םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Hofesh - articles

םיהולאהו ישונאה םונגה לע

במולוג ירוא תאמ

ujg20@cam.ac.uk

הילגנא ,'גדירבמייק תטיסרבינואב טנדוטס אוה ירוא


האמב עדמה יגשיה ילודגל התוא םיוושמה םיברש ,תילגת לע ונרשבתה הנורחאל
תוצרא אישנש ,הבושח הכ תילגת .חריה לע התיחנהו םוטאה חוציפ ןוגכ - םירשעה
םילגמ םניא ללכ ךרדבש םיאקיטילופ) הינטירב תלשממ שארו תירבה
יתווצ ינש .תפתושמ םיאנותיע תביסמב הילע ועידוה (עדמב רתי-תוניינעתה
הבר הדימ וליג םה - המצע ינפב העידי אוה םהיניב הלועפה ףותיש ,בגאש) םינעדמ
םונגה לש תינושארה הטויטה תא וחנעפ (רצק ןמז ינפל דע תידדה תובירי לש
.םדא-ןב תיינבל תוארוהה רפס - ישונאה

םיטונ ,תויעדמ תוילגתל תוינויצסנס תורתוכ תנתונ הידמה רשאכ ,ללכ ךרדב
םירבדה תא גיצהל םיסנמו ,רתוי םיריהז םה .תובהלתהה תא טעמ ןנצל םינעדמה
וריכזה םינעדמה - םעפה םג רכינ הזמ והשמ .תוינושאר תוחכוה וא ,תוזתופיהכ קר
,רסח ןיידע עדימהמ קלח ,םונגה לש תינושאר הטויטב קר ןיידע רבודמש ,ונל
ונחנא לבא ,ונינפל (ובורב) חנומ רפסה" :םירבודהמ דחא לע תישפוח הזארפרפבו
קלחו ,תובהלתהב וספתנ םה וליפא םעפה לבא ."ותוא אורקל דומלל םיליחתמ קר
ךכ .םיאקיטילופהמ אל ,םינעדמהמ ואב ליעל יתטטיצש םייזוידנרגה םייומידהמ
אלפתי דואמ אוה יכ רמאש ,םירבודהמ דחא לש ,תצקמב קר הריהזה ,הנעטה םג
.ןטרסב לופיטל הברהב םיליעיו םישדח םילכ ונידיב ויהי אל הנש 20 דועב םא
תילגתה תררועמש תויתאה תויעבב םיינריע דואמ םינויד םג ולהנתה ,ךדיאמ
םישנא דגנכ (לשמל ,חוטיב תורבחו םיקיסעמ דצמ) הילפא לש תורשפאה ןוגכ
שי יכ םא) רבדל אלש ;תומייוסמ תולחמל הייטנ לע עיבצמ יטנגה םנעטמש
ררוגתמ ינא הבש) הילגנאב ...םתדיל ינפל םדא-ינב בוציע לש תורשפאה לע (ורבידש
תא ןחביש תווצ שארב דמועה ,הלשממל יעדמה ץעויה תא ןייארל וברה ,(עגרכ
.הימושייו תילגתה לש תויקוחהו תויתאה תוכלשהה

.הרק בושח דואמ והשמש ,ךכ םא ,רורב

mipuy agenom aenoshi

ישונאה םונגה יופימ
תולחמ ילב םלוע - הרטמה :רמאמה ךותמ
ןודנול ,ןושחנ ןליאו ןורבנפיט ןרע תאמ
27.6.2000 ,תונורחא תועידי
.תונורחא תועידי תכרעמ תאמ בידא רתיהב שפוח רתאב םסרפתמ

קיפסמ שי ,םיניינעתמל) היתויועמשמו תילגתה יטרפל ןאכ סנכיהל יתנווכב ןיא
לבא .(רמאמה ףוסב םיאבומ "םיקניל" ינש ;הל הצוחמו טנרטניאב עדימ תורוקמ
- שפוח רתא יארוק תא דחוימב ןיינעי ילואש ,יבל תמושת תא ךשמ דחא רבד
ינא) .הידמה ישנאו םיאקיטילופה ברקב רקיעב ,םיהולאל תדמתמה תוסחייתהה
תילגתל וסחייתה דציכ עדוי ינניא - הילגנאב הידמה לע רבדמ ינאש ,בוש שיגדמ
וליגש בושחל היה רשפא ,הילע ורביד םהמ קלח הבש ךרדה יפל .(ץראב תרושקתב
Human Genome-ה ישארמ ,סנילוק סיסנרפ ר"ד .לאה לש ומויקל השדח החכוה
"It is humbling for me and awe inspiring to realise that we have יכ רמא ,Project
caught the first glimpse of our own instruction book, previously known only to God"
לע ינושאר טבמ סופתל םילוכי ונחנאש ךכב הוונעו הארי ררועמ והשמ שי ,ירובע]
:רמא ב"הרא אישנ וליאו ;[םיהולאל קר עודי היה התע דעש ,ונלש תוארוהה רפס
ונחנא םויה] "Today we are learning the language in which God created life"
.[םייחה תא םיהולא ארב הבש הפשה תא םידמול

Human-ה ישנאמ אוה ףא ,ןוטסלוס ןו'ג ר"ד ,לשמל .םיהולא לע ורביד םלוכ אל
"We've now got to the point in human history where :ךכ חסנתה ,Genome Project
for the first time we are going to hold in our hands the set of instructions to make a
ונחנא ,הנושארה םעפב ,הבש תישונאה הירוטסיהב הדוקנל ונעגה] human being"
ותוא רתוי וא תוחפ - [ שונא ןב תריציל תוארוהה ץבוק תא ונידיב קיזחהל םילוכי
קוקז אל אוה םג ,סאלפל ומכ ,ילוא) םיהולא תא ריכזהל ילב ךא ,סנילוק ומכ רסמ
יתיישעתה טקייורפה שאר) רוטנו גיירק דצל ,ןייארתה ןוטסלוס .(וזה הזתופיהל
,יטירבה 4 ץורעב ,( Human Genome Project-ה םע הרחתהש ,תירבה תוצראב
וקמחתה םהינש .םיהולאל םתוא הבריק תילגתה םא םהינש תא לאש ןייארמהו
םא ירהו .היצולובא "הארונ"ה הלימה תא ריכזה ףא רוטנוו ,הלאשהמ תויטנגלאב
?התוא ריכזת יתמ - הקיטנג לע םירבדמשכ היצולובאה תא ריכזת אל

המכו המכ לע עדוי ינא .הלאשה לע תופירח רתיב םיביגמ ויהש שיש חינמ ינא
אקווד הקיטנגל הפישחהש ,(סניקוד דר'ציר ןבומכ אוה םהיניב טלובה) םישנא
לע רביד אל שיא תוחפל ,יתרכזהש םיטוטיצה לכב .םיהולאמ םתקחרהל המרת
סנילוקו ,"םייחה תאירב" לע רביד ןוטנילק ."םדאה תא םיהולא ארב ובש דוקה"
ןייצלמ וענמנ םג םה .ותוא רציש לא לע אל ,ונלש דוקה תא עדויש םיהולא לע רביד
סיסנרפ) תויטסיאתונומה תותדה לש ישיאה לאה םירבדמ םה לא גוס הזיא לע
.םיטסיאדה לש "םיפוסוליפה יהולא" וא ,(ןימאמ ירצונ אוה סנילוק

שפוח ןולימ תורדגה יפל
לע םירובידהו ,(םזיאתאמ הקוחר הכ הנניא ילש תויטסונגאה יכ םא) טסונגא ינא
השגרה יל שי .יל םרצ הזב והשמ תאז לכב לבא .יל עירפהל םיכירצ ויה אל םיהולא
לע ןווכמב ורמש ,ילנוסרפה םיהולאל םמצעב ונווכתה אל םא םג ,םירבודהש
םאתהב םירבדה תא ושרפי םהיעמושמ קלח תוחפלש הייפיצ ךותמ ,תומימע
ןועיטב שמתשהל םיכישממה ולא תא םיריכזמ יאדוב םירבדה .תיתדה הנומאל
םייפוי ,םמויק םצעב םיעיבצמ עבטה יאלפש הנעטה :"לא דובכ םירפסמ םימש"
.םיהולא לש ומויק לע - םתובכרומו

.יטסיאתא-ונגאה שרגמב אקווד תאצמנ הקיטנגה :תפסונ םעפ ריכזהל יואר ןכל
םודיקל עייס אלש יאדוב יחכונה טקייורפה ינפל םונגה לע ונל היה רבכש עדיה
ונניא ישונאה ןימה לש יטנגה דוקהש ,ונל עודי םינש רבכ .תונתאירבה "עדמ"
ךילהתב ,םירחא םירוצי לש םייטנגה םידוקה סיסב לע רצונ אוה - תידוחיי העפות
ךרוצ אלל ,רמולכ) תינובת תושי דצמ תוברעתה םוש שרד אלש יעבטו יתגרדה
.(םיהולאב

pizuach agenom

בלש רחא בלש - ישונאה םונגה חוציפ
תולחמ ילב םלוע - הרטמה :רמאמה ךותמ
ןודנול ,ןושחנ ןליאו ןורבנפיט ןרע תאמ
27.6.2000 ,תונורחא תועידי
.תונורחא תועידי תכרעמ תאמ בידא רתיהב שפוח רתאב םסרפתמ


יכ .םה רשאב םייחל ינויח DNA-הש ,(ןוטנילק זמרש יפכ) ןועטל חונ םייתדל ,בגא
.ינובת רוצי ידי-לע ןנכות וליאכ הארנש ,והומכ ןיאמ בכרומ ןונגנמב רבודמ ןכא
םייחה םירוציהש םינעוט םוחתב םיקסועה םינעדמה בור ,יתעידי בטימלש אלא
, DNA-מ הברהב תוטושפ לופכש תוטיש לע וססבתה ץראה רודכ ינפ-לע םינושארה
,םימוגיפ הברהל הרוקש ומכ .א.נ.דה הנבנ וילעש "םוגיפ" ןיעמכ דבעידב ושמישש
הברה היה אוה ,עיפוה .א.נ.דהש עגרהמ :םתרטמ תא ואלימש רחאל "םיקרזנ" םה
.ומלענ ןה ןכלו ,ול ומדקש תוטושפה תורוצהמ ומצע לופכשב ליעי

- חותיפ יבלשב ןיידע ןה תומדוק תוטושפ תורוצ רבדב תוירואיתה יתעידי בטימל
הירואית םויה ןיא עדמלש הדבועה ךא .תויארהו םינועיטה קוזיחל םוקמ שי
הירואיתל עיגי אל אוהש חיכוהל ידכ הב ןיא םייחה תורצויה לע תססובמו האלמ
תא ארב םיהולא" - תיתדה הבושתהש ךכל החכוה הניא יאדוב איה .דיתעב וזכ
המכ הלספ הקיטנגה אלה .הנוכנה איה - "תוילולימ תוארוה תועצמאב םייחה
רוציו רוצי לכש הנעטה תא ,ראשה ןיב - תישארב רפס תירואיתב דוסי ינבא המכו
ריפסקייש םות ר"ד רמאש יפכ .םדאה ינבל דרפנו דחוימ דמעמ םע ,דרפנב ארבנ
"We share 51% of our genes with yeast and 98% with ,לסאק-וינ תטיסרבינואמ
םינגהמ 51% םיקלוח ונחנא] chimpanzees - it is not genetics that makes us human"
ונתוא השועש המ אל איה הקיטנגה - תוזנפמיש םע 98% ו םירמש םע ונלש
.[םיישונאל

יל וארת .םדאה לש ודוחי תא חיכומ תאז לכב הזה טקייורפה ,היינש הבשחמב לבא
דוקה תא חנעפל תוסנל וליפא ותעדב הלעמ היהש ץראה רודכ ינפ לע דחא ןימ דוע
.רחא רוצי לכ לש וא ומצע לש ,יטנגה

במולוג ירוא
ujg20@cam.ac.uk

letter

:םיירקיע תורוקמ
http://www2.haaretz.co.il/special/genome :"ץראה" רתאב ישונאה םונגה -
:(תילגנאב) BBC-ה רתאב ישונאה םונגה -
http://news.bbc.co.uk/hi/english/in_depth/sci_tech/2000/human_genome/default.stm

Hofesh - articlesףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא