םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


יום הזכרון

ףסונ רוכזי

,ףסונ רוכזי
.הרות לש הלהואב םשפנ ובירקהש וינב בטימ תא לארשי םע רוכזי
םתליפתבו לארשי תנגהל שפנ ףוריחב וצלחנש תובישיה ידימלתו ישמה יכרבא תא רוכזי
.רצו ביוא ורגימ

.אבה ברקב ונדיצל ויהי אלש הליהתה ירוביג םילליוכה ימחול תא לארשי םע רוכזי
.דדב ורתונש םהירבחו םילוכשה םהירוה ,םהיתונמלאו םהימותי ינפל שאר ןיכרנו רוכזנ

,ל"הצ יללח אובר רשע העשתל םיפרטצמ םה ונבלב
,םמלוע ברחש םירוהה אובר הנומשו םישולשל
,חא אלל ורתונש תויחאה אובר תרשעל
,םירוענ תבהא ודביאש תורענה אובר תשמחל
.םניאש םירבח לש תונורכזו באכ םיאשונה לארשי יחרזא ןוילמ השישלו

- ברקה הדש ינפ לע הרות לש הלהאב ורחבו ויתווצמ ורמהש וירוביג תא םיהולאה רוכזי
.לארשי תנידמ תראפתל

,לקנרפ לצרה
.דודשא

יום הזכרוןףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא