םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ידדה דובכו תונלבוס תנש ונל היהתש

ב"סשת הנשה שאר ,סייר םחנמ


שנת סובלנות וכבוד הדדיףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא