"Going Underground" -ב שפוח
(תימולשל הבר הדות)

:אבה בתכמה תא ונלביק ,"Going Underground" תכרוע ,תימולשמ
(ךשמהב ,ןותיעה לש ןושארה ףדה)

Going Underground

Going Underground


ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא