"עונת עונ ןכ יפ לע ףא"
הכלהו הימונורטסא לע

2002 לירפאב 5 ,ישילשה שפוח סנכ ,ןצינ לש האצרה

:הנומתה לע וא ןאכ וקילקה ("pps" - "slide show" טמרופב ץבוק) האצרהה תא דירוהל

Astronomy and halachaףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא