוחלב תורושקה תועפותכ םימשגהו םיקרבהו
ךורע ןיאל םיווש םהו ,ךכ-לכ בוט םילעופ ולאה םירבסהה .לאה לש ותכרב
- "...םיהולא יכ" - "?...המל") םולכ םיריבסמ םניאש ,תדה לש םירבסההמ
עיקפה יעדמה רקחמה .("םיהולא לע תולאש םילאוש אל" - "?...םיהולא המלו"
.תואיצמה תרבסהל רבעב הל התייהש תוכמסה לכ תא תדהמ

?תדה לש התקלח לע ךרוד עדמה םאה

עבוקה אוה יעדמה רקחמה יכ םיילרביל תד ישנא הברה לע םג לבוקמ זא ,בוט
תולאש יבגל רבעבכ הפי תדה לש החוכ יכ םיסרוג םה לבא ,תואיצמה יניינעב
,תוננוגתה תדמע יהוז ,םרב .הלאכ םיימשג-אל םירבד דועו רסומ ,היפוסוליפ
תדה יכ ןועיטה .יעדמ רקחמ ינפב םיניסחה םיזועמב תדה תא רצבל ןויסינ
:האבה הלאשה תא הלעמ תוינחורו תויפוסוליפ תולאש יבגל ףקות הל שי ןיידע
םתוא ובתכש ינפמ ,תואיצמה לע תמאה תא םיליכמ םניא םיבותכה יכ וניליג
ונל ברע ימ ,ןכ םא ;םנמז לש תורבסה יפל ,םהל םישוחינ רשא םישנא
תואיצמה םא ?תויפוסוליפ תולאש יבגל תמאה תא םיליכמ וללה םיבותכהש
הלולע היפוסוליפה םג יכ רבתסמ זא ,םדאה לש וחור ירפ איה שדוקה יבתכבש
ונניאש םשכ שממ ,שדוקה יבתכ לע ךומסל םילוכי ונניא ,רוציקב .ןכ תויהל
.תינקיסקמ וא תינווי היגולותימ לע ךומסל םילוכי

תאזה הירואיתב ךרוצ דוע ןיא

תא םיריתמ םה ךא ,טילשה לאה לש ומויק תא תידיימ םיכירפמ םניא עדמה יאצממ
טילש והשזיאש םישנא ונימאה ורבע םימיב ?המוד רבדה המל .תאזה תורשפאה
םושמ ,זא יחרכה היה הז רבסה .ןוצר תעב םימשגה תא דירומ םיימשב ןוילע
,םימשגה תדיריל יגולורואטמה רבסהה אצמנשמ .אצמנב ונממ בוט רבסה היה אלש
תורשפא שיו ,יחרכה אל רבכ אוה לבא ,אל ?דימ יעבט-לעה רבסהה לטב םאה
תויגולורואטמה תועפותל םרוג ןוילעה טילשה יכ רמול רשפא .ותוא ךילשהל
,תדה תנומא ןיבל עדמה יאצממ ןיב הגיזמ יהוז .םימשגה תדיריל תואיבמה
העפות - "תיטסיאת היגולורואטמ" הל אורקל רשפא תאזה תיפיצפסה אמגודהו
,חנומ רותב רתוי הצופנו ,הל המוד .יעבט-לעה טילשה ידי-לע תיחנומה תיעבט
דע היצולובאה ךילהת תא החנה םיהולאש הבשחמה - "תיטסיאת היצולובא" איה
.םדאה תריציל

אל ,םלוא .תונוכנ תויהל תויושע תדל עדמה ןיב וללה הגיזמה-תוירואית יתש
תא ליעפמ םיהולא) זכרמב םדאה תמיש לש הלודג הוואגב תואטוח ןהש דבלב וז
ןה ןיא ,(םדא רוציל ידכ היצולובאה תא החנמ ,םדאה ןעמל היגולורואטמה
.הקיתעה םתנומא תא רמשל םיצור ןיידעש הלאל המחנ תתל קר אלא ריבסהל תואב
תוירואתה .םהירקחמב ןהב םישמתשמ םניאו ללכ ןהל םיקקזנ םניא םינעדמה
,טילש רותב ךלמב חרכה היה רבעב :תיתקוח הכולמל הבר הדימב תומוד הלאה
ןיאו ,םעה ירחבנ ידיב אוה םויה ןוטלשה וליאו ;תרחא הטיש התייה אלש ינפמ
למס אוהו ,עבק םירחבנה תיבש המ אלא תושעל לוכי וניא ךלמה .הכולמב ךרוצ
היצולובאה יהולא םג ךכ .םייתרוסמ םינממסל םעה לש ותקושת יולימל ,דבלב
תומייקה תוביסנהש ךרדב אלא םייח םירוצי רוציל לוכי וניא תיטסיאתה
ןכותמ הקיר הבוב אלא האירבה לש טילשה לאה דוע אל אוהו ,תוביתכמ
.תוביוחממו

העירפמ יעבט-לעה טילשה לאה תירואתש ןעוט ינא :קוחר רתוי דוע ךלא וישכע
המל .תואיצמה יוליגל העירפה איהש יפכ שממ תויפוסוליפה תותימאה יוליגל
לכ רשא רשיו קידצ ,עדוי-לכ ,לוכי-לכ לא לע םירבדמ שדוקה יבתכ ?יתנווכ
םיגורה 6000 ...תואיצמה ,יוא ,תואיצמה לבא .וידימ לווע ןיאו טפשמ ויכרד
םייח ילעב ,האושב םישוערפכ ורבדוהש םידוהי ןוילימ 6 ,םימואתה ילדגמב
תבייחמ תיתדה הירואתה !?הז לכ תא ריבסנ ךיא ...הז תא הז םיפרוט רשא
ידכ לאה קודיצ לש םייניש ילגלג לש תמשוגמו תכבוסמ ,הדבכ תכרעמ לש היינב
ףרשיי ?ול בוטו עשר .תדגונמה תואיצמה חכונל לאה לש ובוט לע רומשל
המשנ לוגלג ?רטפנ ומוי ןב קונית .ןדע ןגב הצופי ?ול ערו קידצ .םונהיגב
ידוהי תאוש .(ךכב וניניע תא ריאהש לע קחצי ןונמאל הבר הדות) אטוח לש
עדוי התא" ...וא ,םימיה תירחא תארקל ונתנומא ןויסינ ,םעה יאטח ?הפוריא
לע תולאש םילאוש אלו ,השוע אוה המ עדוי םיהולא .המל לאשת לא ,המ
תוחתפמ תא םיקיזחמ שדוקה יבתכש םינעוט ןיידע םישנאו !רדהנ ."םיהולא
.תיפוסוליפה תמאה

עדמה .ןכ בגא ךרדכ לבא ,אל ןווכתמב ?הלאה תולאשל הבושת ןתונ עדמה םאה
תתל ,ןווכתמב אלש ,םילוכי עדמה יאצממ לבא ,"המל" אלו "ךיא" הלאשב קסוע
םיהולא יבגל תותדה לש הירואיתה אמש .תויפוסוליפ תולאשל םג םיזמר ונל
ינפמ ןשי איצוהל שי תויפוסוליפה תולאשה לע תונעל ידכו ,ןיטולחל תיעטומ
ירה .ןכ ,יתעד יפל ?עדמה יאצממ לע הזה שדחה תא ססבל רשפא םאהו ?שדח
יכ הרבסה תא הלעמ שודקה יבתכב ראותמה יפכ הניא ונתורצוויה ךרדש הדבועה
םילוכי ונניא :תורחא םילימב .הלא םיבתכב ראותמש הז וניא ונתוא רציש המ
ךומסל ונילע אלא ,םלוע לש ומורב תולאש יבגל וליפא שדוקה יבתכ לע ךומסל
ידכ ,ןכ לעו .תואיצמהמ תועבונ רשא תויאמצע תורבס תולעהל ונתלוכי לע
ןיבל רשיו קידצ ,עדוי-לכ ,לוכי-לכ לא ןיב הזה ךבוסמה רשקה תא ריתהל
ארובה לאה יכ עובקל אלא ונל ןיא ,הז םע דחא הנקב הלוע הניא רשא תואיצמ
זא" .ותוא ארב םדאה אלא םדאה תא ארב אוה אלו ,םייק וניא ישיאה יעבט-לעה
ןעטי "!ונמצע תא ונרצי אלש םיעדוי ונחנא ירה ?ונחנאש המל ונעגה ךיא
וא תושי - המ םיעדוי ונניא) והשמ ,ונמצע תא ונרצי אל .ךכ ןכא .ןימאמה
םוש ןיא שדוקה יבתכל לבא ,ונתוא רצי (תעדה לע הלועה רבד לכ וא ךילהת
.וז הלאשל הבושתה לע לופונומ

יבתכ יפלכ "דובכ-רסוח" לש הטיש ,תדהמ תרחא הטישב לעופ עדמה :םוכיסל
.ןהיבותכ תא תמאות תואיצמה ןיאו ,תולגתהה תותד לש ןלזמ ערתיאו ;שדוקה
,הנממ הברהב בוט םתוא ריבסמ עדמהו ,תואיצמה יניינעב תדה תוכמס השלחנשמ
הלא תא םגש ינפמ ,היפוסוליפה יניינעב ףא תדה לע ךומסל ןיא יכ דשחה הלוע
ץוחמ אוה רסומו היפוסוליפ יניינעב ןוידה .יוארכ ריבסהל החילצמ תדה ןיא
ןמ :ןאכ םג ףקת יעדמה רקחמה לש "ףוצח"-ה ןורקיעה לבא ,עדמה םוחתל
תא בייחמה שדוק בתכ םוש ןיאו ,הרבסה אובת תיאמצעה הבשחמה ןמו תואיצמה
.וילא םתבשחמ תא ףוכל םישנאה
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא