"Going Underground" -ב שפוח
(תימולשל הבר הדות)

:אבה בתכמה תא ונלביק ,"Going Underground" תכרוע ,תימולשמ
(ךשמהב ,ןותיעה לש ןושארה ףדה)

Going Underground

Going Underground


ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא