םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


קחצי תדיקעל ןוקית

לט ימולש תאמ


ונב תא דקעש לע ,לכה ןודאל ועמשיה לע םהרבא תא םיחבשמ םירצונהו םידוהיה
השעמ הז היה .קחצי אלו לאעמשי םירמוא םה יכ ףא ,ןכ-םג םימלסומהו ;קחצי
,ונב תא בירקי יכ םהרבאל רמא אוה .לאב ןוחטיב לש ,הפורצ הנומא לש
.תושעל רהימ אלא ,הייזה וז אמש ההת אלו ,לוקה תא עמש םהרבא .השע םהרבאו
ץאו 'הב חטב אלא ,לאה לוק אלו ןטשה לוק אוה לוקה אמש ומצעל רהרה אל אוה
הלאכ םירופיס .ןורחאה עגרב קחצי תא ליצה לאהש רפוסמ .ורבד תא תושעל
הרק וליא .םיטרסב קר םיעיפומ םילולעפש יפכ שממ ,שדוק ירפסב קר םיעיפומ
.ויבא ינפל תמ לטומ קחצי היה תואיצמב

ינא ןכ-לע ;קחצי תדיקע לע םהרבא תא םיחבשמ םימלסומו םירצונ ,םידוהי
,ודיד יבגל ,אוהש השעמ השוע ביריה דצה רשאכ סמח םיקעוז םה עודמ אלפתמ
;השע ןכל ,רמא םיהולאש ןימאה םהרבא .םהרבאמ הדמלנש םיהולאל תונמאנ
תא חוצרל ,ןארוקב) רמא םיהולאש ונימאה םימואתה ילדגמ לש םיטסירורטהו
רשאכ ,לווע לעו עשר לע םירחאה םינימאמה םיקעוז המל .ושע ןכל ,(םירפוכה
םיקעוז המל ?רחאה דצה ידי-לע קחצי תדיקע לש שוריפ לע רבודמ לכה-ךסב
אל לאה ךכב הצר אלוליא אלה ,םימלסומה ישעמ לע םינימאמ םירצונו םידוהי
םינימאמה םידגנתמ המל זא ,הזכ עוגיפ היהיש םיימשמ רזגנ !םיחילצמ ויה
?לאה תרזגל

Sacrifice of Isaac
קחצי תדיקע
(Olga's Gallery רתא תובידאב ןאכ גצומ) 1603-ב רייוצ ,ו'גאוורק תאמ

דחאכ םיאקירמאו םילארשי :תימצעה המשאהה תנפוא איה םויה דואמ החיכש הנפוא
דלוס ינא ימצעלשכ .םהילע םימלסומה תא אינשהל ידכ ושע המ םמצע םילאוש
וב ןיאש םזיכוזאמ השעמ אוה תונברוקה תמשאב טוטיחהש ןעוטו וזה הנפואהמ
םעה תא ,ונמצע תא םישאהל ךרוצ האור ינא ובש רבד שי תאז-לכב לבא ,תלעות
.לארשי יהולא - תושונאה ברקב הירוטסיהב לודגה רקשה תצפה :ידוהיה

וא ,םורזל ול ןתנו םוקיה ךלהמ לכ תא ליחתהש םיהולא שי םא עדוי ינניא
ינא .ונומכ םירוצי תונבל היגרנאבו רמוחב הנומטה תויתריציה אוה םיהולאהש
וא חיכוהל רשפא-יא רשאב ,הנושארה תא ללוש אל ךא הינשה תורשפאב ןימאמ
;ןהיתש יפל ךרד התואב להנתמ םוקיה ךלהמש םושמ ,ןהיתשמ תחא ףא ךירפהל
ןעוטו ,ןיטולחל רפוכ ינא ,םלועה לע טילשה ,ישיאה לאה ,לארשי יהולאב לבא
הירוטסיה ידי-לע ,ךרפוה רבכ ומויקש םג אלא ומויק תא ךירפהל ןתינ קר אלש
תעבונש ךרדב להנתמ םוקיהש םיארמ םלוכש םייבקע םייעדמ םיאצממו הכורא
.הזכ לא לש ומויק-יאמ

,תוערואמ לש תרוויע המירז יפ-לע להנתמ םלועה תא האור ינא ומויב םוי ידמ
םלענו רימט ןוילע טילש לש ומויק-יאו ,האצותל הביס ןיב רישי רושיק יפ-לע
םישנא ,םיחרופ םיבוט םישנא האור ינא .שמשכ יל רורב תוערואמה ןיב רבחמה
עברא לכ - םילבוס םיער םישנאו םיחרופ םיער םישנא ,םילבוס םיבוט
ךיא ,היזיוולטב עדמה ץורעב ,האור ינא .רדסו הטיש לכ אלל ולאה תויורשפאה
לש המימת הצובק ךיא ץורע ותואב האור ינאו .ותוא ףרוטו שבכה תא דצ רמנה
ותואב הרקמב רבועש ליפ לש ולגר תחת לילכ תוכעמנ ןניק תא תונובה םילמנ
םשא םושו ןודז םוש ןאכ ןיא ןכ-לע ,אטח ליפה אלו ואטח םילמנה אל .םוקמ
ריתה ,עבטה טילש ,םיהולא עודמ ,ןכ-םא ,ילש הלאשה ;טפשמל ודימעהל שיש
הלא םירבד יזא ,םלועה לע טילש לא שי םא .וללה םילמנה תא ליפה ךעמיש
עשר אוה לאה (םינימאמה תניחבמ עורג רתוי הזו) וא ,םינבומ םניא ןיטולחל
תוערואמה לכ תא סחייא ,איימש יפלכ חיטהל הצור ינניאש ןוויכמו ;עשורמ
ענמ אלש הזה לאה .טילש לאל אלו יעבטה םוקיה ךלהמ לש תרוויע המירזל הלאה
ינוילימ תא דימשהל םיצאנהמ ענמ אל יכ רורב ,םילמנה תא ךועמל ליפהמ
.םימואתה ילדגמ ךותל םיסוטמ סיטהל םימלסומהמו ,םידוהיה

ן'דאומ ןיבל רבקה לע "םימחר אלמ לא" רמואה ידוהי בר ןיב לדבה ןיא ,וניבה
הז םגו רקש הז ;דגסמה חירצמ "םיחר-א ןאמחר-א הללא םסב" רמואה ימלסומ
.םיננוכמ םדאה-ינבש המל טרפ םימחר אלו ןיד אל ןיא ולוכ םוקיב .רקש
ישעמ קרו ,ןמז זובזב איה םילבוס ראשו םיבער ,םילוח ןעמל הליפתה ,רמולכ
הליפת רשא דע רפוכ ראשיאו רפוכ ינא .תגשמ דיהש המכ דע ,וליעוי םדא
הקירפא לש תוירבדמה תא תחא-תבב ךופהת םלועה לכמ םינימאמ לש תינומה
יכ רורב םייתניב .םש תוינומהה םידליה תותימ וקספיי זאו םיחרופ םינגל
רפס לכ וא הרותה תא וינפל וארקי םאו ;תומי ,וליבשב וללפתי םא ,בער דלי
,ותוא וליכאי םא לבא ;תומי ,םסק שחל וילע ושחלי םאו ;תומי ,רחא שדוק
םיחש םה ץוח יפלכ .םכות-ךותב ,תאז םיעדוי טילשה לאב םינימאמה םג .היחי
םיעדוי םג םיעדוי םה םינפ יפלכ ךא ,הווצמו הליפת לש החוכ לע הלילו םמוי
ךרדה איה ,האצותו הביס לש הרישי המירז לש ,תיעבטה ,תירמוחה תואיצמהש
תא ריאשמ ינוימד ךמות באב זוחאל ישונאה ךרוצה קר .ולוכ םוקיה להנתמ הבש
.ןפקותב ולאה תונומאה

םהרבאמ תאז-לכב דומלל המ

וקש ,קחצי תדיקע לש לודגה הגשמה ףא לע ,וניבא םהרבא לע רפוסמש הממ לבא
דחא הפי רופיס תאז-לכב שי ,תירבה-תוצראב עוגיפה ןיבל וניב רבוע רישי
ילילאש ךכב ריכה אוה .ויבא חרת ילילאל השעש המ :ונממ דומלל םיאשר ונאש
דעב אל ינא .םתוא ץפינו ,וליעוי אלש תוממוד םינבא ,והותו ספא ויבא
לבא ,תונמא תוריצי סרה ,ינאבילט דואמ השעמ והז ירה ,םמצע םילספה ץופינ
התייה המ שחנל רתומ :ירקיעה ןיינעל לבא .םיבזוכ תונויער ץופינ דעב ינא
הזמ האלה תורודו וינפל ויבאו יבאו ינא" ,רמא יאדו .חרת לש ותבוגת
וללה תורודה לכש רמאת םאה ;תשדוקמ תרוסמ תניחבב ,וללה םילאה תא םידבוע
תא ומיר ,םכלוכ םתיעט ,ןכ" ,םהרבא הנע ."?ונלוכ תא ומיר םאה ?ועט
וקיזחה וניתובא לכ" לש ,תרוסמל ןועיטה ,הזה ישגרה ןועיטה ."םכלוכ
תדובעב תלעות םוש ןיא יכ ול רמא ןויגהה .םהרבא תא ענכיש אל ,"וז הנומאב
.ועט םתוא ודבע רשא ויתובא תורוד לכ ןכלו ,ולאה םינבאה

ספא ,חרת ילילאכ שממ ,לארשי יהולאש וניליג .םהרבאכ ונחנא הז ונרודב
- םינוילימ םידמוע ונלומ .םיאכדנ עישומ אלו הליפת עמוש אל ,והותו
אל וניתובא" ןועיטב ונילא םינופה - םימלסומו םירצונ ,םייתד םידוהי
םימלסומהו םירצונה ,םידוהיהש הזה לאה .ומור םלוכ .ועט םה לבא ."ועט
םיעמוש ןבאה ילספש םשכ שממ הליפת עמוש אוהו ,םייק וניא ותוא םידבוע
אלו ,בערב העיווגמ םידלי אלו ,ליפ לש ולגרמ םילמנ ליצמ וניא אוה .הליפת
דוע אוה .רורט עוגיפמ םיאקירמא יפלא אלו ,םיזגה יאתמ םידוהי ינוילימ
.ומלצב ותוא ארב םדאהש לילא

Angel Stopping Abraham from Sacrificing Isaac to God
ונב תברקהמ םהרבא תא רצוע ךאלמה
(Olga's Gallery רתא תובידאב ןאכ גצומ) 1635-ב רייוצ ,טנרבמר תאמ

ינא ,ןכבו .האושה רחאל ידוהיה םעה תריחב תועמשמ יבגל הלאשה ןאכ התלעוה
היצולובאהש ךרדכ ,תלגתסמ תילכתב ןימאמ ינא ,שארמ העובק תילכתב ןימאמ אל
ברקב תמאה תצפה דימתמו זאמ התייה ידוהיה םעה לש תילכתה .ונתוא הרצי
תמאל הבורק רתוי דחא לאב הנומאה התייה ונמזב ."םייוגל רוא" - תושונאה
ונא רשאכ ,וישכע לבא .םהב ונימאה םימעה ראשש םיבר םילילאב הנומאה רשאמ
הבוח ,ןיטולחל יעבט םוקיהש איה תמאהו ,םייק וניא הזה לאה םגש םיעדוי
איבהש ברה קזנל ןוקית ךכב היהיש םושמ ,הבוח .תאזה תמאה תא ץיפהל ונילע
דוקעל ויאורבל רמוא רשא טילש לאב תאזה הנומאה ,תושונאה לע ידוהיה םעה
ועטהו ועט וניתובא יכ חטבל םידוהיה ונא וניליג האושה רחאל .םהינב תא
הצור ינא .םתוא ומיר יכ םימלסומלו םירצונל םג תולגל ונילע התעו ,ונתוא
,תודהיה ,הלאה תועשרה תותדה םע םולש ןיאש חוטבו ךומס ינא לבא ,םולש
.םדאה ייח ינפ לע לאה תדובע תא תושדקמה ,םאלסאהו תורצנה

םיבער ,ןקדזהל ופיסוי םישנא ,תדלל וכישמי םישנ :ונינפל רורב יעבטה ךלהמה
וחבשב םינימאמה ורמאי המכ הנשמ אל ,ךעמיהל ופיסוי םילמנו עווגל וכישמי
הליפתב עשונ וניא בערה .ונבשי תא קשנל וברי המכ הנשמ אל ,םיהולא לש
ומויק-יאלו ,םוקיה לש ותויעבטל לולצו רורב תוא והז .הליכאב אלא םיהולאל
.םימורמה לכ ברקב קיבדהלו קיתעהל ,רומשל .הרותה יהולא לש
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא