םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


:(היצולובאה תשחכה) תונתאירב
בנג ארוח ,בנג ארבכע אל

"םילבוקמה םפש" תאמ


סיסב םוש ןיא היצולובאל המל ענכשל הסנמ חאפק השמ

וא עדמ :היצולובא" חפאק השמ (האופרל) ר"דה לש ותאצרה תא עומשל יתכלה םימי המכ ינפל
ריעצ ,ינוליח להקל תדעוימ התייה האצרהה הפיח יבחרב וקבדוהש תועדומה יפל ."הנומא
םיריעצה דחא יתייה (33) ינא ,םייתד ויה ועיגהש םישנאהמ תיצחמ תואיצמב .ליכשמו
תוארל הצור היה הצרמהש ןורחאה רבדה אוה ליכשמ להקש הדיעה האצרהה תמרו ,םלואב
,םינתאירבה תא םישמשמה םינועיטהו תוקיטקטה תא םיגדהל ידכ וז האצרהב שמתשא .םלואב
.םינתאירבה ינועיט לכ תא ךירפהל ,םיאתמה עדיה תרזעב ,לק המכ תוארהל ידכו


םדאה תאירב
ול'צוא ולואפ תאמ
סנסנרה ינמא ינושארמ ,(1397-1475) יקלטיא ןמא
Olga Gallery רתא תובידאב


היצולובא דגנ םית"בחמה לש םיחיכשה םינועיטה

דגנ םיליגרה (הבושתב ריזחמ = ת"בחמ) םיית"בחמה םינועיטה בור תא הללכ האצרהה
:הבחרהב הצרמה ינועיט תא ראתאש ינפל רוציקב םכסא םתוא ,היצולובא

,האירבה רזנ תריציל ואיבה הרקמ ךרדבש ,םיריבס יתלב םירקמ לש ףצר איה היצולובא .1
.םדאה רמולכ
אלש ךכ ,דאמ בכרומ אוה תימיכויב הניחבמ ןהו תימוטנא הניחבמ ןה ,םדאה ףוג הנבמ .2
.הרקמב רצונש ןכתיי
םינימ ןיב םייניב יבלש םירסח דחוימב .היצולובאב תוכמותה תויודע ללכ ןיא ,ףסונב .3
,ןכלו ,םינוש
םיגולויבה קרו הירואיתה תא וחד רבכ םלועב (םיאמיכו םיאקיסיפ) םינעדמה בור .4
.םהירחא םירגפמ ןיידע
תא לבקל םנוצר-יא איה היצולובאה תירואית תא םילבקמש הלאכ םנשי הללגב הביסה .5
.הבושתב רוזחל וא םיאטוח םהש ךכב תודוהל םתוא חירכיש המ ,ה"בקה

תירואית םצעב יהמ לע וירחא ףיסואש רבסההו ,האצרהה ךלהמ רואיתמ ררבתיש יפכ
תירק ךרד ,ןורי לבוי :הביד תועיבת ךרוצל יתבותכו ימש) הצרמה רקיש הפיאו היצולובאה
.ךירפהל רמייתמ אוה התוא הירואיתה יהמ ועדי ויעמושש הצר אל ר"דה ,(ןועבט ,26 למע


םינתאירבה לש לילחדה ןועיט

,םינתאירב לש תואצרה טעמ אלב יתחכנ :םינתאירבה ןיב ןפוד אצוי וניא חפאק ר"דה
םהמ דחא ףאו ,הלעה אוהש תוירקיעה תונעטה עברא לע םירזוח םלוכ ,םהירפסמ רפסמ יתארקו
Strawman) "לילחד ןועיט"ב שמתשהל איה םהלש הטישה .הירואיתה יהמ גשומ ןתונ וניא
םיארוקל וא להקל םינתונ ,םמצע לשמ "תינויצולובא הירואית" םיגיצמ םה וב (argument
ואר אל ןיידעש םהמ הלא וא) םינעדמה לע תלבוקמה תינויצולובאה הירואיתה יהוזש ןיבהל
םה המל םתוא ולאשת םא .ותוא םיסרוהו ףצק ףצשב לילחד ותוא לע םילפנתמ זאו ,(רואה תא
.םהירבדב רצקל םתוא חירכמ ןמזה רצוקש וריבסי םה ,תמאב היצולובאה יהמ םיריבסמ אל

חפאק יפלש DNA-ב יוניש ,היצטומ אוה דחאה :םיגשומל חפאק ר"דה דחיי ותאצרה תליחת תא
לצא ץופנה טוטהל ר"דה עציב ןאכ .תורבתסה אוה ינשה .הנירקמ האצותכ םרגנ אוה
:סרוקב לשכנ היה אוה הקיטסיטטסב הניחבב ותוא הסנמ היה םא לבא ,םינתאירבה

הנשי דימת .תוצובק יתשל םילפוטמה תייסולכוא תא םיקלחמ :יוסינ םיעצבמ ונאש חיננ
הרקמב םצעב ולבקתה ,עיפשה לופיטה וליאכ תוארנ ןהש תורמל ,ונלביקש תואצותהש תורשפא
5 לופיי עבטמהש 1:16 לש יוכיס ונשי ןיידע ,םימעפ 5 ןגוה עבטמ ליטנ םא :ילש המגוד)
הנושכ תיארנה האצות לבקל תורבתסהה תא רדוב יטסיטטסה ןחבמה .(דצ ותוא לע םימעפ
ףס ךרעמ הכומנ ,P תואה ידי לע הקיטסיטטסב תנמוסמה ,וז תורבתסה םא .הרקמב תיארקאמ
ונלביקש האצותה היפל הרעשהה תא החדנ ,0.01 וא 0.05 ללכ ךרדב ,שארמ ונעבקש םיוסמ
(ספא תרעשה תארקנה) הרעשה התוא תא םיחוד םא םג ."תוקהבומ תמר" ארקנ ףסה ךרע .תירקמ
הווש ולדוגש יוכיס םייק ןיידע :הנוכנ הניא ספאה תרעשהש חרכהב רמוא הז ןיא ןיידע ,
ספא תרעשה לש וזכ הייחד .תירקמ ןכא ונלביקש האצותהו הנוכנ ספא תרעשה וניחדש P -ל
."1 גוסמ תועט" תארקנ הנוכנ

תיחד רמולכ ,הנוכנ הניא וז הרעשהש תורמל ,ספאה תרעשה תלבק איה 2 גוסמ תועט
םג אוה השעמלו ,הלימ רמא אל ר"דה 2 גוסמ תויועט לע .הנוכנ איהש תורמל ךלש הירואיתה
םויס רחאלש חינהל איה תוצופנה תויועטה תחא ."1 גוסמ תועט" םילימה תא רמא אל
םג הז .1 גוסמ תועטל יוכיסה סונימ דחאל הווש 2 גוסמ תועט תושעל יוכיסה ,יוסינה
הרקמב והשמ לבקל יוכיסה םאש האצרהה ךשמב ןעטו רזח אוה :תושעל הסינ ר"דהש םשורה
.0.999 אוה הרקמב לבקתה אל והשמ ותואש יוכיסה זא ,ףלאל דחא ,דיגנ ,אוה

תואצותה .ותוא ליטמו תעכ יסיכמ עבטמ איצומ ינא .םימעפ 5 לטומה עבטמל עגר רוזחנ
יתש ךכ רחאו ילפ םימעפ 3 תלבקל יוכיסהו רחאמ .ץע ,ץע ,ילפ ,ילפ ,ילפ :ןה יתלביקש
ץע לע ךכ רחאו ילפ לע הלחתהב לופיל הטונ ילש עבטמהש יוכיסה ,1:32 אוה ץע םימעפ
.0.969 וא ,31:32 אוה

שמתשמ יתייה ילפ ,ץע ,ילפ ,ץע ,ילפ ןה לבקמ יתייהש תואצותה םא :ןאכ יתימירש ןבומכ
דיפקמו ,םדוק לפנ אוה דצ הזיא לע "רכוז" ילש עבטמהש ןועטל ידכ קוידב בושיח ותואב
עבטמה תא יתלטהש ינפלש הדבועה אוה תומרל יל עייסש המ .ינשה דצה לע האבה םעפב לופיל
:תורבתסה התוא הנשי ילפו ץע לש ףצר לכל .קודבל הצור ינא התוא הרעשהה תא יתחסינ אל
תליפנ היפל הרעשההש ןועטל לוכי יתייה שארמ הז ףצר אבנמ יתייה םא ןכל .32 -ל 1
ךישמא לבא ,עבטמל רוזחא דוע .התחדנ ירמגל תיארקא איה רחא וא הז דצ לע עבטמה
.םתוא איבה וב רדסב הצרמה לש וינועיטב


.היצולובא םירבוע אל םיסוטמ :הדבוע
היצולובא םירבוע אל םירוצי םג :ת"בחמה לש הנקסמ

סוגפלג ייאב האר אוהש רחאל ןיוראד ידי לע התגהנ ,חפאק יפל ,היצולובאה תירואית
שיחמהל ידכ .ףתושמ אצומב ורוקמ ןוימדהש קיסה אוה ןאכמ .הזל הז םימוד ויהש םירוצי
ןוימדהש ומכ .תונוש תופוקתמ םיסוטמ הארמה תיפוקש רוטקודה גיצה ,ישפט הז ןויער המכ
ךכ ,ינשהמ חתפתה דחאש הארמ וניא הינשה םלועה תמחלממ סוטמל טייר םיחאה לש םסוטמ ןיב
.ןטקה גדהמ חתפתה לודגה גדהש הארמ וניא לודג גדל ןטק גד ןיב ןוימדה םג

ויפל ןויערה תא :הז הרקמב ,ול יואר וניא הזש דובכ ןיוראדל קינעה אוה ,ןבומכ
ןונגנמ תא עיצה ןיוראד .ןיוראד ינפל קראמל רבכ הגה ףתושמ אצומ םינוש םירוציל
הירואיתל היה אל ןיידע הז בלשב ול ויהש תויריפמאה תויארה יפל יכ םא ,תיעבטה הרירבה
וב םישמתשמש רביא :ץרמנ רוציקב ,קראמל לש הירואיתה) קראמל לש הירואיתה לע ןורתי לכ
לודג חומ ךל היהי ,הברה בושחת םא ךכיפל .וב םישמתשמ אלש הזכמ חתופמ רתוי היהי הברה
היהי אל ךייאצאצלו ןוונתי אוה ךבנזב םולכ השעת אל םאו ,ךייאצאצל שירות ותוא רתוי
.("תושכרנ תונוכת לש השרוה" תארקנ וז הירואית .ללכ בנז


תיעבטה הרירבל ינטשפ חסונ

ידי לע ,דרפנב דחא לכ ,םיננכותמו םינבנ םיסוטמש ינפמ היצולובא םירבוע םניא םיסוטמ
DNA -ב תויוצמ םתיינבל תוינכתהש ,םירחא םירוצי םידילומ םייח םירוצי דועב םדא ינב
בור .תויצטומ תוארקנה ,DNA-ה תקתעהב תויועט תולפונ םעפ ידמ .םהלש םימוזומורכבש
תויצטומ םע DNA םקלחב לפנש םירוציה .תוליעומ ןטקה ןטועימ קרו ,תוקיזמ ןה תויצטומה
םיאשונש הלא דועב ,ירוקמה DNA -ה ילעב הלאמ םיאצאצ רתוי םיריאשמו םידרוש תוליעומ
תוטשפתמ תוליעומ תויצטומש איה האצותה .םיאצאצ תוחפ םיריאשמ תוקיזמ תויצטומ
.הנממ תומלענ תוקיזמה דועב היסולכואב

,תצקמב םינוש ףנכ וא רולפורפ ילעב םקלח ,םיאצאצ דילומ היה טייר םיחאה לש םסוטמ םא
אל .ססבתהל המ לע הל היה חפאק לש היגולאנאה זא ,םידרוש ויה םירפושמה םימגדה קרו
יתאבהש דאמ רצוקמהו ינטשפה חסונב וליפא ,תיעבטה הרירבה תא ריאשהל חפאק רחב הרקמב
.ולש האצרהל ץוחמ ,ןאכ


ןיעה תוחתפתה

םיאת ידראילימ םנשי חומב .םדאה ףוג לש תובכרומה תא םיגדהו חפאק ךישמה ןאכמ
הארה אוה .'וכו ,בצע יאתל םירבוחמה םירוטפצרוטופ ינוילמ שי ןיעב ,הזל הז םירבוחמה
טמשנ ריינ ףדש םינימאמ ונייה םאה :לשמ ונל איבה זאו ,ןיעה הנבמ תא המיגדמה תיפוקש
עדרפצ וירחאו ,(הרקמב) רינה לע ךכ רחאו (הרקמב) קורי עבצב ךרד ,לותח אב .בוחרב ול
תרשרש ירחאו ,ריינה לע םג (ןבומכ ,הרקמב) ךכ רחאו (הרקמב ןכ םג) םודא עבצב הכרד
אל םאו ?תיפוקשב גיצמ אוה התוא הנומתה תא ריינה לע ונלביק ,אלפו אלפה ,הלאכ םירקמ
םירקמ תרשרש היפל הרעשהה תא לבקל םיכסנש המל ,וזכ האלפומ םירקמ תרשרש לבקל םיכסנ
?רתוי הברה בכרומ הנבמ איהש ןיעה תריציל האיבה

ללוכ וניא אוהש איה חפאק לש "לותחה טירסת" תא לבקל ןכומ יתייה אל הללגב הביסה
הז תא קר תרחמל םהיניבמ םירחובו ,םיפד ינוילימ בוחרב םירזפמ ונייה םא .תיעבט הרירב
םירזפמו םיקתוע ינוילימב ותוא םימלצמ ,חפאק לש תיפוקשל םיאתמה םוקמב םתכ וילע שיש
חפאק לש תיפוקשל םיאתמה םוקמב םתכ דוע ול ףסונש הז תא תרחמל םכותמ אוצמל ידכ בוחרב
ךורציו םינש תואמ וא תורשע המכ ךשמיי ךילהתה) םימעפ יפלא רפסמ ךילהתה לע רוזחל ידכ
טלחהב ,(בשחמ תויצלומיסב םישענ הלאכ םייוסינ ןכלו ,םילותח ידראילימו םיצע ינוילימ
.ןיעה הנבמ תא דאמ ריכזת לבקתתש תיפוסה הנומתהש ןימאמ יתייה

לעבל הרשפאש היצטומ :ינטשפ ןפואב בותכא ,בוש .המוד ךילהתב החתפתה המצע ןיעה םג
םויה תועשב הרעמב אבחתהל ,לשמל) דורשל ול העייס ךשוחו רוא ןיב ןיחבהל רוויע םייח
רואה יטלוק םיאתה תא הזכירש תפסונ היצטומ .(הלוגס-הרטלוא הנירקל ףשחיהל אל ךכו
ךשוחמ ענ אוה םאה) ךלוה אוה וילא םוקמה יבגל עדימ לבקל ול הרשפא ףוגה תמדקב
יכ םא - הנומת לבקל ול הרשפא רואה יטלוק םיאתה יזוכירב תירורעקש תריצי .(?רואל
הרירבה ךילהת ,תוירקמ ןה ןמצע תויצטומהש תורמל .האלה ךכו ,ותביבס לש - תשטשוטמ
.ללכ יארקא וניא


ןועשה ןועיט

םאש ילייפ םאיליו רמוכה רמא הרשע עשתה האמב רבכ :ללכ שדח וניא חפאק לש ןועיטה
אל ןועשכ ךכ לכ קיודמו בכרומ הנבמש ונתעד לע םילעמ ונייה אל ,ןועש םיאצומ ונייה
םדאה ףוג לוכי ךיא ,הרקמב רצוויהל לוכי אל ןועש םאו .הרקמב רצוויהל לוכי היה
היצולובא ישיחכמ לש האצרה לכב הלעומ הז ןועיט ?הרקמב רצוויהל הברהב ונממ בכרומה
אוהש םינש האממ רתוי רבכ לבא ,ותוא לבקל הביס התיה אל םעפ ףא .תרחא וא וז הרוצב
.הלעומו רזוח

המכו ,בכרומ אתה המכ הארמו חפאק רזוח בוש ןאכ .םיאתמ יונב ,ךכ לכ בכרומה ,םדאה ףוג
ינפב םייח םניא ,האופרל ר"דה יפל ,םיאת :תפסות שי םעפה לבא .הרקמב רצונש ריבס יתלב
ודחאתה םיאתה זאו םיאת תריציל ואיבהש תויצטומ ןהל ורבטצה והשכיא רמולכ .םמצע
לע עדוי וניא םאה ?הזכ ןועיט תולעהל זעמ אפור ךיא .ןומדק רוצי הזיא לש ףוג תיינבל
?םייאת דח םירוציו םיקדייח לש םמויק


?הרקמב רצונ DNA -ה םאה

לאש להקה תא םישרהל הצרש ר"דה .DNA-ב תאצמנ םלשה ףוגה ןכו את לכ הנבנ היפל תינכתה
רדס תא עדיש והשימ להקב היה הרקמב .םדאה לש םונגב שי DNA יסיסב המכ עדוי והשימ םא
לע בוש חפאק רזח ןאכ .םיסיסב תוגוז 3*10^9 -ב ךרעב רבודמש ול הנעש (ינא) לדוגה
?םדאה לש םונגה תא לבקנ הרקמבש יוכיסה המ :תוירקמ לש ןועיט ותוא

-הש ללכ תנעוט הניא היצולובאה תירואית ,יתנייצ רבכש יפכ ,תישאר .לופכ אוה ןאכ רקשה
.היצקלסב הוולמה תויצטומ לש הכורא תרשרש לע רבודמ ,ךפיהל .הרקמב רצונ םדאה לש DNA
המ םילאושו תיפוס האצות לע םילכתסמ ונא ,תועבטמה םע ילש אמגודב יתיארהש יפכ ,תינש
םינימ ןוילמ םישולשכ ,הכרעה יפל ,םויה םימייק םלועב .הרקמב התוא לבקל יוכיסה
םימייק ויה םינימ ידראילימ המכ עדוי יניא .ולש ידוחייה DNA -ה דחא לכלו ,םינוש
רבד עדוי ינא לבא ,(!ודחכנש םינימה רפסמ לש לדוגה רדס תא םג עדוי יניא השעמל) רבעב
ויהש DNA -ה יפצרו םינימה רפסממ ןטק רירבש אלא םניא DNA יפצרו םינימ םתוא לכ :דחא
ססובמ תויהל ךירצ םייח םירוצי לש יטנגה דוקהש חינהל הביס םג ןיאו ,םייקתהל םילוכי
.DNA לע אקווד

"םיירשפא יתלב םירקמ יפוריצ" םתוא לכ תמישרב הז בלשל דע רע ראשנש ארוקה תא האלא אל
ותואש םשור עמושה לצא רוציל שי .םירקמה לכב דחא אוה ןורקיעה .הצרמה איבה םתוא
דיחי ילאידיא ןונכת שישו ,םירקמ יפוריצ לש הרדס תועצמאב רצונ "אילפהל בכרומ והשמ"
.ונינפל הצרמה גיצמ ותוא ןונכתה אוה ,"והשמ" ותואל


םדאה לש תוחתפתהה ץע


"תורסח תוילוח"

הנוכמש המ ,םינבואמה דרוקרב םירעפ :םינתאירב לע ביבחה אבה ןועיטל הצרמה רבע תעכ
ןמאנ ,ר"דה) הזנפמישה לש הז ןיבו ישונאה DNA-ה ןיב לדבהה ."תורסח תוילוח" םיתעל
ףוק וניא הזנפמיש ."ףוקה" יוטיבב שמתשהל דיפקה ,ידמ קיודמ חונימ לע תרסואה ותטישל
םושמ ןיא תירבעב ,"םדא ףוק" -ו "ףוק" רובע תודרפנ םילימ שי תילגנאב .םדא ףוק אלא
,ישונאה DNA-ב םידיטואלקונה תוגוז רפסמ תא רוכזנ םא ,וא ,1% -כ אוה (וזכ הדרפה המ
.םדאל "ףוקה" ןיב רבעמ תורוצ ינוילימ םישולש אוצמל ןכ םא םיפצמ ונייה .3*10^7 -כ
,םויה יל עודיש המל ןוכנ ,םיכייתשמה ,םינבואמ םידינמוה ינימ לש ןטק רפסמ שי לעופב
םיקתיפולרטסואה רבעשל) סופורתנאראפו ,סוקתיפולרטסוא ,(םדא) ומוה :םיגוס השולשל
?תורסחה תוילוחה לכ הפיא.(ייסיאובו סוטסובור םינימהמ ,םינוסחה

עויסבו ,וירבד תא יתעסיש .הצרמה לש היגוגמדה לומ רתוי קפאתהל יתלוכי אל הז בלשב
לש רוכזא ללוכ ,ותא חוכיוב יתלחתה םירקשה ףטשמ םהל סאמנש םלואב םירחא םישנא המכ
.חיכשהל הצור אוהש םירבד המכ

.םינובלח דדוקמ םדאה לש DNA -המ דחא זוחאכ קר :תושורדה תויצטומה רפסמ םוצמצב ליחתנ
לכב ."לבז DNA" אוהש וא ,והשלכ יתודירש ךרע ול שי םא חוכיו םייק ראשה לכ יבגל
99% -לש ןכ םא חינא .פיטונפה לע ללכ תועיפשמ ןניאש תויצטומ רבוצ הז DNA ,הרקמ
הרירבהש ללגבו "םיפדרנ" םינודוק ללגב ,רתוי ףא לודג רפסמה תואיצמב) תויצטומהמ
רוציי לע העפשה לכ תורסח ןה (ליעפה DNA -ב תויצטומהמ קלח הקליס תיעבטה
.םינובלח

ךרדב .םצמצל ןתינ הלא לש ןרפסמ תא םג ?ןתיא המ .תורסח תוילוח 300,000 םע ונראשנ
םד גוס ,רכזה לש ןיפה ךרוא ,רוע עבצ .םיינישו תומצע הז םינבואמב םיאצומש המ ללכ
בידנ רתויש המכ תויהל ידכ .םינבואמב םירמשנ םניא PTC ארקנה לקימיכ םועטל תלוכיהו
םירמתשמ םניאש םיקלחה לע ללכ ועיפשה אל תויצטומ ןתואמ יצח קרש חינא ,חפאק יפלכ
.םינבואמב

םיקסועה םיטעמ םיגולופורתנאואילפ קר םנשי .םלשומ תויהלמ קוחר םינבואמה דרוקר
שי הלאל םג .הקירפא לש ארונה םוחב המוצע תונלבסו בר עדי תשרודהו השיתמה הדובעב
םירתא לש דאמ ןטק רפסמ ונשי .םידינמוה ינבואמ אוצמל ןתינ םהב םירתא הברה ןיא :היעב
ופשחנ םהב הינקב הנקרוט םגאו היפויתאב ראדה ,הינזנטב יאבודלוא קיקנ םהיניב ,הלאכ
.המיאתמה תופוקתהמ תובכש

םסרופמה דלשה ,"יסול" .ללכב םיאצמנ תונבואמה תופוגה יקלח לכ אלש אלא ,דבלב וז אל
דוע היהא .תומצעהמ 40% -כ קר ללכ ןוסנהוי דלנוד אצמש סיזנרפא סוקתיפולורטסוא לש
.רבכ ואצמנ םיבושחה םינבואמהמ יצחש חינא :חפאק ר"דה יפלכ בידנ םעפ

הרירב ?חפאק ר"דה חכש המ .ןרדעה תא ריבסהל שיש תורסח תוילוח 75,000 םע ונראשנ
.ןבומכ ,תיעבט


תיעבטה הרירבה

לע אלא ,םידדוב םינג לע תלעופ הניא תיעבטה הרירבה .הז אשונב רתוי תצק קימעא םעפה
.תופיצרכ תוארנ ןה ןכלו ,םיבר םינגמ תועפשומ םיטרפ םתוא לש תונוכתה בור .םיטרפ
םדא ינב לצא .לקשמ יוויש תדוקנ וזיא ביבס םיטרפה בור םיזכורמ ,ןמזה בור ךשמב
ינא .םיטרפה ןיב תונוש םג תמייק .רטמ 1.75 ךרעב אוה עצוממה הבוגה ,אמגודל ,םירכז
םינמזב .רטמ 1.65 םהבוגש הלאכ םגו ,רטמ 1.85 הבוגב םירבג םיריכמ םלוכש חינמ
תופוקת ךשמב ןכלו ,עצוממהמ ידמ תולודג ןניאש תויטס יפלכ "תינלבוס" היצקלסה םנוקיתכ
.עצוממ ותוא ראשנ עצוממה תיסחי תוכורא

םח םוקמל הרגיה הייסולכואהש וא חרק תפוקת לשמל ,לודג יתביבס יוניש ונשי רשאכ לבא
תונוכת לש עצוממה וז הרוצב .דחא דצמ םינוציקה דגנ םואתפ לועפל הלוכי היצקלסה ,רתוי
לודג המכ .שדח ןימל התוא ךופהתש הדימב הרצק הפוקתב תונתשהל לוכי הייסולכואב תובר
ףלא 200 ךשמב ודדנ םדא ינבש איה הדבועה .עדוי יניא ?יתביבסה יונישה תויהל ךירצ
הבר תונוש ךכ הרצונש תורמלו ,ץראה רודכ לע ירשפא ימילקא רוזיא לכל תונורחאה םינשה
ךרואל ףוגה ךרוא ןיב סחי ,הבוג ןוגכ םינבואמב תורמתשמה תונוכתב םג) תויסולכוא ןיב
תתל Homo sapiens תקולח תא קידצהל ידכ הקיפסמ הניא ןיידע תונושה ('וכו םיילגרה
םוקמב וילא ותביבס תא םיאתהל ול הרשפא םדאה לש ההובגה היצנגילטניאהש ןכתי .םינימ
תונוש םע ונתוא ריאשה תישונאה תלשושה לש ריהמה תוחתפתהה בצקש וא ,ךפיהה הרקיש
.םישדח םינימ תוחתפתה רשפאל ידכמ תמצמוצמ תיטנג

ךשמב היפל הירואית 1972 תנשב ועיצה דלוג יי'ג ןפטסו 'גדרדלא סליינ םיגולוטנואילפה
.(Stasis) "ןואפיק" תוארקנ הלא תופוקת .תיגולופרומ םינתשמ םניא םינימ ןמזה בור
תורשע דע יפלא) יגולואיג הדימ הנקב דאמ תורצק ןה םישדח םינימ תורצוויה לש תופוקת
"עטוקמ לקשמ יוויש" תארקנ הלוכ הירואיתה ."הכפהמ" ןתוא וניכ םה ןכלו ,(םינש יפלא
.קיא-קנאפ ,הירואיתה ידגנתמ יפב וא ,(Punctuated Equilibria)


םינוש םיגוסמ םיבאז שי םלועב לבא - ולש הביתל םיבאז ינש קר חקל חנ

.םינימ ךותב תונושה תא ריתסהל םילוכי םניאש םיעדוי ,ןבומכ ,חפאק ללוכ ,םינתאירב
םיכייש םהש תורמל ,םיינשהש תוארל ידכ בגנהמ באזבו הפוריאמ באזב טיבי והשימש קיפסמ
רוקמש ךכ ,ולש הביתה לע םיבאז ינש קר חקל חנ .הזמ הז םינוש םיארנ ,ןימ ותואל
רמולכ ,היצולובא-ורקימ םינתאירבה "םיריתמ" וז הביסמ .היצולובא תויהל בייח תונושה
לע "םירסוא" םדועב ,(Kinds) "םייסיסב םיארבנ םיסופיט" ךותב היצולובא
,תויהל לוכי .והנשמל דחא "יסיסב ארבנ סופיט" לש תונתשה רמולכ ,היצולובא-ורקאמ
תייסולכואל הכפה תחא הייסולכואש דע היצולובא ורבע םינומדק םיבלכ תויסולכואש ,לשמל
ורבע ןומדק ףרוט תויסולכואש ןכתיי אל לבא ,םירלייוטור תייסולכואל הינשהו ,םילדופ
."לותח"כ ונל עודיה ןימל תרחאה "בלכ"כ ונל עודיה ןימל הכפה תחאש ךכ היצולובא
.ןימה םע "יסיסבה ארבנה סופיט"ה תא םיהזמ ,חפאק ראשה ןיב ,םימכחותמ תוחפ םינתאירב
םיאצאצ דילוהלו גוודזהל םילגוסמה םיטרפה לככ רדגומ ןימש אוה הז יוהיזב ןויגהה
אל םימכחותמ רתויה םינתאירבה .םירורב תולובג לעב אופיא אוה ןימ .הז םע הז םיירופ
לע רתוול םיכירצ םה םנמוא ."םייסיסב םיארבנ םיסופיט" ןיב םירורב תולובג םישל םישש
ףצר םיגדיו והשימ אובי םא לבא ,טרפ לכ ךייש "יסיסב ארבנ סופיט" הזיאל תוהזל תלוכיה
אל ,ינש דצמ יברח-ןשה לותחלו ,דחא דצמ תיבה לותחל ןומדק לותחמ ליבומה םינבואמ לש
ארבנ סופיט" ותואל םיכייש יברח ןשה לותחהו תיבה לותחש זירכהל היעב ול היהת
."יסיסב

םרמאממ םייביטקובורפ םיטפשמ רפסמ תוכזב םינתאירבה יריקיל וכפה דלוגו 'גדרדלא
לש) יעוצקמ דוס אוה רבעמה תורוצ לש םינבואמה רדעיה" לשמל ,1972 תנשב םסרופש
לע םיאונש םג ועיצהש הירואיתה רקיעבו םה ,דרוסבאה הברמל ."(םיגולוטנואילפה
"היצולובאה תונוכנ-יאל היארה תא םינתאירבה ידימ םיפטוח" םהש ינפמ ,םינתאירבה
.(Gish ,1986 .Evolution :Challenge of the Fossil Record)


םייניב תורוצ לש םינבואמ

הדבועה אוה "יעוצקמ דוס" רותב רמשמ לכמ רומשל םיצור ויה םמצע םינתאירבהש המ
דראציר ,ראשה ןיב ) םינימ ןיב םייניב תורוצ םג .ולגתה םייניב תורוצ לש םינבואמש
ינשל םיכייש סיליבה ומוהכ וגווסש םינבואמהש רפסמ Origins Reconsidered ורפסב ,יקיל
םיגוס ןיב םייניב תורוצ םג ,(ןימ הזיאל ךייש ןבואמ הזיא טילחהל השק לבא - םינימ
וכייש רמולכ ,סיליבה סוקתיפולרטסוא היה ירוקמה ומש - סיליבה ומוהל רוזחא בושו)
.תוכרעמ ףאו תוקלחמ ןיב םגו ,(ומוה גוסה חתפתה ,הארנכ ,ונממ גוסל ותוא

היה ,תעדה לע תלבקתמ הניא היצולובאה תיעדמ הניחבמש תוארהל םייס חפאק ר"דש רחאל
קר ,רתי טוריפל ןאכ סנכא אל .ותעד לע םיקלוח התוא םירקוחה םינעדמה המל ריבסהל וילע
:םיבלשה תשולש תא ןייצא

.תויארה דגנכ הירואיתה תא םילבקמ םה ןהיפל היצולובא ירקוח יפמ תוטטיצ תאבה (1
םדאש םיטפשמ השיש יל ןת": הילשיר ןומגהה רמאש יפכ .םרשקהמ םירבד איצוהל איה הטישה
."ותוא ףורעל הביס םהיניב אצמאו ,רמא עשפמ ףח

תא תוללושה ,םיאמיכו םיאקיסיפ רקיעב ,םירחא םימוחתב םינעדמ יפמ תוטטיצ תאבה (2
לע תוגשה םהל שי םא םג םעוצקמב בטיה רדתסהל םילוכי םיאמיכו םיאקיסיפ .היצולובאה
היעב היהת אל גולויב וא גולואיגלש ומכ קוידב ,קמועל םלועמ ודמל אל םה התוא הירואית
,רקובה הדובעל ועסנ םה רשאכש ינפמ תוסחיה תרותב םינימאמ אל םהש וטילחי םה םא ללכ
.קקפב ודמע םה רשאכ טאל לבא ועסנ םהשכ רהמ רבע ןמזה

םהייח לכ ךשמב היצולובאב וכמתש םיריהצמה םישישק היצולובא ירקוחמ תוטטיצ תאבה (3
ללכ ךרדב איה תרתוכה תלוג .םיהולא לש ומויקב הרכהמ ענמיהל ןוצר ךותמ םייעוצקמה
אל אוה ויפל ,(ילסקאה ןאילו'גל טוטיצה תא סחי חפאק) ילסקאה סודלא לש הז ומכ ,טוטיצ
ןימאנש הצור היה םתסה ןמ חפאק .ולש ינימה שפוחה עגפי ךכש ששחמ םיהולאב ןימאהל הצר
לכו ,"םינימה אצומ"ב קרפ תארוק ,הילותב תא תדבאמ איהש ינפל ,האושנ אל הרענ לכש
תא םירקוחה םייתד םינעדמש ןימאהל יל השק .רכל תחתמ רפסה ותוא תא החינמ הצורפ
סלרא'צ) םהינפל ך"נתה ירופיס תא םירתוסה תוערואמ ורקחש םיגולואיגה וא ,היצולובאה
קיתע רתוי הברה םלועהש הארמ אוה וב "היגולואיגה תודוסי" רפסה תא םסרפ ,רמוכ ,לאיל
םוקמב .דנלטוקסב םינוחרקל תויאר אצמ ,רמוכ אוה םג ,קיו'גדס םדא .ך"נתב בותכש הממ
םויה דע תלבוקמה הירואיתה תא עיצה אוה ,הלחתהב הטנש יפכ ,לובמל החכוהכ ןתוא שרפל
."לובינ רחמ יכ לוגשו לוכא" וטומה לע רומשל הנווכ ךותמ תאז ושע (חרקה תופוקת לש


?הנוכנ הניא היצולובאה תירואיתש חיכוהל הצור ךכ לכ ת"בחמה המל

תא ענכשל חפאק ר"דה ךכ לכ הצור המל איה תחאה .הבושתל תוכחמה תורחא תולאש יתש ןנשי
םע היעב לכ ןיא םיבר םייתד םישנאל ירה ?הנוכנ הניא היצולובאה תירואיתש ויניזאמ
The Bible does not tell us how the heavens go but how to go to" הרממה .הירואיתה
הירוטסיה רפס וניא ך"נתה" רמא 'ץיבובייל 'פורפהש ינפל הברה האשילקל הכפה "Heaven
ץלאיי אוה היצולובאה תא תוחדל טילחי והשימ םא ויפל ןויערה םג ."םיקוח רפס אלא
םאו ?םזינאמשב וא ?וטנישב וא ?םזיהדובב ער המ .ריבס וניא לארשי יהולאב ןימאהל
עברא תאשל ול רשפאמה םאלסיאב רחב אל המל ,ולש ינימה שפוחל דרח ךכ לכ ילסקאה סודלא
רחאל דיימ רואה תא הליג אל המלו ?ללכ ותוא הליבגמ הניאש תינומרומה תדב וא ,םישנ
?ויאושינ

התייחד וליאו ,רקיעב רפוכל ךופהל םדא האיבמ הניא ןכ םא תינויצולובאה הירואיתה תלבק
.ןימאמ ידוהיל ךופהל ותוא האיבמ הניא


?םינתאירבה םירקשמ המל

,הבושתב םינוליח תרזחה ,הרטמהש חיננ םא םג .םירקשמ םינתאירבה המל איה הינשה הלאשה
ירה ?האצותה היהת המ .וז הטישב םירחוב םהש ךכ לע הומתל שי ןיידע םירקש הקידצמ
םא ומצעב קודבל טילחהל םתס וא תמא תעד לש םיסרטנוקה דחאב לקתהל לולע הבושתב רזוחה
היסולכואב אקווד ןרקשכ העקוה תנכסב ת"בחמה דומעי זאו ,תמא אוה ת"בחמה ול רפיסש המ
טיעלהל ילב םיהולאב ןימאהל םדא ענכשל רשפא יאש םיענכושמ ךכ לכ םית"בחמה םאה .תיתדה
?םירקש ותוא


רוחה אלא - בנג רבכעה אל

אל םיזולנה םהישעמש תוארהל לדתשא האלהו ןאכמ .םינתאירבה תוגהנתה לע יתרטיק ןאכ דע
.ונלש שעמה רסוחב רקיעב ,םינוליחה דצמ הלועפ ףותיש ילב חילצהל םילוכי ויה

ןתנש ,ימוקמה םכחל ונפ םיבשותה .תובינג תייעב התיה תחא ריעב ,ל"זח ירופיסמ דחא יפל
רשאכ .רוחל איבהו םתוא חקל רבכעהו המדאה לע הטיח ירגרג רזיפ ,רבכע חקל :המגדה םהל
ארבכע אל" התיה םכחה לש הנקסמה .הטיחה ירגרג תא דוע ףסא אל רבכעה ,רוחה תא םתס אוה
.בונגל וקיספי םה ,הבונג הרוחס םיבנגהמ ונקי אל םאש אוה לשמנהו ,"בנג ארוח ,בנג


הלכשהב רוחה

ידכ ,ןאכ םג .תויוטש םהישארל םיסינכמו ,םישנא לש םתעד תא םיבנוג םינתאירבה
תוביסמ עבונ רוחהו ,הלכשהב רוח אוה רוחהו ,רוחה תא םותסל שי בונגל וקיספי םירבכעהש
.תובר

ידכ ונלש הרבחבש ךכל עדומ ינא םג ,עבטה יעדמב םיאמדקאה לכ ומכ .תיתרבח ,תישאר
אל לבא ,תישונאה תוברתהו הרבחה ימוחתב עדי לעב תויהל ךיילע ליכשמ םדאל בשחיהל
איה םג) הקיטמתמב הניחבה דבלמ ,דומעל דימלתה לע תורגבה ינחבמב ,אמגודל .עבטה יעדמב
הירוטסיה ,תילגנא ,רוביח ,ןושל ,תורפס ,ך"נתב תוניחבב (הרוהט תישונא הריצי
בבוסה יזיפה םלועה לע לבא .רובל ,קדצבו ,בשחי הלאב יסיסב עדי ול ןיאש ימ .תוחרזאו
םיזג םהמ עדוי וניא םא םג ליכשמל בשחיהל לוכי םדא .םולכ טעמכ תעדל שרדנ וניא ונתוא
.םימסרכמ םניא םיבנראש וא תוסחיה תרות יהמ ,םיליצא

גושגשל םיכוז םהמ תחא קר איה תונתאירבהש םיעדמ-ודואספהש אלפ אל הז יתרבח םילקאב
אוה ("ץראה" דבלמ) םיצופנה םינותיעה לכב םיעובק םירודמל הכוזה דיחיה "עדמ"ה .םיהדמ
ןבל רעיש תוריחשמה אלפ תוירטפ לע אתבס ירופיסב םיאלמ םוסרפה ירודמ .היגולורטסאה
םרוג היה רוביצה לצא עדי טעמ .םישיבגב הרוקמש "תיבויח היגרנא" תועצמאב םיאפרמ לעו
ותוא םישרוד אל ונחנא לבא ,לגרה תא טושפל םישחנה ןמש ירכומו םיגולורטסאה לכל
,הלא םיאשונב קוסעל השש הניא תעדל רוביצה לש ותוכז לע רומשל אוה הדיקפתש תונותיעהו
.תומוסרפ לש דספהל םג איבהל לולעש המ


עדמב תורוב יפלכ תינלבוס הרוצב סחייתהל קיספהל

תורוב איה עדמב תורוב .עדמב תורוב יפלכ תינלבוס הרוצב סחייתהל קיספהל עיצמ ינא
הנומ דירש יסוי רשאכ .ללכ ונתוא תעזעזמ אל איה המ םושמ לבא ,ך"נתב תורוב ומכ קוידב
םיבתכמבו םירמאמב ואלמתה םינותיעה :םיפיסה תומא ודער קרב לש ותלשממב ךוניח רשל
רשאכ לבא .ך"נתה ידומיל תא לטבל ,הארבנ אלו התיה אלש ,ותנווכ דגנ ואציש תכרעמל
"םוקיה לש ותוריהמ" תא בשחל דימלתה שקבתמ הב הלאש הסנכוה הקיסיפב תורגבה תניחבל
שירחמ טקשב רבע ןיינעה ,םימי השישב ארבנ םלועהש ,הרותב רמאנה םע וליג תא בשייל ידכ
,"ץראה"ב רצרצק דחאו בחר דחא ,םירמאמ ינש לכה ךסב אשונה לע יתארק ינא .םיינזוא
ךונח רוספורפה ."שפוח" רתאב םימטייא ינשו ,"ץראה"ב אוה םג ,תכרעמל דחא בתכמ
אוה םג השובה הברמל הליג הקיסיפב הניחבה רבחמ לש תורעבה דגנ רמאמב אציש דניורפטוג
םא ."םינש ינוילימ תואמ" םימייק ץראה רודכ לע םייחה ,וירבדל .היצולובאב תורעב
?ריקה יבוזא ודיגי המ ,תבהלש הלפנ םיזראב

דתעתמש ימ לכמ שורדל התועמשמ עדמב תורעבלו ך"נתב תורעבל סחי ותוא תולגל יתשקב
תא ועדיש ךירצ אל .הברה אל .םיעדמ לש תמיוסמ תומכ דומלל לארשיב הרומ תויהל
ומוה לש ויתובא םהימ ,לודגה ץפמה והמ ,יהמ ועדיש לבא ,תוסחיה תרות לש הקיטמתמה
לכ םדוק ךרוצ שי לארשי תנידמב םיעדמב ראות לבקל ידכ .תויעדמ תודבוע ראשו סנאיפס
.עדמב עדי ול ןיא םא תורפס דמלל לכוי םדאש הביס ןיאש ךכ ,תורפסב תורגב תניחב רובעל
סרוקב הדבעמ ךירדמ יתייה רשאכ ,םעפ יתלקתנ ובש הז ומכ םיבצמ וענמי ילוא ךכ
.לחוז אוה ןיפלודש בשח רשאכ יתוא םיהדה םיטנדוטסה דחאו ,הטיסרבינואב היגולואוז


תורדשמ הדועסמ לא ואצי םינעדמהש ןמזה עיגה

םהלש עדיה תרבעהבו רקחמב םדיקפת רקיע תא םיאור ונימיב םינעדמ .הימדקאה ,תינש
םינעדמה לש עדיה לבא .ן"ח יעדוי לש תמצמוצמ הטילא תריציל איבמש המ ,םהלש םיטנדוטסל
קלח םינמממ םימלשמ ונאש םיסימב ,ונלוכש ינפמ ולו ,הלוכ הרבחל אלא םהל קר ךייש וניא
.םהלש תורוכשמהו םירקחמהמ רכינ

ילודגמ דחאו "ןיוראד לש גודלובה" ומצעל קיבדהש יוניכב עודיה ,ילסקאה ירנה סאמות
.םילעופ לש להק ינפב םניחב תואצרה תתל גהנ ומצע תוכזב הרשע עשתה האמה לש םינעדמה
תושרהל םילוכיש הלא לא קר אל ,בחרה להקה לא ואצי םה םג ונלש םינעדמהש היה יואר
הדועסמל םג אלא ביבא לת תטיסרבינואב הריש רב םלואב תואצרה תרדסל יונימ תונקל םמצעל
לכות אל איה .הינע איה ,םיקפוא תרצ הניאו השפיט הניא הדועסמ .תורדשמ תיגולותימה
,הילא ואובי םינעדמ םאש ןכתי טלחהב לבא ,הטיסרבינואב דומלל תכלל המצעל תושרהל
וסנכוי ,לשמל ,רשאכו םא .הדועסמ לש קר היהי אל חוורה .םתוא עומשל אובת איה ,תורדשל
,(בורקה דיתעב הרקי הזש הפוצ ינאו) רפסה יתבב םידומילה תינכתל תונתאירב ידומיל
ול ורכנתיו רוביצה לע ואשנתי םה םאו ,הדגנ קבאמל רוביצה תכימתב ךרוצ םינעדמל היהי
המל ןיבמ יניא ,תאז דבלמ .רבודמ המ לע ללכ ןיבי אל רוביצה הרקי הז רשאכ זא ,םויה
םבצמ תאפמש ינפמ קר דיתעה לש םיילאיצנטופה םינעדמהו םיטנדוטסהמ קלח לע שארמ רתוול
.עדמ יאשונב עדימל השיג םהל ןיא םהירוה לש ילכלכה


םינתאירבל תרקפומ תירוביצה הריזה

ללוכ תירבעל םגרותש טעמהו ,היצולובא יאשונב ףיקמ יראלופופ רפס בתכנ אל ןיידע ץראב
ףא םג בתכנ אל .םהלש תוישיאה תוירואיתה תא גיצהל םינוש םינעדמ לש תונויסנ רקיעב
עודיש תוחפל םירפס ינש תמועל ,םינתאירבה לש תויעטההו םירקשה תפישחב קסועה דחא רפס
.םינתאירבה ידי לע ובתכנש םהילע יל

ןה ,תואצרהב ןה ,םינעדמה דצמ החושק היציזופואב םילקתנ םינתאירבה תירבה תוצראב
.היציזופוא םושב םילקתנ םניא םה ץראב .םייבמופ םיתומיעב ןהו ,םירפסב

ןקתל רחואמ אל דוע .םישואב תוריפ םויה הבינמ רבכ םינתאירבל תירוביצה הריזה תרקפה
.קזנה תא


היצולובא אשונב טנרטניא ירתאו םירפס אורקל ךל יאדכ ,והשמ ךל יתשדיח םא

ןברוק התא תיעבט הרירב לעו הקיטסיטטס לע ירבסהב והשמ ךל יתשדיח םא .התא ,תישילש
אשונב טנרטניא ירתאו םירפס אורקל ךל יאדכ הז הרקמב .םינתאירבה לש ילאיצנטופ
םירפס םירבחמה םינעדמל .יניסמ הרותכ ארקתש המ לכ תא לבקל ךירצ אל .היצולובא
םילעופה םינונגנמה לע תודגונמ תובורק םיתיעלו תונוש תוירואית שי םייראלופופ
טעמכ םירכזומה "יכונאה ןגה"ו "רוויעה ןעשה" םירפסה רבחמ ,סניקוד אמגודל .היצולובאב
תיטסינומ הדמע וירפסב ןצ"חיימ ,שפוח רתאב תונתאירב תמועל היצולובא אשונב רמאמ לכב
וירפסו תינוציק (ןגה תמרב תיעבטה הרירבה ,היצולובאב לעופ דחא ןונגנמ קר היפל)
,תונוש תומרב תלעופ תיעבטה הרירבהש םינעוט םירחא םינעדמ .היגוגמדו תויחטשב םיקול
תורתוכ איצמהל סניקוד לש ותלוכי תוכזב לבא .ןימה תמרב הלכו טרפה תמרב לחה
ןגה" םויכ (סמאיליו .ק.ג לש אלא ולש אל השעמל) ולש הירואיתלו וירפסל "תוצצופמ"
ןגה" תא קר תארק םא .ץראב תוחפל ,היצולובא םע רתויב ההוזמה רפסה אוה "יכונאה
ךתבוח ידי אצת אל .תועט ךל שי ,היצולובאה תירואית תא ןיבמ התאש רובס התאו "יכונאה
טילחתו (דלוג לש "הדנפה ןהוב" לשמל) וידגנתמ לש םיינש וא רפס םג ארקתש דע ךמצעל
.לבקמ התא םידדצה ינש לש םהינועיטמ הזיא תיתרוקיב הרוצב

ינועיט המל ירבסה תא תאצמ ןאכ דע יתבתכש המ תא תארק רשאכש טלחהב ןכתיי ,ינש דצמ
תא ןיבהל ידכ ."המשא"ב הדומ ינא ןאכ .הזיגרמ הדימב םייחטש םינוכנ םניא םינתאירבה
חיכוהל התיה הדיחיה ותרטמש ,ןאכ יתתנש הזמ הברהב קימעמ רבסהב ךרוצ שי ,היצולובאה
.םירקשמ םינתאירבהש

המל ?עמשנ וניא ךלוק המל .םינתאירבה לש םתחלצהל תוירחאהמ רוטפ ךניא הז הרקמב םג
?הצרמה םע חכוותמה דיחיה ינא ,םינתאירב לש האצרהל ךלוה ינא רשאכ


ןתאירב םע החלצהב חכוותהל הצורש ימל םיפיט המכ


:ןתאירב םע החלצהב חכוותהל הצורש ימל םיפיט רפסמב ירבד תא םייסא

הצקמ הצרמהש ןמזב ךיתוגשה תא איבהל ידכ האצרהה ףוסל הכחת לאו סמונמ היהת לא (1
רפסמ ןתאירבל ול שי .וירקש יבגל םירבסה ונממ שורד ,ףצחתה ,וירבד תא עסש .תולאשל
םיעדוי םה םא ,םיגולויב המל :לשמל) הצרמל "תוחונ" תולאש םילאושה להקב םיפ"תשמ
הירואיתב ןימאהל קיספהל םהל חונ אל :הבושת ?התוא םישטונ אל ,הנוכנ הניא היצולובאהש
םיכישממ םהמ םיבר לבא ןושיעבש קזנה תא בטיה םיעדוי םיאפורש ומכ ,םהילע הביבחה
ןתאירבה הלאש ליחשהל חילצת םא םגו ,לואשל ךיילע השקי ךלש תושקה תולאשה תא .(ןשעל
.אבה פ"תשמל הנפי זאו תקמחתמ הבושת ךל הנעי

אדוולו ןנוכתהל ךל רשפאיש המ ,םינועיט םתוא תא בושו בוש םירזחממ םינתאירבה (2
.הלעי הצרמהש ןועיט לכ רותסל ךתלוכיבש

םירבדמ םה םהילע םיאשונב םהלש עדיה ,רוטקוד יראתב םיצרמה לש םתורדהתה תורמל (3
אורקל ללכ םיחרוט םניאו ,ינשה תא דחאה םיטטצמ טושפ םה .דחוימב קימעמ וא בחר וניא
לש רתאב אוצמל ןתינ ךכ לכ בר עפשב םיאיבמ םה ןתוא תוטטיצה תא .םיירוקמה םירמאמה תא
חוכיוב :חפאק לש הקומעה ותורעבל אמגוד . (http://www.icr.org) האירבה רקחל דסומה
יתוא "ןקית" ר"דה .יקיל דרא'ציר אצמש ER1470 תנבואמה תלוגלוגה תא יתרכזה ותא ילש
עדוי וניאש ימ םע היצולובא יאשונב עדי תורחתמ דוחפל המ ןיא .סניקוד ,יקיל אל -
םימסרופמהמ גולופורתנאואילפ ןיבל ןגה תמרב היצקלס לע םירפס רבחמ ןיב ןיחבהל
.םלועב

ומכ) םינתאירב לש םירתאל טנרטניאב שולגל יאדכ ,האירבה "עדמ"ב עדי שוכרל ידכ (4
talk.origins ןוידה תצובקל דחוימבו (םדוק יתרכזהש האירבה רקחל ןוכמה לש רתאה
שי (http://www.ediacara.org) הרקאידא לש הטיסרבינואה רתאל (news:talk.origins)
הקינעמ הניאו תואיצמב תמייק הניא וז הטיסרבינוא .םינתאירבה ינועיטמ םיברל תובושת
.םייאת בר םייח ילעב לש העודיה רתויב המודקה הנואפה םש לע תארקנ איה .םיראת
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא